§ 88 Carbo Culture Oy, koeluontoinen jätteenkäsittely, Kerava

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2037

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen peruste

Ks. jäljempänä

Kuvaus

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta jätteen käsittelystä.

Vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on saapunut 8.9.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta jätteen käsittelystä. Ilmoitusta on täydennetty viranomaisen pyynnöstä 3.10.2023, 24.10.2023 ja 6.11.2023.

Ilmoituksen tekijä

Carbo Culture Oy, c/o EMU Köydenpunojankatu 2 a D, 01800 Helsinki, Y-tunnus: 2750471-9

Kiinteistötiedot

Koeluonteinen toiminta tapahtuu Keravan kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä 245-9-332-23, osoitteessa Alikeravantie 33, 04250 Kerava.

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 31.1 § ja 119 §.

Viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f) perusteella toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön mukaan päätöksen ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koetoiminnasta tekee ympäristövalvontapäällikkö tai ympäristötarkastaja. (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109).

Muut luvat ja päätökset

Toiminnalla ei ole muuta ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa.

Kiinteistön tiedot ja kaavoitustilanne

Kiinteistöllä 245-9-332-23 on voimassa Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymä (29.9.1997, lainvoimainen 12.11.1997) asemakaava (kaavatunnus 2120). Asemakaavassa alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1).

Ilmoitettu koeluonteinen toiminta

Toiminnan kuvaus

Koeluontoista toimintaa harjoitettaisiin 1.12.2023-31.3.2024 välisenä aikana. Raaka-aineen testaus tapahtuu arkipäivinä toimistoaikoina noin klo 8-17 välisenä aikana. Toiminta on teknologian ja biohiili-materiaalin tuotekehitystä. Kiinteistölle rakennetulla laitteistolla tuotetaan koe-eriä biohiilestä ja samalla kehitetään tuotantoprosessia, niin että sekä teknologia että loppumateriaali-biohiili täyttävät tarvittavan laatutason, syötteen aine-energiatase saadaan vahvistettua sekä formalisoitua ns. Standard Operating Procedure- tuotantomallin.

Kokeet aloitetaan lämmityspelletillä, joka ei vaadi erillistä koetoiminta-ilmoitusta (kyseellä on Versowoodin Vierumäen sahan Hotti-pelletti). Joulukuussa 2023 laajennetaan raaka-aineita ja testataan esikäsiteltyä puuhaketta laitteistossa. Laitoksella tullaan käyttämään sekä puhdasta PEFC-sertifioitua puuhaketta että rakennusteollisuudesta syntyvää AB-haketta. Joulukuun 2023 kierrätyspuuhakkeen käsittelymäärä on noin 10-30 tonnia. Laitoksella on tarkoitus käsitellä maksimissaan 60 tonnia jätemateriaalia.

Toiminnanharjoittaja on arvioinut, että yhteen reaktori-ajoon ladataan noin 3,800 kg (3.8tn) pelletöityä puuhaketta (kuivapaino). Tästä ajosta syntyy 836 kg biohiiltä ja 5455 KWh lämpöä, jonka lauhduttamisen jälkeen CO2-päästöjä syntyy 4397 kg CO2 yhtä ajoa kohden. 60 tonnia puujätettä vastaisi näin 16 panosajoa.

Prosessin kuvaus
Biohiilireaktori R3 on biomassaa pyrolyysin avulla biohiileksi muuttava reaktori. Se on suunniteltu osaksi pilottitestilaitosta, jolla on tarkoitus kehittää biohiilen optimaalista tuotantotapaa. Reaktori on painelaite, joka koostuu kahdesta pääkomponentista:

1. Varsinainen paineastia, jonka sisällä olevassa palamisastiassa syötetty biomassa muuttuu biohiileksi korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Paineastian ja palamisastian välissä oleva ilmarako suojaa painetta kantavaa runkoa korkealta lämpötilalta.

2. Jäähdytysvaippa, jonka jäähdytysnestekierrolla varmistetaan turvalliset prosessiolosuhteet.

Prosessia ajetaan panosluonteisesti. Poltettava materiaali - biomassa, esimerkiksi puupelletti - syötetään reaktoriin yläpäästä, jonka jälkeen reaktori suljetaan. Tämän jälkeen reaktori paineistetaan ja varmistetaan sen tiiveys seuraamalla paineen stabiiliutta. Tiiveyden varmistamisen jälkeen syötetty biomassa sytytetään ja koko prosessia seurataan valvonta- ja automaatiojärjestelmän avulla. Valmistettu biohiili puretaan reaktorin alapäästä. Prosessissa vapautuvat kaasut johdetaan erillistä kaasunpoistolinjaa pitkin soihtuun.

Aiempiin kokeisiin perustuen, toiminnanharjoittaja on arvioinut, että materiaalin syöttö reaktoriin kestää noin 60-90 minuuttia. Täyden reaktorikuorman pyrolyysissä kestää noin 6 tuntia. Materiaalin jäähdytykseen ja reaktorista tyhjentämiseen kuluu noin 1 tunti.

Prosessia seurataan valvomorakennuksesta ja sitä valvoo paikallinen operaattori käytön aikana. Reaktorissa on kaksi varoventtiiliä + murtolevy sekä erillinen kaasunpoistolinja hätäpysäytystä/poikkeustilanteita varten.

Laitteistossa on kaksi eri tapaa jäähdyttää hiiltä - ensimmäinen on jäähdytysvaippa, jonka jäähdytysnestekierrolla varmistetaan turvalliset prosessiolosuhteet. Tämä on ensisijainen jäähdytysmenetelmä. Toinen tapa jäähdyttää biohiiltä on suihkuttaa vettä biohiileen ja näin jäähdyttää se. Osa vedestä imeytyy biohiileen, osa haihtuu ilmaan ja ylitsejäävä vesi otetaan talteen ja ohjataan kunnalliseen viemäriverkostoon.

Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja jätteet

Raaka-aineena käytetään puupellettiä, sekä muita biomassa-sivuvirtoja kuten esikäsiteltyä/kuivattua harvennuspuuhaketta sekä rakennusteollisuuden AB-puuhaketta. Materiaalin toimittaja on Lassila & Tikanoja Oyj, ja biomassan jätekoodi 19 12 07.

Puupelletit ja metsähake: käytetyt raaka-aineet ovat puhdasta, pelletöityä/haketoitua biomassaa joka on suunniteltu poltettavaksi. Raaka-aineet ovat kuivia, puhtaita, ja luonnollisia raaka-aineita. Ne ovat helposti käsiteltävissä suursäkkejä liikuttamalla. Laitoksella tullaan koeluontoisesti testaamaan AB-haketta Lassila & Tikanoja Oy:ltä, jonka materiaalikoostumus vastaa L&T:n tavalliseen energiateollisuuteen toimittamaa biomassaa. Laitoksella ei käytetä C-mursketta.

Carbo Culture Oy neuvottelee paraikaa L&T Oyj:n kanssa kaupallista sopimusta AB-puusta, jossa on myös laatutakuu. Kaikki puu on tarkoitus ostaa L&T:ltä. Käytetty materiaali tullaan esikäsittelemään sopimushankkijoiden kanssa - tällä hetkellä toiminnanharjoittaja neuvottelee VTT:n kanssa puuhakkeen pelletöimisestä, ja talvella saatetaan käyttää myös puujätettä, joka on pelletöity laitteistovalmistajien testilaitteistoilla. Carbo Culture testaa valmiin biohiili-materiaalin laadun ulkopuolisella laboratoriolla (esim. Eurofins).

Raaka-aineet toimitetaan tontille rekalla, ja varastoidaan palosammuttimin varustellussa varastossa. Puujäte säilytetään varastoituna teltassa sääsuojassa suursäkeissä. Suursäkkejä on kasattu kaksi kappaletta päällekkäin. Varasto on suljetulla alueella jonne asiattomilla ei ole pääsyä ja alueella on kameravalvonta 24/7. Teltan koko on 16x7m ja korkeus noin 5 m. Teltan kantavuus on max 0,25 kN/m2. Paloilmoitin tullaan asentamaan telttaan tämän kuun (täydennys toimitettu lokakuussa 2023) aikana. Teltassa ei ole erillistä ilmanvaihtoa tai ilman käsittelyä. Se "hengittää" luonnostaan teltan alaosasta sekä oviaukosta.

Raaka-aineet toimitetaan muutaman kerran kuussa toimistoaikaan. Raaka-aineita ja valmista biohiiltä käsitellään ainoastaan suursäkeissä, eivätkä ne pääse leviämään ympäristöön. Teltassa saatetaan säilyttää myös väliaikaisvarastona biohiiltä maksimissaan muutamia suursäkkejä, mutta pääasiassa siellä on ainoastaan trukki ja puumateriaalit.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arviot niiden vaikutuksista
Syöttö- ja kuljetusputket ovat suljettuja, joten biohiilipölyä ei vapaudu ympäröivään ilmakehään. Raaka-ainetta ja biohiiltä käsitellään siten että ympäristöön ei pääse pölyä.

Laitoksella ei käytetä vettä tai kemikaaleja prosessissa. Työntekijöiden saniteettitilat sijaitsevat tontilla jo sijaitsevassa rakennuksessa. Tontin hulevedet (sade- ja sulamisvedet) ohjautuvat tontin reunalla jo valmiiksi sijaitsevaan salaojaan.

Päästöjen tarkkailua varten laitteistossa on jatkuva synteesikaasun analysointikapasiteetti. Synteesikaasu sisältää hiilimonoksidia (CO), vetyä (H2), hiilidioksidia (CO2), metaania (CH4), eteeniä (C2H2), hiilivetyä (C2Hx), ja typpeä (N2). Kaasu ohjataan soihtuun (lauhdutin/afterburner) jossa kaasu poltetaan kokonaan niin että ilmakehään vapautuu ainoastaan hiilidioksidia.

Toiminnasta ei synny muita merkittäviä jätevirtoja.

Carbo Culturen käyttämä pyrolyysiprosessi ei tuota pyrolyysiöljyjä. Pyrolyysiprosessi tuottaa biohiiltä ja synteesikaasua. Prosessi toimii erityisen kuumassa lämpötilassa (>750c). Tämä korkea lämpötila tuottaa puhtaita kaasuja jotka palavat puhtaasti soihdussa. Soihdusta ei synny näkyvää liekkiä. Myöskään hajuhaittaa ei ole merkittävästi.

Pyrolyysille tyypillinen haju ilmenee reaktorikuorman sytytyksen yhteydessä Carbo Culturen tontilla, mutta hälvenee kun sytytys on käynnistynyt. Teltan välittömässä läheisyydessä tuoksuu myös raaka-puuaines, kun biomassaa siirretään kuljettimella reaktoriin. Hajuhaitat ovat mietoja ja lyhytkestoisia.

Merkittävin meluhaitta on ajoliikenne. Alueella on muutenkin teollista toimintaa sekä liiketiloja, joten toiminnan aiheuttama lisäys ajoliikenteeseen ei ole merkittävä. Itse prosessilaitteistossa merkittävin meluhaitta on kompressori (69 dB 10 metrin päässä), ja se on käynnissä aina, kun reaktori on käynnissä.

Biohiili on puhdas luonnollinen tuote. Materiaalista yli 90% on puhdasta hiiltä. Ilmoituksen liitteenä oli kemiallisen koostumuksen mittaustuloksia.

Kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet
Synteesikaasun sytytystä varten on propaania, jota säilytetään ulkona sopivalla etäisyydellä soihdusta. Sitä käytetään vain sytyttämiseen eli ei varsinaisesti apupolttoaineena koko prosessin ajan. Lisäksi laitoksella on pienet määrät kalibrointikaasuja analysaattoria varten, nämä säilytetään ulkona. Lisäksi typpeä on varastoitu reaktorin läheisyyteen poikkeustilanteita varten.

Valmiin tuotteen varastointi
Biohiiltä ei ole tarkoitus säilyttää kiinteistöllä pitkäaikaisesti vaan se viedään muualle käyttöön tai välivarastointiin. Laatustandardit täyttävä biohiili käytetään tuotekehitys- ja tutkimuskäyttöön maanparannusmateriaalina, että rakennusmateriaalien ainesosana.

Jätevakuus
Toiminnanharjoittaja on esittänyt ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisen vakuuden määräksi 5000:ta euroa. Määrää on perusteltu sillä, että AB-puu on yleisesti ja laajalti käytetty energiajae, joka ei vaadi erityistoimenpiteitä tai -laitteistoja normaaleissa biolämpölaitoksissa, joten riski Carbo Culturen toiminnassakin on pieni. Vakuussumma kattaa mahdollisen jätehuoltoon ja toiminnan lopettamiseen liittyvät kulut.

Toiminnan lopettaminen
Jätepuuta tilataan vain näyte-eriä ja testaussuunnitelman mukaisesti läheiseltä L&T:n Keravan logistiikkakeskukselta, joten käyttämätöntä jätepuuta ei ole tarkoitus jäädä. Jos näin tapahtuisi, Carbo Culture palauttaa jätepuun takaisin L&T:n toimitiloihin asianmukaiseen jatkokäyttöön.

Kuuleminen ja lausuntopyynnöt

Ilmoituksesta ei ole pyydetty muita lausuntoja, kuin Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, eikä ilmoituksen vireilläolosta ole kuulutettu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto, sijainti sekä ilmoituksen johdosta annettavat määräykset.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 18.9.2023
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä toiminnanharjoittaja pyysivät Uudenmaan ELY-keskuksesta lausuntoa oikeasta lupaviranomaisesta koskien puujätteen pyrolyysikäsittelyä. Uudenmaan ELY-keskus antoi 18.9.2023 lausunnon, jonka mukaan AB-luokan puujätteen pyrolyysikäsittelyn lupaviranomainen noilla käsittelymäärillä on ELY-keskuksen käsityksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja koetoimintailmoituksen käsittelee ko. toiminnan ympäristölupaviranomainen.

AB-luokan puujätteen polttamiseen tai pyrolysointiin ei sovelleta jätteenpolttoasetusta eikä ympäristönsuojelulain 108-110 §:n mukaisia jätteenpolttolaitoksia koskevia määräyksiä. Tämä perustuu ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin kohtaan d), jonka mukaan em. pykäliä ja jätteenpolttoasetusta ei sovelleta puujätteeseen (lukuun ottamatta sellaista rakennus-, purku- ja muusta toiminnasta peräisin olevaa puujätettä, joka voi puunsuoja-ainekäsittelyn tai pinnoituksen seurauksena sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä).  AB-luokan puujätteessä ei ole edellä mainittuja halogenoituja yhdisteitä.

AB-luokan puujätteen käsittelyssä pyrolysoimalla on kuitenkin kyse ainakin jätteen ammatti- tai laitosmaisesta käsittelystä. Jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely edellyttää lähtökohtaisesti ympäristölupaa jätteen käsittelemiseksi. Ympäristöluvan sijaan voidaan tehdä ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta ympäristönsuojelulain 31 §:n tarkoittamissa tilanteissa.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 13 a kohdan mukaan valtion ympäristölupaviranomainen (aluehallintovirasto) käsittelee ympäristöluvan joka koskee jätteenpolttolaitosta tai jätteen rinnakkaispolttolaitosta, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108 § - 110 §:ää, sekä mainitun lain 107 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 2 kohdan c, f, g alakohdan mukaista toimintaa. AB-luokan puun pyrolyysikäsittelyssä ei ole kyse em. toiminnasta (vaan 107 §:n 2 momentin 2 kohdan alakohdasta d). Näin ollen lupaviranomainen ei ole tämän kohdan perusteella aluehallintovirasto.

Toiminnan lupaviranomainen määräytyy muun jätteen käsittelyn lupaviranomaistoimivallan mukaisesti. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 12 f mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee muuta jätteenkäsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan, kun jätettä käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa.

ELY-keskus kysyi myös biohiilen käyttötarkoitusta sen vuoksi, että biohiilen valmistus voisi olla ympäristölupavelvollista myös esim. ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 5 b) mukaan (kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan polttoainetta vähintään 5000 tonnia vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristustoiminta) nojalla silloin, kun biohiiltä valmistetaan polttoaineeksi.

Jos pyrolyysiprosessiin syötettävä puumateriaali ei ole jätettä, niin silloin ei ympäristölupaa jätteen käsittelyyn tietysti tarvittaisi.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain 122.1 §:n nojalla hyväksyä koetoimintaa koskevan ilmoituksen, ja antaa Carbo Culture Oy:lle alla olevat ilmoitettua koetoimintaa koskevat määräykset.

 1. Koeluonteisen toiminnan aikana puujätettä (19 12 07) saa käsitellä kiinteistöllä 245-9-332-23 olevassa biohiilireaktorissa (pyrolyysi) 60 tonnia ilmoituksen mukaisesti. Puujätettä (19 12 07) saa varastoida em. määrän ainoastaan kiinteistöllä olevassa varastoteltassa. Jätteitä ei saa varastoida ulkona. Alueelle ei saa ottaa vastaan muuta jätettä tai jätteitä, jotka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on jäte viipymättä toimitettava sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai palautettava jäte jätteen haltijalle.
   
 2. Koeluonteista toimintaa voidaan harjoittaa koetoimintailmoituksessa esitetyn aikataulun mukaisesti 1.12.2023 - 31.3.2024 välisenä aikana. Laitoksella saa toimia arkisin klo 7-22 välisenä aikana.  
   
 3. Toiminnalle on nimettävä vastuu- ja yhteyshenkilö mahdollisten haittailmoitusten ja muiden koetoimintaa koskevien yhteydenottojen varalta. Vastuu- ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ja pidettävä ajan tasalla.
   
 4. Jätteen pyrolysointi tulee tehdä ilmoituksen mukaisesti. Jos toiminnasta aiheutuu roskaantumista, pöly- tai meluhaittaa tai muuta ympäristöhaittaa, on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Tarvittaessa koeluonteinen toiminta on keskeytettävä tai lopetettava kokonaan.
   
 5. Koeluonteisen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Koetoiminnasta on pidettävä kirjaa, jossa on otettava huomioon jätelain (646/2011) kirjanpitoa koskevat vaatimukset. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
   
 6. Koeluonteisen toiminnan päättyessä toimintaan kuuluvat jätteet, varastot ja tilat ja alueet on viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei niistä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle. Prosessissa käyttämättä jääneet jätteet on toimitettava laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.
   
 7. Puujätteestä (19 12 07) valmistettu tutkimus- ja kehityskäyttöön kelpaamaton ja/tai ylijäämä biohiili tulee toimittaa sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.
   
 8. Koeluonteisen toiminnan loppumisesta on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen loppuraportti 30.6.2024 mennessä. Raportista on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:
  -           yhteenveto koeluonteisen toiminnan tavoitteiden toteutumisesta (biohiilen valmistus puujätteestä).
  -           puujätteestä valmistetun biohiilen määrä ja jatkokäsittely sekä jätteestä valmistetun biohiilen toimittaminen jätteenä käsittelyyn (kg/t, vastaanottopaikka, jäteluettelon koodi, käsittely/hyödyntämistoimi).
  -           tiedot koeluontoisen toiminnan toiminta-ajoista
  -           tieto toiminnassa käytetyn puujätteen (19 12 07) määrästä, alkuperästä ja laadusta
  -           koeluonteisen toiminnassa syntyneiden muiden jätteiden määrät, toimituspaikat ja käsittelytavat (kg/t)
  -           selvitys keskeytyksistä, poikkeuksellisista tilanteista, vaara- ja vahinkotilanteista tai muista häiriötilanteista sekä toimenpiteistä joihin tapahtumien vuoksi on ryhdytty.
  -           tiedot laitoksella tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä
  -           yhteenveto mahdollisista naapurustosta tulleista yhteydenotoista. 
   
 9. ​Carbo Culture Oy:n on asetettava Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle (Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen) 5 000 euron vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisesta tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

  Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden pitää olla voimassa vähintään toiminnan ajan sekä jälkihoitotöiden ajan. (YSL 59 §, 60 §, 61, 61 a §)
   

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut koeluonteiselle toiminnalle

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka-tai polttoainetta, valmistus-tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos-tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta säädetään 119 §:ssä. Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa.

Edellä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus sähköisesti lupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää ilmoituksen paperisena.

Carbo Culture Oy:n ilmoituksessa kuvattu koetoiminta täyttää ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaiset edellytykset. Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulain 31 §:n tarkoittamaa koeluonteista lyhytaikaista toimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi 119 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä on tarvittaessa annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä tarkoitetusta vakuudesta ja sen asettamisesta.  Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Katson, että ilmoituksessa kuvattu koeluonteinen toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen. Ilmoittajan esittämiä ja päätöksessä edellytettyjä ympäristönsuojelutoimia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain velvoitteiden täyttämiseksi voidaan pitää riittävinä toiminnalle.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista asianosaisten kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska ilmoitettu toiminta ei merkittävästi lisää ympäristövaikutuksia toiminta-alueella eikä ilmoitetun mukainen toiminta vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin. Laitoksella raaka-aineena käytettävä jätepuu (19 12 07) ei koostumukseltaan eroa ns. neitseellisestä puuhakkeesta tai pelleteistä, joita laitoksella voi käyttää ilman ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää tai lupaa.

Määräysten perustelut

Koeluonteisen toiminnan tulee olla luonteeltaan rajattua ja lyhytaikaista ottaen huomioon toiminnan ja kokeilun tarkoitus. Päätöksessä on myös tarpeen määrätä mitä jätettä ja kuinka paljon laitokselle saa vastaanottaa ja käsitellä.  Tämä on myönnetty ilmoituksen mukaisesti. Koetoiminnan toiminta-aika (1.12.2023-31.3.2024) on rajattu ilmoituksen mukaiseksi. Lisäksi on tarpeen määrätä, kuinka toiminnanharjoittajan tulee toimia, jos laitokselle tuodaan sellaista jätettä, jota ei ole sallittu vastaanotettavan. Myös puujätteen varastoinnista kiinteistöllä on tarpeen määrätä roskaantumisen ehkäisemiseksi. (Määräys 1 ja 2)

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksella tulee olla ammattitaitoinen vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla, jotta toiminnan viranomaisvalvonta voidaan suorittaa asianmukaisesti. Alueella on oltava myös käytännön valvontaa tekevä henkilö tai henkilöitä, jotka ovat perehtyneet tähän päätökseen ja huolehtivat, että toiminta alueella on ilmoituksen sekä päätöksen mukaista. (Määräys 3).

Määräyksessä on määrätty, että laitoksen toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen mukaisesti. Jos haitallisia ympäristövaikutuksia ilmenee, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen synnyn estämiseksi ja haittojen korjaamiseksi. Koeluonteinen toiminta on tarvittaessa keskeytettävä tai lopetettava kokonaan ympäristöhaittojen synnyn estämiseksi ja/tai laajuuden rajoittamiseksi. Määräyksellä on varmistettu riittävät ympäristönsuojelutoimenpiteet (Määräys 4).

Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoittaminen on tarpeen asianmukaisen valvonnan kannalta. Lopettamistoimista määrääminen on tarpeen, koska jätteen käsittelypaikka on jätteen vastaanoton ja muun toiminnan lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. Koetoiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelain 12 §:n 2 momentin mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille. (Määräykset 5 ja 6)

Laitoksella käsitellään ilmoituksen mukaisesti puujätettä (19 12 07), josta tehdään biohiiltä. Prosessissa muodostuva biohiili on jätettä, koska sille ei ole haettu jätelain (646/2011) 5 b §:n mukaista jätteeksi luokittelun päättymistä (EEJ = ei enää jätettä). Toiminnanharjoittaja ei ole myöskään esittänyt, että jätteestä valmistetulle biohiilellä olisi haettu jotain muuta hyväksyntää esim. Ruokavirastosta. Carbo Culture Oy saa käyttää jätteestä valmistettua biohiililtä tutkimus- ja kehitystyössä, mutta tästä ylijäävä puujätteestä syntyvä biohiili tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on oikeus em. jätteen vastaanottamiseen (JL 29 §). (Määräys 7).

Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan suorittamiseksi ja asiaa koskevien säädösten noudattamiseksi. (Määräys 8).

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesti jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Carbo Culture Oy:n koetoiminnasta on tarpeellista määrätä ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesti, koska toiminnassa käsitellään jätteitä sekä esitetty toiminta sijaitsee asemakaava-alueella, jolloin tulee varmistua siitä, että toiminnasta ylijäävät jätteet, kuten puujäte tai puujätteestä valmistettu biohiili, saadaan toimitettua pois kiinteistöltä, jotta jätteistä ei aiheudu viihtyvyyshaittaa tai roskaantumista lähialueelle. Vakuuden määräksi on määrätty toiminnanharjoittajan esittämän mukaisesti 5000 euroa, joka voidaan pitää riittävänä esitetylle jätelaadulle ja -määrälle (määräys 9).

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Perustelut täytäntöönpanolle

Koeluonteisen toiminnan saa aloittaa 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Sen varmistamiseksi, että koeluonteinen toiminta tehdään tässä päätöksessä hyväksytyssä laajuudessa ja muodossa, on tarpeen määrätä päätöstä noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota tämän määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.11.2020 § 129 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.2 mukaan 1100 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Laskutus tapahtuu erillisellä laskulla päätöksen saatua lainvoiman.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 7, 14, 16, 17, 20, 31, 53, 59, 60, 61, 61 a, 85, 119, 121, 122, 123, 172, 190, 191, 200, 201, 205 ja 209 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2, 24 ja 26 §:t;
 • Jätelaki (646/2011): 5, 5b, 6, 8, 12, 13, 15, 28, 29, 30, 72, 118-122, 141 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 4, 13 §:t ja liite 4;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.11.2020 § 129);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109); ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 § 95).


Nähtävilläolo

Päätös pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

Carbo Culture Oy
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi (sähköisesti)
Kiinteistön 245-9-332-23 omistaja

Päätöksestä kuulutetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kaupungin verkkosivuilla 22.11. -29.12.2023 välisenä aikana.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 29.12.2023.

Allekirjoitus

Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus