Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 1.9. -.31.12.2017

TUUDno-2017-785

Valmistelija

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan veden johtokunta hyväksyi 2.2.2017 § 3 omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.- 31.8.2017. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman laatii pääsääntöisesti KETEK. Tuusulan vesi liittää ohjelmaan omat erillishankkeet.

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman (Tuusulan vesi omalta osaltaan) tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä kerran vuodessa. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Tuusulan Vedelle on johtokunnan ja valtuuston päätöksellä varattu määrärahaa vuodelle 2017 yhteensä 3 790 000 euroa. Määrärahoista on käytetty 798 000 € (21 %) 1.9.2017 mennessä. Loppuvuoden isojen hankkeiden eteneminen ratkaisee lopulliset investointikulut. Kuitenkin nyt on jo nähtävissä, että määrärahoja jää käyttämättä n. 500 000 €, johtuen mm. Linjamäen haja-asutushankkeen supistumisesta ja Aropellon sekä Vallun alueen rakentumisen lykkääntymisestä. Alitus saattaa kasvaa vielä, koska käynnistymässä on kolme suurehkoa urakkahanketta, joiden työaikataulu voi olla takapainotteinen. 

Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2017 ja määrärahojen varaus vuonna 2017 on käyty läpi kohteittain. Rakentamisohjelma on tarkistettu ajalle 1.9.-31.12.2017.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563 ja työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.9.–31.12.2017.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Ehdotus

 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

  • hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.9.–31.12.2017 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksellä.
  • lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9.-31.12.2017

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Petri Juhola, Jyrki Sjöblom

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.