Veteraanitoimikunta, kokous 15.10.2021

§ 4 Veteraanipuistohankkeen edistäminen

TUUDno-2020-2956

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Veteraanitoimikunta on tehnyt Tuusulan kunnanhallitukselle esityksen, että kunnanhallitus

  • ottaisi Tuusulan kunnan tulevan vuoden 2021 toimintasuunnitelmaansa veteraanipuiston toteuttamisen liitteessä esitetylle paikalla, ja
  • ottaisi Tuusulan kunnan tulevan vuoden 2021 menoarvioon veteraanipuiston toteuttamiseen tarvittavan määrärahan.

Esitystä perustellaan seuraavasti:

"Tavoite

Veteraanipuiston avulla kunnioitetaan Tuusulan sotiemme veteraanien mittavia saavutuksia Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä. Lisäksi veteraanipuisto osaltaan auttaa veteraaniperinnön siirtämisessä nuoremmalle sukupolvelle, joka on saanut elää hyvinvointivaltiossa, jota yleisesti arvostetaan yhtenä maailman parhaimmista.

Perustelut

Tuusulan kunnalla on vuosisataiset perinteet sotilaallisen koulutuksesta ja varustautumisesta alkaen Ruotsi-Suomen ajalta läpi Venäjän vallan ajan ja jatkuen Suomen itsenäistymiseen liittyvään epäjärjestykseen ja itsenäisyyttämme koetelleisiin talvisotaan ja jatkosataan ja myös sotien ajan jälkeisiin vaaran vuosiin. Suur-Tuusulassa toimineissa sotilaslaitoksissa koulutettiin alueen sotaväki ja sodissa menehtyneet sankarivainajat on suurelta osin haudattu Tuusulan sankarihautausmaahan. Vaaran vuosien jälkeen alkanut monipuolinen ja vilkas veteraanitoiminta on nyt hiipumassa veteraanien siirtyessä enenevässä määrin viimeiseen iltahuutoon. Sotilaslaitokset ovat Tuusulasta myös lakkautettu, joten on aika varmistaa, että veteraanien perinne säilyy. Yksi kaikille näkyvä osa tätä kunnianosoitusta on veteraanipuiston rakentaminen keskeiselle paikalle Tuusulan kasvavaa keskustaajamaa. 

Tuusulaan on kasvanut sotiemme jälkeisen ajan sukupolvi, jolla ei ole ensi käden tietoa isien ja isoisien saavutuksista. Tietämys veteraanien kokemuksista ja saavutuksista on tarpeen siirtää jälkipolville. Tässä perinteen siirrossa auttaa omalta osaltaan keskeiselle paikalle sijoitettu, sopivasti varustettu ja hoidettu veteraanipuisto.

Tuusula on erityisesti nyt voimakkaasti kasvava kunta. Tuusulaan on rakennettu laajoja uusia asuinalueita ja niille muuttaa asukkaita muualta Suomesta. Heillä ei välttämättä ole kovin laajaa tietämystä Tuusulan kehittymisestä varsinkaan sotiemme jälkeen. Uuteen asuinympäristöön tutustuminen myös sen historian kautta auttaa kotoutumaan Tuusulaan, jolloin IT-museo ja sen läheisyydessä oleva veteraanipuisto tuovat esiin sotilasperinteet ja veteraanien teot.

Perinteiden tallentaminen ja esittäminen auttaa myös uusien asukkaiden kotoutumisessa.

Jaakko Torppa teki Tuusulan kunnanvaltuustolle vuonna 2004 aloitteen veteraaniperinnön säilyttämisestä ja veteraanien saavutusten kunnioittamisesta siten, että kuntaan perustettaisiin keskustaajaman alueelle veteraanipuisto. Tämä aloite on siirretty odottamaan varuskunta-alueen rakentamista asuntoalueeksi. Kun alue alkaa olla valtaosin rakennettu ja siihen on muuttanut suuri joukko uusia asukkaita, on veteraanipuiston toteuttaminen nyt ajankohtainen.

Yhteenveto

Jaakko Torpan vuosia sitten tekemän valtuustoaloitteen mukaisesti veteraanitoimikunta esittää Tuusulan kunnalle, että tulevan vuoden aikana perustettaisiin ja rakennettaisiin Tuusulaan veteraanipuisto tämän kirjeen esityksen mukaisesti. Veteraanitoimikunta on valmis antamaan asiantuntija-apua veteraanipuiston yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa."

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  • kunta valmistelee veteraanipuiston toteuttamisen osana Hökilän alueen kaavoitustyötä.

---

Avattuaan asiasta keskustelun, puheejohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi:

"Kunnanhallitus päättää, että

  • kunta valmistelee veteraanipuiston suunnittelun ja toteutuksen esitettyyn paikkaan".

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä muutetun pohjaehdotuksen.

Perustelut

Veteraanijärjestön edustaja Jaakko Torppa esittelee tilanteen ja toimintasuunnitelman.