§ 1 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 2024

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-118

Päätöspäivämäärä

12.2.2024

Päätöksen tekijä

Talouspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan yhteisten palvelujen hankinnat-palveluyksikön esihenkilö päättää kunnan yhteisestä hankinnasta (kahdella tai useammalla toimielimellä tilaaja-asema), joiden arvo on enintään 200 000 euroa.

Kuvaus

Taustaa

Tuusulan kunta on liittynyt 28.6.2018 kunnansihteerin päätöksellä § 9 KuntaPro Oy:n (nykyinen Sarastia Oy) yhteishankintasopimukseen kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnoista. Sopimuksen toimittaja on Gigantti Oy. Tämän sopimuksen sopimuskausi päättyi 15.3.2024.

Tilaajaa sitomaton arvonlisäveroton arvio hankinnan arvosta on noin 24 000 euroa vuodessa. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. Hankinnan arvo ylittää lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 § 25  mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Tuusulan kunnan kaikki toimialat voivat hyödyntää sopimusta.

Yhteishankintayksikkö

Sarastia Oy tuottaa palveluja omistajilleen. Omistajina voivat olla kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Omistajuuden kautta asiakkaat voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Sarastia Oy on yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Tuusulan kunta on omistajaosakkaana Sarastia Oy:ssä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen Tuusulan kunta voi halutessaan liittyä Sarastia Oy:n sopimuksiin.

Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka

Sarastia Oy valmistelee uutta kilpailutusta, tarjouspyyntö on tavoitteena julkaista kevään 2024 aikana. Sopimuksen kohteena on kodinkoneet ja viihde-elektroniikka. Sopimus sisältää myös asennus- ja huoltopalvelut. Tilauksia on mahdollista tehdä myös toimittajan verkkokaupasta myyntipisteestä noudon lisäksi.

Kilpailutettavan sopimuksen luonne

Usean toimittajan puitejärjestely, jonka sisällä tilauksia voi tehdä vapaasti kansallisen kynnysarvon alla. Kansallisen kynnysarvon ylittävistä kertahankinnoista tulee järjestää kevennetty kilpailutus.

Sopimuskausi on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimukseen kirjataan asiakaskohtainen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Sopimustoimittajien määrä tulee olemaan enintään kolme (3) per alueellinen osakokonaisuus.

Sarastia Oy:n asiakkaille ei aseteta määräostovelvoitetta. Sarastia Oy ei veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa toimittajalta perittävällä palvelumaksulla. Sarastia Oy perii valitulta sopimustoimittajalta kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka on keskimäärin noin 1 %.

Hyödyt Tuusulan kunnalle

Liittymällä Sarastia Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.

Sarastia Oy allekirjoittaa hankintasopimuksen itse ja on yhteishankintayksikkönä sopimusoikeudellinen osapuoli (mm. mahdollisissa oikeuskäsittelyissä).

Lisätiedot

Inkeri Kontiola, hankintapäällikkö, inkeri.kontiola@tuusula.fi, puh 040 314 3145

Päätös

Päätän, että

  • Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n kodinkoneet ja viihde-elektroniikka puitesopimukseen
  • Tuusulan kunta sitoutuu tulevaan Sarastia Oy:n kodinkoneet ja viihde-elektroniikka hankinnan tarjouskilpailuun ja tarjouskilpailun perusteella solmittaviin sopimuksiin koko sopimuskaudeksi

 

 

Allekirjoitus

Heli Hippeläinen, talouspäällikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut