§ 15 Tutkimuslupa, Teachers´ implicit theories of learning and their implications for pedagogical thinking and practice

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2021-2120

Päätöspäivämäärä

8.2.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen.

Kuvaus

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman opiskelija Kati Jääskö-Santala anoo jatko- tutkimuslupaa Teachers´ implicit theories of learning and their implications for pedagogical thinking and practice –tutkimusta varten. Hyökkälän koulun rehtori on hyväksynyt tutkimusluvan.

Väitöstutkimus on osa Helsingin yliopiston CoPErNicus-tutkimushanketta. Hanketta johtaa kasvatustieteen professori Kirsi Tirri. CoPErNicus-hankkeessa tutkitaan oppimiseen liittyviä ajattelutapoja psykologian, kasvatustieteen ja neurotieteen näkökulmista.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin luokanopettajien ja erityisopettajien oppimiseen liittyviä ajattelutapoja, sekä käsityksiä aivojen muovautuvuudesta kartoitettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon Tuusulan kunta myönsi tutkimusluvan syksyllä 2021. Kysely toteuttiin eri puolilla Suomea olevissa kouluissa ja täydennyskoulutuksissa syksyn 2021-kevään 2022 aikana. Vastaukset analysoitiin määrällisesti tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksen toinen vaihe toteutetaan teemahaastatteluna kevään 2024 aikana, johon valitaan opettajia (5 luokanopettajaa ja 5 erityisopettajaa) ympäri Suomen. Vastaukset tullaan analysoimaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen kolmanteen vaiheeseen valitaan teemahaastatteluiden perusteella 2 luokanopettajaa ja 2 erityisopettajaa. Tavoitteena on syventää teemahaastatteluista saatua tietoa observoimalla kyseisten opettajien pitämiä matematiikan oppitunteja (n. 10 kpl), jotka videoidaan videotallentimella sekä pitämällä virikkeitä antava haastattelu (stimulated recall interview). Vastaukset tullaan analysoimaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Kaikki tutkimuksessa kerättävä aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja salasanalla suojatuissa tiedostoissa Helsingin yliopiston palvelimella.

Aineistoa käytetään ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimus noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita.

Aineiston keruuaika: Kevätlukukausi 2024

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika: 31.12.2024

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana 
tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset 
eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö 

Organisaatiotieto

Sivistys