§ 83 Tutkimuslupa, SOTEPALA – Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdentuminen kouluikäisillä lapsilla

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1020

Päätöspäivämäärä

10.5.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen.

Kuvaus

Helsingin yliopisto / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Lääketieteen lisensiaatti, väitöskirjatutkija Sanna Salonen hakee Tuusulan kunnan opetuspalveluilta tutkimuslupaa SOTEPALA – Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdentuminen kouluikäisillä lapsilla.

Maksuttomasta peruskoulusta ja julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta huolimatta erot lasten oppimisessa, terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat viime vuosina kasvaneet. Kotitausta vaikuttaa aiempaa enemmän koulumenestykseen, ja lisääntyvä polarisaatio näkyy myös teini-ikäisten terveyskäyttäytymisessä: vaikka väestötasolla humalajuominen ja tupakointi ovat vähentyneet, sosioekonomiset erot riskikäyttäytymisessä ovat kasvaneet. Eri alojen tutkijat ovat peräänkuuluttaneet monitieteistä tutkimusta ja toiminnan kehittämistä, sillä syrjäytymistä ei voi ehkäistä eikä esimerkiksi runsaasti koulusta poissaolevien oppilaiden tilannetta voi ratkaista ilman sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.

Tässä tutkimushankkeessa tarkoitus on ensimmäistä kertaa maailmassa yhdistäätiedot lasten tuen tarpeesta koulussa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä hyvinvointialueilla sekä lasten ja huoltajien arviot koululääkärin terveystarkastuksista ja arvioida niiden perusteella palveluiden kohdentumista ja vaikuttavuutta.

Tämän tutkimuksen toteutukseen osallistuvat kaikki Etelä-Suomen hyvinvointialueet. Kullakin hyvinvointialueella poimitaan oman alueen rekistereistä olennaiset tiedot palveluiden käytöstä.  Kunkin
hyvinvointialueen tiedot analysoidaan erikseen. Yksilötason tietoja tai tunnisteellisia tietoja ei jaeta tai yhdistetä organisaatioiden kesken.

Takautuvassa rekisteritutkimuksessa yhdistetään kullakin hyvinvointialueella erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien sivistystoimen tiedot kouluvuodelta 2023-2024.Sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä poimitaan tiedot palveluiden käytöstä ja sivistystoimen rekistereistä tiedot koulussa havaitusta tuen tarpeesta.

Prospektiivisessa seurantatutkimuksessa kouluvuonna 2024–2025 tutkimuksen kohteenaovat 5. ja 8. luokkien oppilaat huoltajineen. Heitä pyydetään koululääkärin vastaanoton jälkeen täyttämään lyhyt kysely, jossa he arvioivat vastaanotolta saamaansa hyötyä.

Tutkimushankkeessa toteutetaan myös koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille fokusryhmähaastatteluja, joilla kartoitetaan organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yli- ja alikäyttöä ja tähän liittyviä kustannuksia.

Rekisteriaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet tietoturvallisessa SD Desktop -käyttöympäristössä (tuottaja CSC Oy, jonka omistavat Suomen valtio ja korkeakoulut, Findatan hyväksymä tietoturvallinen käyttöympäristö). Aineisto pseudonymisoidaan sen jälkeen, kun eri tietolähteiden tiedot on yhdistetty. Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Kunkin hyvinvointialueen tiedot analysoidaan erikseen. Yksilötasontietoja tai tunnisteellisia tietoja ei jaeta tai yhdistetä sote-organisaatioiden kesken. Paperiaineisto (suostumuslomakkeet) säilytetään Helsingin yliopiston Yleislääketieteenosaston lukitussa tilassa, johon pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Takautuvat rekisteritiedot poimitaan 27.5.-7.6.2024 välisenä aikana ja yhdistetään kesällä 2024. Prospektiivisen tutkimuksen aineisto kerätään kouluvuonna 2024–2025. Julkaisut päätuloksista kirjoitetaan vuosina 2025-2027, mutta aineiston monipuolisuuden takia tuloksia julkaistaneen myöhemminkin. Aineistoa säilytetään 10 vuotta Sanna Salosen väitöskirjan valmistumisen jälkeen, ja se tuhotaan tietosuojasäädösten mukaisesti viimeistään vuonna 2036.

Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa ja tässä suositaan avointa julkaisemista (open access). Julkaisujen keskeisimmistä tuloksista kootaan
suomenkielisiä raportteja, jotka julkaistaan kaikille avoimella kanavalla. Keskeisimmistä tuloksista laaditaan lehdistötiedotteet yhdessä hyvinvointialueiden ja korkeakoulujen viestinnän ammattilaisten kanssa. Tutkimuksen tuloksista viestitään aktiivisesti eri tiedefoorumeilla (esim. Opettajankoulutuspäivät, Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Lääkäripäivät), hyvinvointialueiden verkostotapaamisissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti. Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta. Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys