§ 15 Tiilitehtaan ympäristöhistoriallinen selvitys, hankinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-814

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Tilapalvelupäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan palvelualueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 60 000 euroa. 

 

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Vuonna 1874 perustettu ja vuonna 1959 tiiliteollisuuden muutosten takia toimintansa lopettanut tiilitehdas on teollisuushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus ja yksi harvoista säilyneistä Suomen teollisuuden varhaisvaiheen toimipaikoista. Tiilitehdas sijaitsee Pohjois-Tuusulassa Jokelan taajamassa osoitteessa Nukarintie 5. Ympäristöhistorialliselle selvitykselle on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia Museovirastosta, Keski-Uudenmaan alueellisesta vastuumuseosta ja Tuusulan kunnasta.

Tuusulan kunta on pyytänyt tarjouksia Tiilitehtaan ympäristöhistoriallisesta selvityksestä. Ympäristöhistoriallista selvitystä tarvitaan alueen uutta käyttöä, asemakaavoitusta sekä alueen korjaus- ja uudisrakennustoimenpiteitä varten. Aluetta halutaan tarkastella kokonaisuutena myös teollisuusarkeologian näkökulmasta.Työ perustuu arkistoselvitykseen, jossa esimerkiksi paloasiakirjojen ja karttojen avulla selvitetään mitä rakennuksia, teitä, ratoja ja savikuoppia yms. suunnittelualueelta on mahdollista löytää. Työn tulisi sisältää, jos mahdollista uuden tiedon luomista eikä pelkkää arkistoista saatavan tiedon yhteenvetoa. Selvitystyö tulee aloittaa viimeistään 15.6.2024 ja valmis työ tulee toimittaa tilaajalle 28.2.2025. Kaivuutyöt voi aloittaa 1.10.2024.

​​​​​​Kyseessä on pienhankinta, hankinnan arvo alittaa lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 25 §:n määritellyn kansallisen kynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan Tuusulan kunnan hankintaohjeita.

Tarjouskilpailussa noudatettiin rajoitettua hankintamenettelyä, jossa tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle ennakkoon valitulle toimittajalle tarjouspalvelu.fi portaalin kautta. 

Tarjousten käsittely 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 15.5.2024 klo 16.00 mennessä kolme kappaletta. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa16.5.2024. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut. Tarjouksen jättivät

  • Ark-byroo Oy, vertailtava tavoitepalkkiohinta 39 248,00 euroa
  • Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, vertailtava tavoitepalkkiohinta 59 922,00 euroa
  • Punctum et Studium Oy, vertailtava tavoitepalkkiohinta 59 370,00 euroa

 

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritetyt kelpoisuusvaatimukset. 

Tarjousvertailu

Hankintaa toteuttamaan valitaan yksi toimittaja. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 50 % ja työohjeman sisältö 50 %.

Työohjelman sisällön vertailu:

  • Kirjallinen tutkimus maks. 15 pistettä
  • Arkeologinen tutkimus maks. 15 pistettä
  • Lopputulos maks. 15 pistettä
  • Aikataulu maks. 5 pistettä

Ark-Byroon tavoitepalkkio oli edullisin ja se sai parhaat pisteet työohjelmasta. Ark-Byroo valitaan
kohteen toimittajaksi.

Vertailutaulukko liitteenä.

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

Hankepäällikkö Heikki Lonka, heikki.lonka(at)tuusula.fi, p. 040 314 3501

Liitteet

Tarjouspyyntö, ​avauspöytäkirja, ​vertailu-​,​ kelpoisuus-​ ja tarjouspyynnönmukaisuustaulukot

Päätös

Päätän valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Ark-Byroo Oy:n toteuttamaan Tiilitehtaan ympäristöhistoriallisen selvityksen. 

Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat 39 248,00 euroa (alv 0%).  

Allekirjoitus

Kai Lange, tilapalvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Kasvu ja ympäristö