Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta, vammaisneuvosto

TUUDno-2021-1918

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keusote on kilpailuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia ja muita tarpeen mukaisia kuljetuspalveluja. Kuljetuspalvelu sisältää palvelukuvauksen vaatimusten mukaisen palvelun, kuljettajan ja ajoneuvon. Kuljetuspalvelua koskeva hankinta on tarkoitus toteuttaa dynaamisena hankintajärjestelmänä, jossa ensivaiheessa kilpailutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia reittikuljetuksia (esim. työkeskus- harrastus- tai muut ryhmäkuljetukset), kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia ja vammaispalvelulakiin perustuvat työ- ja opiskelumatkat erityisesti silloin kun ne toteutuvat ryhmäkuljetuksina. Hankinta ei pidä sisällään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettyjä vapaa-ajan matkoja (nämä kilpailutetaan myöhemmin), terveydenhuoltolain perusteella myönnettäviä ensihoidon kuljetuksia ja Kelan vastuulle kuuluvia terveydenhuollon kuljetuksia. 

Tarkempi hankinnan sisältö on esitetty liitteenä olevassa luonnoksessa: ”Palvelukuvaus sote -kuljetuspalvelut”. Hankinnalla on tarkoitus saada asiakkaiden käyttöön heidän erityistarpeidensa mukainen, turvallinen ja katkeamaton kuljetuspalvelu.

Vastausten viimeinen palautuspäivä on 7.10.2021 mennessä. 

Lausunnossa pyydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 1. Neuvoston nimi ja paikkakunta
 2. Mitkä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa työ- ja opiskelumatkoissa palvelun laadun kannalta tärkeitä asioita?
 3. Millaisia toiveita asiakkailla on avustamis- ja saattamispalveluille ja ovatko niitä koskevat kuvaukset palvelukuvauksessa sopivia?
 4. Ovatko ajoneuvojen kuvaukset tarkoituksenmukaisia? Mikäli eivät ole, miten niitä olisi hyvä korjata?
 5. Mitä muuta haluatte sanoa?

 

Tuusulan vammaisneuvoston lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta

1. Neuvoston nimi ja paikkakunta: Tuusulan vammaisneuvosto

2. Mitkä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa työ- ja opiskelumatkoissa palvelun laadun kannalta tärkeitä asioita?
Tärkeintä on se, että palvelun tarvitsija/asiakas saa palvelun siihen aikaan, kun hän on sen tilannut ja että palvelu toimii moitteettomasti silloin kun asiakas palvelua tarvitsee. Palvelussa käytettävän ajoneuvon tulee vastata asiakkaan tarpeita niin varustetason kuin kuljettajan pätevyyden osalta. Reitit tulee suunnitella niin, että matkasta ei saa tulla ajallisesti liian pitkä.

3. Millaisia toiveita asiakkailla on avustamis- ja saattamispalveluille ja ovatko niitä koskevat kuvaukset palvelukuvauksessa sopivia?
Palvelun tarjoajalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakkaalle sama tuttu kuljettaja, joka luo turvallisuuden tunnetta ja jouhevoittaa matkustamista. Kuljetuksen tilaaminen tulee olla helppoa ja se tulee pystyä tekemään puhelimitse ei ainoastaan netin kautta. Tilaus tulee voida tehdä puhelimitse helposti ilman monia valintanäppäimiä tekemällä. 

4. Ovatko ajoneuvojen kuvaukset tarkoituksenmukaisia? Mikäli eivät ole, miten niitä olisi hyvä korjata?
Kuljetuskalusto tulee olla sellainen, että asiakas saa asianmukainen auton kuljetusta varten. Kaluston tulee olla turvallinen ja asianmukainen. Tilaa tulee olla riittävästi, jotta matkustamiseen voidaan taata väljyys. Autoon tulee olla helppo mennä sisään ja siinä tulee olla sisäänpääsemiseen tarvittavat varusteet kuten henkilönostin.  

5. Mitä muuta haluatte sanoa?
Keskeistä kuljetuspalvelujen tilaamisessa on myös se, miten ja mistä palvelu tilataan. Keskitetystä palvelun tilaamisesta on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Tärkeintä on se, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun ajallaan ja hän voi luottaa palvelun toimivuuteen koko kuljetustarpeen ajan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta.

___________________________________________

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Heikkonen esitti seuraavia kohtia lisättäväksi lausuntoon

 • työmatkojen alueena tulee olla työssäkäyntialue, myös Helsinkiin on päästävä töihin koko alueelta
 • avustajakoira ei ole yleisnimike opas- ja avustajakoirille, vaan opaskoira on opaskoira, yleiskäsite on hyötykoira, jos sellaista nimikettä halutaan käyttää
 • avustaja pitää pystyä ottamaan kyytiin myös matkalta, kunhan poikkeama ei ole suuri, voidaan määrittää kilometriraja
 • työmatkan lähtö ja perille saapumisaika on oltava tiedossa etukäteen, töissä on oltava ajallaan myös vammaisen ja sieltä on päästävä lähtemään, kun päivä päättyy.
 • työpäivän paluukuljetuksen aikaa tulisi pystyä muuttamaan joustavasti, koska aina ei voi tietää, mitä työpäivän aikana tapahtuu, kokous venyy tms.
 • kuljettajaan pitää saada yhteys tarvittaessa – esim. näkövammainen henkilö ei voi ”etsiä autoa”, vaan auton on löydettävä hänet, tulee pystyä viestittämään, missä odottaa kyytiä
 • työmatkan päätepiste ja paluupaikka voi olla muu kuin kiinteä työpaikka monipaikkatyön aikana eli pitää psytyä aamulla menemään esim. suoraan kokoukseen johonkin muualle tai seminaarista pitää päästä lähtemään suoraan kotiin käymättä työpaikalla, näin vammattomatkin ihmiset toimivat.

Lisäksi kunnanhallituksen edustaja Huusko esitti, että kuljettajilla tulee olla kokemusta erilaisista kommunikaatiotavoista ja ehdotti,, että matkatiedoissa kysyttäisiin asiakkaan kommunikaatiotavoista. Kielivaatimukset tulisi erityisesti huomioida lasten kohdalla.

Vammaisneuvosto hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 

 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti 

 • antaa alla olevan lausunnon


  Tuusulan vammaisneuvoston lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta

  1. Neuvoston nimi ja paikkakunta: Tuusulan vammaisneuvosto

  2. Mitkä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa työ- ja opiskelumatkoissa palvelun laadun kannalta tärkeitä asioita?
  Vammaisneuvosto korostaa, että kuljetuspalvelut ovat työssä käymisen ja opiskelun tukipalveluita. Kuljetuspalvelut eivät saa olla opiskelua tai työssä käymistä rajoittava tekijä, vaan niiden mahdollistaja.

  Tärkeintä on se, että palvelun tarvitsija/asiakas saa palvelun siihen aikaan, kun hän on sen tilannut ja että palvelu toimii moitteettomasti silloin kun asiakas palvelua tarvitsee. Työmatkan lähtö- ja perillesaapumisaika on oltava asiakkaan tiedossa etukäteen, sillä myös vammaisen on oltava töissä ajallaan ja sieltä on päästävä lähtemään työpäivän päättyessä. Työpäivän paluukuljetuksen aikaa tulisi pystyä muuttamaan joustavasti, koska työpäivän aikana voi tapahtua yllättäviä muutoksia esimerkiksi kokouksen venymisen vuoksi. Lisäksi työmatkan päätepiste ja paluupaikka voi olla muu kuin kiinteä työpaikka. Aamulla pitää pystyä menemään esim. suoraan kokoukseen johonkin muualle kuin varsinaiselle työpaikalle tai työpäivän päätyttyä tulee olla mahdollista lähteä suoraan kotiin käymättä työpaikalla. Vammattomatkin ihmiset toimivat näin, samat mahdollisuudet tulee olla myös vammaisilla.

  Työmatkoissa on huomioitava, että työmatkojen alueena tulee olla työssäkäyntialue, myös Helsinkiin on päästävä töihin koko alueelta. Reitit tuleekin suunnitella siten, että työpäivistä ei matkojen vuoksi tule kohtuuttoman pitkiä ja matkat tulee voida suunnitella yksilöllisesti. 

  Palvelussa käytettävän ajoneuvon tulee vastata asiakkaan tarpeita niin varustetason kuin kuljettajan pätevyyden osalta.


  3. Millaisia toiveita asiakkailla on avustamis- ja saattamispalveluille ja ovatko niitä koskevat kuvaukset palvelukuvauksessa sopivia?

  Palvelun tarjoajalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakkaalle sama tuttu kuljettaja, joka luo turvallisuuden tunnetta ja jouhevoittaa matkustamista. Kuljetuksen tilaaminen tulee olla helppoa ja se tulee pystyä tekemään puhelimitse ei ainoastaan nettipalvelun kautta. Tilaus tulee voida tehdä puhelimitse helposti ilman monia valintanäppäimiä valitsemalla. 

  Avustaja pitää pystyä ottamaan kyytiin myös matkalta, kunhan poikkeama ei ole suuri. Poikkeamaan voidaan määrittää kilometriraja.

  4. Ovatko ajoneuvojen kuvaukset tarkoituksenmukaisia? Mikäli eivät ole, miten niitä olisi hyvä korjata?
  Kuljetuskalusto tulee olla sellainen, että asiakas saa asianmukainen auton kuljetusta varten. Kaluston tulee olla turvallinen ja asianmukainen. Tilaa tulee olla riittävästi, jotta matkustamiseen voidaan taata väljyys. Autoon tulee olla helppo mennä sisään ja siinä tulee olla sisään pääsemiseen tarvittavat varusteet kuten henkilönostin.  

  5. Mitä muuta haluatte sanoa?
  Keskeistä kuljetuspalvelujen tilaamisessa on myös se, miten ja mistä palvelu tilataan. Keskitetystä palvelun tilaamisesta on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Tärkeintä on se, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun ajallaan ja hän voi luottaa palvelun toimivuuteen koko kuljetustarpeen ajan. 

  Asiakkaan tulee saada yhteys kuljettajaan tarvittaessa – esim. näkövammainen henkilö ei voi ”etsiä autoa”, vaan auton on löydettävä hänet. Asiakkaan tulee pystyä viestittämään kuljettajalle, missä odottaa kyytiä.

  Kuljettajilla tulee olla kokemusta erilaisista kommunikaatiotavoista. Kieli-/kommunikaatiovaatimukset tulisi huomioida erityisesti silloin kun asiakkaana on lapsi. Matkatietoihin voisikin liittää kysymyksen asiakkaan kommunikaatiotavoista.

  Avustajakoira ei ole yleisnimike opas- ja avustajakoirille, vaan opaskoira on opaskoira. Yleiskäsite on hyötykoira, jos sellaista nimikettä halutaan käyttää.