Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Osavuosikatsaus II 2017, liikelaitoksen johtokunta

TUUDno-2017-699

Perustelut

Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta elokuu loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.

Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä, vesilaitos (pitää sisällään varaston) viemärilaitos ja hulevesi.

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. – 31.8.2017

Toimintatuotot

Vuoden 2017 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 563 000 €. Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 3 905 457,35 € eli 59,5 %. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.

Toimintakulut

Vuoden 2017 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 3 982 872 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2055325,98 € eli 51,6 %. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 400 000 €. Syynä toiminta kulujen alittumiseen ovat mm. vähäsateinen vuosi, tonttijohtojen vähäinen rakentaminen, henkilöresurssien vähäisyys sekä vanhojen leasing-autojen vaihtohyvitys.

Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutosta 400 000 euroa menovähennyksenä.

INVESTOINNIT

Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 3 790 000 €, josta on käytetty 798 392,20 € eli 21 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Rajalinnan työpaikka-alueen laajennus Kellokoskella sekä Peltokaaren laajennustyöt Jokelassa. Syyskuussa aloitetaan Puustellinmetsän ja Anttilanranta I:n työmaat. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa kahden jätevesipumppaamon saneerauksen. Riihikalliossa on kuvattu jätevesiviemäreitä 3,1 km ja näiden tietojen perusteella on saneerattu tähän mennessä mm. n. 3 km huonokuntoista viemäriä.

Vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinneista jää käyttämättä noin 500 000 € johtuen mm. Linjamäen haja-asutushankkeen supistumisesta ja  Aropellon sekä Vallun alueen alueen rakentamisen lykkääntymisestä. Haasteena on saadaanko menossa olevat isot Rykmentinpuiston rakennussuunnitelmat etenemään niin, että rakentaminen päästään aloittamaan jo syksyllä.

Investointeihin esitetään määrärahamuutosta 500 000 euroa menovähennyksenä.

Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2017 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 428 729,29 € elokuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio saavutetaan.

Lisätiedot: vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563

Liitteet:   vesihuoltoliikelaitoksen osavuosikatsaus

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Ehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

  • Hyväksyä osavuosikatsauksen seuranna 1.1.-31.8.2017
  • Muuttaa vuoden 2017 liikelaitoksen talousarviota ja hyväksyä esitetyt määrärahamuutokset

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.