Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2021

TUUDno-2020-2828

Valmistelija

  • Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on halllintosäännön 129 §:ssä. 

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että

  • johtokunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.
  • johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti.
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.