§ 44 Kerta-avustus, Kotikylän savesta -näyttely ja tapahtuma

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-985

Päätöspäivämäärä

13.5.2024

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen peruste

Kunnanhallituksen päätös 27.11.2023 § 472 kunnan jakamien avustusten uudistamisesta.

Kuvaus

Kolmannen ja neljännen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin. 

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus.

Kerta-avustukset ovat yksi Tuusulan kunnassa käytössä olevista avustusmuodoista ja niiden haku on jatkuva, eli avustuspäätöksiä tehdään ympäri vuoden avustusmäärärahojen puitteissa. Kerta-avustusta voi hakea tapahtumaan, matkaan, uuteen asukaslähtöiseen toimintaan, talkoisiin tai harrastusmaksujen tukemiseen. 

Kotikylän savesta -näyttely ja tapahtuma Taiteiden yössä

Tuusulan kuntaan on 1.4.2024 saapunut avustushakemus, jolla Henna Nivarpää-Ampuja hakee 4000 euron avustusta "Kotikylän savesta" -näyttelyn rakentamiseen ja Taiteiden yönä järjestettävän työpajan materiaalikustannuksiin. 

Henna Nivarpää-Ampuja pitää näyttelyn "Kotikylän savesta" Jokelan tiilitehtaan konehuoneella 31.7. -18.8.2024. Suurin osa näyttelytöistä on valmistettu Jokelan punasavesta. Näyttelyn yhteyteen tuodaan konkreettisin esimerkein tietoa saven muuntautuvuudesta. Tutkimus tarjoaa vinkkejä esimerkiksi keramiikan harrastajille, ammattilaisille, koululuokille ja opettajille. Taiteiden Yönä näyttelyn aikana järjestetään työpaja, jossa tutustutaan paikalliseen saveen.

Esitys

Tällä päätöksellä myönnetään 400 euron kerta-avustus Henna Nivarpää-Ampujalle Tuusulan Taiteiden yön työpajan järjestämiseen ja materiaalikustannuksiin.
Hakija on saanut vuonna 2023 Jokelan tiilitehtaan tuotantoon pohjautuvan keramiikkanäyttelyn rakentamiseen työskentelyapurahan ammattitaiteilijoille 2000€.

Avustuksen saaja vastaa siitä, että avustus tulee käytetyksi avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos. Käyttämättä jäänyt avustus tulee palauttaa kunnalle.

Avustuksen saajan tulee mainita viestinnässään ja markkinoinnissaan eri viestintäkanavissa, että toimintaa on tukenut Tuusulan kunta.

Avustuksen saaja raportoi myöntäjälle avustuksen käytöstä 31.12.2024 mennessä sähköisesti.

Päätös

Päätän myöntää 400 euron kerta-avustuksen Henna Nivarpää-Ampujalle Kotikylän savesta" -näyttelyn rakentamiseen ja Taiteiden yönä järjestettävän työpajan materiaalikustannuksiin.

Avustuksen saajan tulee mainita viestinnässään ja markkinoinnissaan eri viestintäkanavissa, että toimintaa on tukenut Tuusulan kunta.

Avustuksen saaja raportoi myöntäjälle avustuksen käytöstä 31.12.2024 mennessä sähköisesti.

 
 

Allekirjoitus

Tiina Simons, sivistysjohtaja

Organisaatiotieto

Sivistys