Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.