Vammaisneuvosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

TUUDno-2021-2246

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnassa on valmisteilla hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa hyvinvointisuunnitelman luonnokseen 3.12.2021 mennessä.

Laki ja kuntastrategia hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman pohjana

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on yksi kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää ja toteuttaa kuntastrategian tavoitteita tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisen osalta. Hyvinvointisuunnitelma toimii kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville strategisille asiakirjoille. Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Hyvinvointisuunnitelman laadinnan eteneminen

Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi alkusyksystä jatkona hyvinvointikertomuksen ja kuntastrategian laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelma perustuu kuntastrategiaan ja pormestariohjelmaan, ja se laaditaan osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa asukkaiden, yhdistysten, vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) ja hyte-lautakunnan kanssa. Hyvinvointisuunnitelman luonnos kootaan poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnan hyte-ryhmän toimesta.

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoiteasetanta perustuvat kuntastrategian päämääriin ja tavoitteisiin. Se mukailee hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 ja laajan hyvinvointikertomuksen rakennetta, joissa hyvinvoinnin ilmiöt ja näkökulmat kuvataan yhteisinä kohderyhmästä riippumattomina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • keskustella Tuusulan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 luonnoksesta 
 • laatia lausunnon keskustelun pohjalta.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

 • antaa alla olevan lausunnon Tuusulan hyvinvointisuunnitelmasta 2021-2025

  Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, vammaisneuvoston lausunto

  Vammaisneuvosto toteaa, että hyvinvointisuunnitelman sitominen kuntastrategian valtuustokauden tavoitteisiin on hyvä asia. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuitenkin paljon tavoitteita ja ne jäävät melko ylätasolle. Mikä on toisaalta ymmärrettävää, kun kyseessä on kokoava suunnitelma. Tavoitteiden määrä on vammaisneuvoston mielestä melko suuri ja vammaisneuvosto pyytää vielä miettimään, voisiko tavoitteita yhdistää laajemmiksi asiakokonaisuuksiksi.

  Vammaisneuvoston mielestä olisi tärkeää, että suunnitelmasta kävisi selvemmin ilmi, miten vammaisten ja erityisryhmien hyvinvoinnista huolehditaan. Vammaisneuvosto ehdottaakin, että laaditaan hyvinvointisuunnitelmaa tukeva vammaispoliittinen ohjelma, josta käy ilmi vammaisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Alueellista vammaispoliittista ohjelmaa ollaan laatimassa Keusoten johdolla. Olisikin tärkeää, että alueellinen vammaispoliittinen ohjelma ja Tuusulan vastaava ohjelma voitaisiin sitoa toisiinsa tavoittein ja toimenpitein. Vammaisneuvosto lupaa, että jäsenten asiantuntemusta voidaan hyödyntää vammaispoliittisen ohjelman laadinnassa.

  Hyvinvointisuunnitelmassa 2021-2025 ei ole mainittu mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Vammaisneuvoston mielestä tavoitteiden toteutumisen seuranta voi jäädä ilman mittareita vaillinaiseksi. Neuvosto ehdottaakin, että seurantamittaristo lisättäisiin hyvinvointisuunnitelmaan.

  Lausuttavana olevan hyvinvointisuunnitelman luonnoksen saavutettavuus on heikko. Esimerkiksi tekstiä on liikaa ja tekstin värit hankaloittavat lukemista. Neuvosto pyytää, että erityistä huomiota saavutettavuuteen kohdistettaisiin niiden asiakirjojen osalta, jotka ovat tarkoitettu kaikkien kuntalaisten luettaviksi.