Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tuusulan Veden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2021

TUUDno-2020-2824

Valmistelija

  • Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Perustelut

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 17.9.2020 § 17 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2021 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2021 – 2025. Talousarvion 2021 mukaan toimintatuotot ovat 7 348 000 euroa ja toimintakulut 4 317 549 euroa toimintakatteen ollessa 3 084 451 euroa.  Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 § 132 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2021 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2021 – 2025.

Käyttösuunnitelmat

Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2021 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.

Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2021 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

  • Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
    • Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja päätös tehty sekä jatkosuunnitelma laadittu
  • Älykkään tilannekuvanäkymän” kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäröinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.
    • Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

  • hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspäällikkö, taloussuunnittelupäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.