Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Toimintatapojen kehittäminen

TUUDno-2020-1195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula siirtyi pormestarijärjestelmään 1.6.2017 lukien. Samassa yhteydessä johtamisjärjestelmää ja sen tavoitteita määriteltiin laajemminkin uudelleen. Johtamisjärjestelmän väliarviointia tehtiin vuonna 2019 laajasti osallistaen. Väliarvioinnin perusteella valtuusto hyväksyi eräitä johtamisjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä.

Poliittista johtamisjärjestelmää on tarkoituksenmukaista arvioida ja tarpeen mukaan kehittää uutta valtuustokautta varten vielä nyt tämän valtuustokauden loppuvaiheessa. Johtamisjärjestelmän arvioinnin ja kehittämistyön sisältöä on valmistelu siten, että se sisältö ja prosessi voisivat tulla kunnanhallituksen päätettäväksi 15.6.2020 kokouksessa. Asiaa käsiteltäisiin myös valtuustoseminaarissa 4.6. ja 17.6.2020. Tavoitteena on, että loppuraportti työstä olisi valmis viimeistään joulukuussa 2020, jolloin voitaisiin myös hyväksyä joulukuun valtuustossa muutosten mahdollisesti edellyttämät hallintosääntömuutokset.

Kansliapäällikkö Harri Lipasti esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuustoasian valmistelutoimikunta

 • merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Harri Lipasti selosti asiaa.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kunnassa siirryttiin 1.6.2017 alkaen uuteen johtamisjärjestelmään, jossa keskeisiä muutoskokonaisuuksia olivat: organisaation toimintakulttuuri, johtaminen ja johtamisjärjestelmä, kunta ja kuntalaisen rooli.  Hallinnollisena muutoksena keskeisin oli siirtyminen pormestarijärjestelmään.

Uudesta johtamisjärjestelmästä tehtiin väliarviointi vuonna 2019 ja linjattiin sen perusteella toimenpiteitä.

Johtamisjärjestelmän tavoitteiden toteutumista ja mahdollisia kehittämistarpeita arvioitiin laajasti osallistaen vielä vuonna 2020. Arvioinnin loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen valmistui 26.11.2020.  Loppuraporttia käsiteltiin kunnanhallituksessa 30.11.2020 ja 18.1.2021. Valtuusto päätti kokouksessaan 8.2.2021 merkitä raportin tiedoksi ja todeta, että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-ehdotukset päätetään toukokuun valtuuston kokouksessa.

Loppuraportin osaan 2. on koottu arvioinnin johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Pääosa toimenpide-ehdotuksista liittyy johtamisen toimintatapojen edelleen kehittämiseen. Toimintatapojen muutoksiin liittyviä toimenpide-ehdotuksia on jo osin viety eteenpäin. Osa niistä sopii luontevasti uuden valtuustokauden alussa uusien toimielinten linjattaviin asioihin. Toimenpide-ehdotuksissa on muutama kohta, jotka mahdollisesti jatkotyöskentelyn perusteella saattaisivat vaatia muutoksia hallintosääntöön. Valmistelussa on lähdetty siitä, että mahdolliset hallintosääntömuutokset käsitellään ja päätetään nykyisen valtuuston toimesta.

Valtuustoasian valmistelutoimikunnan 7.4. työskentelyä varten toimenpide-ehdotukset on koottu kahteen kategoriaan: 1. toimintatapamuutokset ja 2. mahdollisesti hallintosäännön muuttamista vaativat ehdotukset.  

Valtuustoryhmiä on etukäteen pyydetty tutustumaan raporttiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Lisäksi on pyydetty, että valtuustoryhmät ilmoittaisivat Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksessa oheisen aineiston perusteella kantansa toimenpide-ehdotuksiin

 1. toimintatapojen muuttamista koskevat toimenpide-ehdotukset, ja
 2. mahdollista hallintosäännön muuttamista koskevat ehdotukset
   

Valtuustoryhmien kantojen perusteella kokouksessa päätetään jatkovalmistelun sisällöstä ja aikataulusta. Alustavasti jatkokäsittelyä varten on varattu pidettäväksi valtuuston iltakoulu 28.4. kello 18-20.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

 1. merkitsee ryhmien kannanotot tiedoksi, ja
 2. keskustelee jatkotoimenpiteiden sisällöstä ja aikataulusta

Päätös

Merkittiin ryhmien kannanotot tiedoksi. Aihetta käsitellään valtuuston iltakoulussa 28.4.2021.

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Vanhan ja uuden valtuuston yhteiskokouksessa 28.6.2021 § 81 valtuusto päätti osana Tuusulan johtamisjärjestelämän uudistuksen arviointia merkitä tiedoksi valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa 4.6.2021 linjatut toimintatapamuutokset sekä toimintatapamuutosten toteutuksen ja jatkovalmistelun aikataulun. Yksi keskeisistä painopistealueista koskee valtuustoasiain valmistelutoimikunnan toimintatavan kehittämistä.

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnalle tulee mahdollistaa valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden riittävän aikainen esittely ja mahdollistaa kaikkien valtuustoryhmien yhteinen keskustelu. Tärkeää on edistää asioiden ennakoitavuutta, läpinäkyyttä ja ja vuorovaikutuksen kehittymistä.

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kehittämisessä esille ovat seuraavat muutokset: vuosikellon laatiminen ja synkronointi valmisteluun ja päätöksentekoon, hyvä yhteys poliittiisen johtoryhmän työskentelyyn, kokousten säännöllisyys (noin kuukauden välein), riittävä aika yhteiseen keskusteluun ja yhteisesittelyt.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

 • päättää jatkaa toimintapojen kehittämistä osana toimikunnan kokouksia
 • laatia yhteiset pelisäännöt uudelle valtuustokaudelle
 • päättää seuraavan työskentelyajankohdan lokakuussa 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara selosti asiaa kokouksessa.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja Anni Antila (FCG) fasilitoivat pelisääntöjen asettamista valmistelutoimikunnan seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.