Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hyvinvointialueen perustaminen, tilannekatsaus valmistelun etenemiseen

TUUDno-2021-1657

Valmistelija

  • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointialueiden perustaminen 1.1.2023 lukien

Eduskunta on hyväksynyt lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.  Uuden hyvinvointialueen valmistelua varten on Keusotealueella perustettu erillinen valmistelutoimielin (VATE) alatyöryhmineen. Kunnanhallitus (9.8.2021 § 288) on valinnut väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseneksi hallintojohtaja Harri Lipastin ja hänen varalleen kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaaran. Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen alaiset työryhmät (esim. talous, HR, palvelut, ICT, yhdyspinnat, kiinteistöt) on perustettu ja kunnan johtoryhmä on nimennyt niihin edustajansa. Työskentely työryhmissä on käynnistynyt. 

Harri Lipasti selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasioiden valmistelutoimikunta

  • merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallintojohtaja Harri Lipasti selosti asiaa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.