§ 7 Riihikallion kampus, LVIA-suunnittelusopimuksen kattohinnan korotus

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-1875

Päätöspäivämäärä

12.9.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö 1.1.2019, toimivalta talousasioissa.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunta/Tilapalvelut sekä Riihikallion kampuksen lvia-suunnittelusta vastaava Rejlers Rakentaminen Oy (y-tunnus: 3275852–9) ovat neuvotelleet 29.9.2020 solmitun ja 12.8.2021 sekä 8.8.2022 muutetun toimeksiantosopimuksen kattohinnan korottamisesta. Neuvottelu käytiin 4.9.2023. Neuvotteluihin päädyttiin osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Neuvotteluissa päädyttiin korottamaan sopimuksen arvonlisäverotonta kattohintaa, Rejlers Rakentaminen Oy:n esityksestä, 20 212,00 eurolla: 270 596,00 eurosta 290 808,00 euroon.

Sopimuksen kattohintaa on korotettu aiemmin: 8.8.2022; 43 036,00 eurolla.

Rejlers Finland Oy (nyk. Rejlers Rakentaminen Oy) valittiin Riihikallion monitoimikampuksen rakennesuunnittelijaksi suunnittelijakilpailutuksessa kesällä 2020 (TUUDno-2020–691). Päätös suunnittelijavalinnasta tehtiin Tuusulan teknisen lautakunnan kokouksessa 18.8.2020 § 81.

Suunnittelutyö käynnistyi 15.9.2020 ja työ keskeytettiin tilaajan toimesta 17.12.2020 yli kolmeksi kuukaudeksi, koska Riihikallion monitoimikampus -hankkeen toiminnallisuutta ja tontilla olevien vanhojen rakennusten hyödynnettävyyttä haluttiin vielä tarkastella uudelleen.

17.12.2020 käydyssä neuvottelussa alkuperäinen, kokonaishintainen (227 560,00 euroa) toimeksiantosopimus tilaajan esityksestä ja molempien sopijapuolten hyväksymänä päätettiin muuttaa kattohintaiseksi sopimukseksi. Kattohinnaksi sovittiin alkuperäisen sopimuksen kokonaishinta. Neuvottelussa sovittiin, että kattohintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa suunnittelun edetessä.

Sopimusmuutoksen perusteluna oli tilaajasta johtuva, suunnitteluaikainen toimeksiannon muutos sekä suunnittelun keskeyttäminen määräajaksi (n. 3 kk). Suunnittelua jatkettiin 1.4.2021. Toimeksiannon sisältöä muutettiin tilaajan toimesta siten, että nykyisen koulun yläkoulusiipi ja sen peruskorjaussuunnittelu jätettiin kokonaan toimeksiannon ulkopuolelle. Lisäksi toimeksiantoon jo ennestäänkin kuulunut uudisrakennus päätettiin toteuttaa alkuperäiseen toimeksiantoon sisältynyttä rakennusta suurempana. Muutoksen takia, muutoksen voimaantuloon mennessä tehdystä, n. kolmen kuukauden suunnittelutyöstä vain vähäinen osa oli hyödynnettävissä jatkosuunnittelussa. Toimeksiannon alkukuukausien 15.9. - 31.12.2020 aikana tehdyn, jatkosuunnittelua palvelemattoman suunnittelutyön kustannukset aiheuttivat tarpeen sopimuksen kattohinnan korottamiselle.

Suunnittelu keskeytettiin tilaajan toimesta uudelleen 17.3.2022. Keskeytys johtui hankkeelle laaditun, tarkennetun kustannusarvion osoittamasta, hankkeelle varatun budjetin ylittymisestä. Kustannusten nousu johtui pandemian sekä Ukrainan sodan aiheuttamasta yleisestä kustannusten voimakkaasta noususta. Kunnan johtoryhmä päätti kokouksessaan 29.3.2022, että suunnittelua jatketaan hankeen nykyisen laajuuden mukaisena, ja että hankkeen etenemisestä, uudesta aikataulusta ja kustannuksista tehdään selvitys ohjausryhmälle. LVIA-suunnittelu saatiin käynnistettyä uudelleen vasta toukokuussa 2022, suunnittelijoiden resurssien oltua jo sidottuna muihin suunnittelukohteisiin.

Hankkeen suunnittelulle annettiin jatkoaikaa elokuun 2022 loppuun ja koko hankkeen aikataulua siirrettiin vuodella eteenpäin.

Tilaajasta johtuvat suunnittelun keskeytykset ja toimeksiantoon tehdyt muutokset ovat aiheuttaneet runsaasti ylimääräisiä suunnittelukustannuksia ja siten kattohinnan korotustarvetta.

Myös toimeksiannon pitkittyminen vuodella on aiheuttanut suunnittelijalle lisäkuluja mm. henkilöstön ja alikonsulttien resurssointien sekä yleisten kustannusten nousun muodossa.

Lisäksi alkuperäisestä tarjouspyynnöstä puuttunut koneellisen savunpoistojärjestelmän suunnittelu on aiheuttanut kattohinnan korotustarvetta.

 

Sopimus

Viranhaltijapäätöksen jälkeen muutos viedään suunnittelusopimukseen, jonka sopijapuolten edustajat vahvistavat allekirjoituksellaan. Kattohinnan korotuksesta tehdään myös HILMAan sopimuksenmuutosilmoitus.

 

Lisätiedot:

vs. rakennuspäällikkö Mika Savola, mika.savola@tuusula.fi, p. 040 314 2246

hankesuunnittelija Mikko Heikkilä, mikko.heikkila@tuusula.fi, p. 040 314 4566

Päätös

Päätän

  • hyväksyä Rejlers Finland Oy:n (nyk. Rejlers Rakentaminen Oy) kanssa solmitun suunnittelusopimuksen kattohinnan korotuksen 20 212,00 eurolla, alv 0 % (270 596,00 eurosta 290 808,00 euroon)

Allekirjoitus

Mika Savola, vs. rakennuspäällikkö

Organisaatiotieto

Tilapalvelut