§ 5 Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-522

Päätöspäivämäärä

5.7.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan vs tilapalvelupäälikkö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 60 000 euroa. (palvelualueen johtajan viranhaltijapäätökseen)

 

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Hankinnassa on 12 kunnan kiinteistön ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja säätötyö. Hankinta on kertaluonteinen.

Tarjouspyyntö oli julkinen ja julkaistu hankintailmoitukset.fi:ssä 30.4.2024. Hilma-numero on: 2024-145627.

Tarjouskilpailun valintaperusteena on käytetty kohdekohtaista hintaa.

 

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). tai vaihtoehtoisesti erityisalan hankinnoissa lakia vesi ja energiahuollon ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista  (1398/2016).

Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon tai 26 §:ssä ilmoitetun EU-kynnysarvon / tai erityisalan hankintalain 13§:n mukaisen kynnysarvon.

Tarjousten käsittely 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 17.5.2024 klo 12.00 mennessä kohteesta riippuen 7-10 kappaletta. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 17.5.2024. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tuusgroup Oy.n ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta 300 000€ vuosittaisesta liikevaihdosta kolmelta edelliseltä vuodelta. Muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritetyt kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousvertailu

Valituksi tuli kohdekohtaisen hinnan perusteella kolme toimijaa.

Toimittaja/kohteet                                             

ESP Suomi Oy                           

•                         Halkivaha

•                         Jokelan Paloasema

•                         Kellokosken sosiaali- ja terveysasema/kirjasto

•                         Klaavonkallion päiväkoti

•                         Paijalan koulu

•                         Riihikallion koulun liikuntatila

•                         Sympaatti päiväkoti

 

Uudenmaan IV-asennus Oy

•                         Hyrylän koulukeskus

•                         Notkopuiston päiväkoti

 

Nykitek Oy

•                         Kellokosken kylätalo

•                         Länsirinne, Steiner päiväkoti

•                         Venlantuvan päiväkoti

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

Patrik Kalteva, rakennuspäälikkö 0403142243, patrik.kalteva@tuusula.fi

Liitteet

Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus-, ja tarjouspyynnönmukaisuustaulukot

Päätös

Päätän valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti kohteittain edullisimman tarjoukset tehneet Nykitek Oy:n, Uudenmaan IV-asennusOy:n sekä ESP SuomiOy:n toteuttamaan hankinnan/palvelun. 

Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat 39528 euroa (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Patrik Kalteva, rakennuspäälikkö vs. tilapalvelupäälikkö

Organisaatiotieto

Kasvu ja ympäristö