§ 6 Milab Oy, Kerava, elintarvikehuoneiston hyväksyminen liha-alan laitokseksi

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-1005

Päätöspäivämäärä

27.9.2023

Päätöksen tekijä

Hygieenikkoeläinlääkäri

Päätöksen peruste

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö 25.9.2023,​ Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta § 109,​ 19.9.2023,​ toimivalta elintarvikelain mukaisissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2022,​ Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta § 131,​ 14.12.2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017 virallisesta valvonnasta

Elintarvikelaki (297/2021) Maa-​ ja metsätalousministeriön asetus (318/2021) elintarvikehygieniasta

Maa-​ ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta 315/2021

Kuvaus

Milab Oy (1761319-6) osoitteessa Posliinitehtaankatu 12, Kerava,​ hakee elintarvikelain 11 §: n mukaista hyväksymistä eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevälle liha-​alan laitokselle (elintarvikehuoneisto). Hakemuksen liitteenä on laitoksen pohjapiirustus ja omavalvontasuunnitelma. Hakemus liitteineen on saapunut elintarvikevalvontaviranomaiselle 17.4.2023. Omavalvontasuunnitelma on saapunut valvontaviranomaiselle 24.5.2023.

Hakemuksen mukaan laitoksessa valmistetaan vähittäismyyntiin valmisruokia  (yhdistelmäelintarvikkeita), joiden valmistukseen käytettävän raa'an ja jalostamattoman lihan määrä on 80 000 kg vuodessa. 

Laitoksessa on toimintaan nähden riittävät ja asianmukaiset tilat raaka-​aineiden ja pakkausmateriaalien säilyttämiselle,​ elintarvikkeiden käsittelylle,​ kuumennukselle,​ jäähdyttämiselle,​ pakkaamiselle ja varastoinnille sekä jätteiden asianmukaiselle säilyttämiselle. Pakkausmateriaaleille on oma varasto. Laitoksen eri hygienia-alueet on erotettu rakenteellisesti toisistaan ja alueiden välillä on sulkutilat. 

Tuotantotilojen pinta-ala on 175 m2, jäähdyttämön ja pakkaamon 54,5 m​,​ vastaanoton, varastojen ja lähettämön 185 m2 , sosiaalitilojen 86 m2 ja muiden tilojen 27,2 m2. ​Tuotantotilojen, pakkaamon, varastojen, vastaanoton ja lähettämön seinät ovat peltiä ja lattiat epoksia, sosiaalitilojen lattiat ovat puuta ja epoksia ja seinät kipsilevyä.  

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä. Astioiden ja laitteiden osien pesua varten on erillinen astiahuollolle varattu alue. 

Laitoksessa on asianmukaiset jäähdytykseen ja kylmäsäilytykseen tarkoitetut laitteet. Raaka-aineille, prosessissa olevielle tuotteille sekä valmiille, pakatuille tuotteille on omat erilliset kylmäsäilytystilat. 

Tuotantotiloissa on kosketusvapaat käsienpesupisteet. Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten. Tuotantotilojenja pakkaamon yhteydessä on siivousvälinevarastot.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Henkilökuntaa varten on sosiaalitilat, joissa on pukuhuoneet naisille ja miehille, toimisto ja siivouskomero. Pukuhuoneiden yhteydessä on käsienpesupisteellä varustettu wc.

Laitoksella on käytössään oma kylmäkuljetusauto.

Kiinteistö kuuluu kunnan vesijohto-​ ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Pyydetyt lausunnot 

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty

Tarkastukset 

Laitoksen tilat on tarkastettu 29.8.2023 ja 20.9.2023.

Omavalvonta 

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Omavalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen 

Toimijaa ei ole kuultu,​ koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5.kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu,​ koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa,​ eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Lisätietoja hygieenikkoeläinlääkäri Jaana Niemi-​Aro,​ p. 040-​314 4726

Päätös

Hygieenikkoeläinlääkäri hyväksyy elintarvikelain 11 §:n mukaan Milab Oy:n osoitteessa Posliinitehtaankatu 12, Kerava,​ hakemuksen mukaisesti liha laitokseksi,​ jossa voidaan valmistaa ja pakata yhdistelmäelintarvikkeita. Hakemuksen mukaan laitoksessa käsitellään lihaa 80 000 kg vuodessa. Laitokselle on varattu laitostunnus 2943.

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Niiltä osin, kun eri hygieniatason toimintoja ei voida erottaa rakenteellisesti, on ne erotettava ajallisesti laitoksen muusta toiminnasta.

Tuotantotilat ja laitteet on puhdistettava ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin. Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski- Uudenmaan ympäristökeskukseen 17.4.2023 Hakemusta on täydennetty 23.5.2023.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 520 euron maksu (liha-alan laitos, laitoksesta lähetettäviä tuotteita alle 100 000 kg/vuosi).

Allekirjoitus

Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus