Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 22.5.2024

§ 11 TE-palveluiden uudistus vuonna 2025

TUUDno-2022-1002

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Smolander tuusmolala

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Tuusulan kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi 27.6. klo 9.00 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin. Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.

Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 000 henkilön työllisyysvaikutusta.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • antaa liitteenä olevan lausunnon, 
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander selosti asiaa kokouksessa. Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto, elinvoimajohtaja Kristiina Salo ja ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi olivat myös asiantuntijoina kokouksessa.

Tämä asia käsiteltiin §:n 244 jälkeen.

Valmistelija

Laura Knuutila
Virpi Sailas

Perustelut

Kunnissa valmistaudutaan parhaillaan laajaan muutokseen, jossa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alussa.  Kunnat, joissa työvoima ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse. Muutoin kuntien tulee perustaa työllisyysalueita, jotka voivat olla kuntayhtymiä tai vastuukuntamalliin perustuvia. Tuusula ylitti 20 000 henkilön työvoiman määrän viimeisimmässä työvoimatilastossa (tiedot vuodelta 2021). Virallinen työvoiman määrä Tuusulassa 31.12.2021 on 20 470 henkilöä.

Kunnille siirtyvät julkiset työvoimapalvelut vastaisivat pääosin TE-toimiston nykyisin tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluja. Tämän uudistuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä liittämällä ja tuomalla TE-palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää ja paikallista työllisyysekosysteemiä, joka tarkoittaa työllisyyden hoitoa, elinkeinopalveluita, osaamisen kehittämistä ja maahanmuuttopalveluita. Uudistuksella arvioidaan saatavan 7 000 - 10 000 lisätyöllistä. Tämä arvio perustuu kannustavaan rahoitusmalliin, joka on hyväksytty uudistuksen lainsäädännön yhteydessä. Eduskunta hyväksyi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta 23.3.2023. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023), laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä (381/2023) ja laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta (382/2023) tulevat voimaan 1.1.2025. 

Kuntien on toimitettava työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta koskevat ilmoitukset työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 31.10.2023. Ilmoitukset koskevat kuntien sopimusta yhteisestä toimielimestä tai kuntayhtymän perussopimusta, työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelmaa, ilmoitusta siitä, jos emme halua vastaanottaa olemassaolevia TE-palveluiden toimitiloja​ sekä mahdollisesti hakemus siitä, jos järjestämislain ehdoista haetaan poikkeuslupaa. ​Valtioneuvosto päättää työllisyysalueen muodostamisesta. ​

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavasta järjestämissuunnitelmasta tulee käydä ilmi: 

 • Laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentamista koskevat ratkaisut
 • Laissa tarkoitettujen palveluiden tuottamistaja kohdentamista koskevat ratkaisut
 • Toimipisteiden määrät ja sijoittuminen 
 • Yhteistyötahot ja  - muodot
 • Työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
 • Varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Palvelurakenteen muutoksen valmistelua koordinoimaan Tuusulan kuntaan on perustettu erillinen ohjausryhmä. Ryhmän jäsenet edustavat palvelurakennemuutoksen kannalta keskeisiä kunnan yksikköjä (henkilöstö, talous, hallinto, kasvu ja ympäristö, sivistys sekä maahanmuuttaja-  ja ohjaamopalvelut). Valmistelu pilkotaan pienempien työryhmien tehtäväksi ja ohjausryhmä koordinoi valmistelun etenemistä yhteistyössä Uudenmaan kuntien, Keudan, hyvinvointialueen ja muiden asiaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa.

Tuusulan kunta on ollut mukana kahdessa selvityksessä. Toisessa työllisyysalueen muodostaisivat Keski-Uudenmaan kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula. Olemme myös tehneet esiselvitystä, jossa yhteistyötä rakennettaisiin Keuda koulutuskuntayhtymän kanssa. Kumppanina Keski-Uudenmaan kuntien selvityksissä on toiminut Vento & Pernu Työllisyys Oy. Kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto on käynyt kahdesti keskustelua työllisyysalueen muodostumisesta.  Yhteisen tahtotilan löytymiseksi Keski-Uudenmaan kuntien kunnanhallituksilta pyydetään kannanottoa TE25 järjestämismallivaihtoehdoista. Yhteenveto kannanotoista tehdään 9.5.2023 mennessä.

Kuntien aloittaessa TE-palvelut uudistukseen liittyvän työllisyysalueen valmistelun, on mahdollisimman pian käynnistettävä myös henkilöstön kanssa käytävät yhteistoimintaneuvottelut (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella, KYtL 4 §). Yhteistoimintamenettely on saatettava päätökseen ennen kunnallisten toimielimien päätöksiä työllisyysalueen muodostamisesta.
 
Työnantajan on neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista (KYtL 5 §). Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäviä asioita ovat esim. työllisyysalueen muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstöön. Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstölle on tarjottava tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin myös muilla tavoin. Lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käytävä TE-palvelut uudistuksen valmistelun eri vaiheissa ennen päätöksentekoa. Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelutilaisuus henkilöstölle järjestetään Tuusulassa 23.5.2023.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • käydä lähetekeskustelun hallituksen esityksestä eduskunnalle Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä ja koskevasta lainsäädännöstä. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila selosti asiaa kokouksessa. Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto selosti yhteistoimintamenettelyn tilannetta liittyen uudistuksen toimeenpanoon.

Talousjohtaja Markku Vehmas ja kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirèn saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. 

Jari Immonen poistui asian käsittelyn jälkeen. 

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 18.26- 18.31. 

Valmistelija

Laura Knuutila

Perustelut

Tuusulan kunnalta on pyydetty kannanottoa siitä miten tulevan työllisyysalueen palvelut tulisi järjestää. Kysymykset joihin tulee antaa vastaus, ovat

Kumpi organisaatiomalli on kunnassanne ensisijainen, vastuukuntamalli vai kuntayhtymämalli?

Vastuukunta

A) vastuukunta, mikäli vastuukunta on Järvenpää
B)  vastuukunta riippumatta siitä, mikä kunta on vastuukunta. 

Asettakaa lisäksi paremmuusjärjestykseen vastuukuntamallin osalta vaihtoehdot A ja B.

Kuntayhtymä

Mikäli yksituumaisuutta tavoiteltavasta järjestämisen tavasta ei synny, kumpaa pidätte keskeisimpänä ratkaisuperiaatteena:

A) yksi kaikkien Keusote-kuntien yhteinen työllisyysalue on keskeisin ratkaisuperuste, tarvittaessa voimme joustaa organisaatiorakenteesta
B) yksi kaikkien Keusote-kuntien yhteinen työllisyysalue ei ole ratkaiseva asia, vaan voimme järjestää työllisyysalueiden välisen yhteistyön sopimusteitse

Mahdolliset muut huomioonotettavat seikat työllisyysalueen muodostamisessa/ hallintomallin valinnassa?

Mikäli päädytään vastuukuntamalliin, minkä näkisitte teille parhaaksi vastuukunnaksi? Tällä hetkellä tehtävään ovat kiinnostuksensa ilmaisseet Hyvinkää ja Järvenpää.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • muodostaa kannanoton tulevan työllisyysalueen palveluiden järjestämiseen ja vastata esitettyihin kysymyksiin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti 

 • esittää kannanottonaan työllisyysalueen palveluiden järjestämiseen ja vastata esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

-  Tuusulan kunnan ensisijainen organisaatiomalli työllisyysalueen palveluiden järjestämiseen on kuntayhtymämalli, jossa jäseninä olisivat kaikki Keski-Uudenmaan alueen kunnat
-  vastuukuntamallin osalta paremmuusjärjestys on seuraava:

A.    Vastuukunta, mikäli vastuukunta on Järvenpää

B.    Vastuukunta riippumatta siitä, mikä kunta on vastuukunta

-    keskeinen ratkaisuperuste järjestämistavasta: yksi kaikkien Keusote-kuntien yhteinen työllisyysalue ei ole ratkaiseva asia, vaan voimme järjestää työllisyysalueiden välisen yhteistyön sopimusteitse.

 

Järvenpään kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja Tuusulan kansliapäällikkö Virpi Sailas selostivat asiaa kokouksessa. 

Järvenpään kaupunginhallitus poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto oli asiantuntijana kokouksessa. 

Asian käsittelyn aikana pidettin tauot klo 17.55 - 18.00 ja klo 18.18 - 18.30. 

Valmistelija

Laura Knuutila

Perustelut

Tuusulan kunta on ollut muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa valmistelemassa TE25 järjestämisvaihtoehtojen vertailua. Kumppanina vertailun tekemisessä on ollut Vento&Pernu Työllisyys Oy. Tilastotietoja on kerätty päätöksenteon pohjaksi laajasti mm.  alueen työllisyystilanteesta, alueen pendelöinnistä, nykyisten TE-palvelujen laajuudesta valtiolla, nykyisten työllisyyspalvelujen tasosta eri kunnista, elinkeinopalvelujen laajuudesta. Vento & Pernu Työllisyys Oy on fasilitoinut kevään 2023 aikana Keski-Uudenmaan kuntien valmisteluun osallistuneille useampia työpajoja valmistelun etenemiseksi.

 

Tuusulan kuntaan nimettiin muutosta käsittelevä operatiivinen ohjausryhmä, joka aloitti työskentelynsä 10.1.2022. Kunnan ohjausryhmä on kokoontunut noin kuukausittain.  Tuusulan kunnanvaltuustolle asiasta on pidetty ensimmäinen valtuustoinfo valtuustoseminaarissa 6.5.2022 ja seminaarissa 3.5.2023  Valtuustoasiain valmistelutoimikunta on käsitellyt muutoksen valmistelua kokouksissaan 27.8.2022 ja 29.3.2023. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 20.6.2022 ja 8.5.2023. Keski-Uudenmaan kuntajohtajat ovat muodostaneet alueellisen valmistelun ohjausryhmän. Tämän lisäksi alueen hallituksen ja valtuustojen puheenjohtajisto on kokoontunut kahdesti keskustelemaan alueellisesta järjestämisestä.

 

Työllisyysaluevalmistelun edistämiseksi tulee kuntien tehdä päätös yhteisen aiesopimuksen solmimisesta. Aiesopimuksella sopijapuolet sitoutuvat työllisyysalueen muodostamista koskevaan yhteiseen valmisteluun. Valmistelussa sitoudutaan mm. seuraaviin periaatteisiin:

 1. sopijapuolet muodostavat yhden työllisyysalueen, työllisyysalue muodostuisi Keski-Uudenmaan kunnista
 2. työllisyysalue muodostetaan vastuukuntamallilla
 3. vastuukuntana toimii Järvenpään kaupunki

Aiesopimuksella sovitaan myös valmistelun organisoitumisesta, resursseista ja kustannustenjaosta. Aiesopimus astuu voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa, kunnes työllisyysaluetta koskeva järjestämisvastuusopimus on allekirjoitettu. Aiesopimus tuodaan myös valtuuston päätöksentekoon siten, että sopimus voidaan allekirjoittaa vailla lainvoimaa olevana kesäkuun 2023 aikana. Tuusulan kunnassa aiesopimus tuodaan 19.6.2023 valtuustoon kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

 • merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kansliapäällikkö Virpi Sailas ja maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila selostivat asiaa kokouksessa. 

Valmistelija

Laura Knuutila
Virpi Sailas

Perustelut

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023, jonka mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025.

Järjestämislain (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta) 3 §:n mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus kahden viikon kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ja kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Kuntien tulee liittää sopimukseen palvelusuunnitelma, josta on käytävä ilmi:

a) tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
b) palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
c) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
d) yhteistyötahot ja –muodot
e) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
f) varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Lisäksi kuntien tulee ilmoittaa, jos olemassaolevia TE-palveluiden toimitiloja ei haluta vastanottaa.

Valtuusto päättää merkittävästä kuntien välisestä yhteistoiminnasta palvelujen järjestämisessä, johon myös työllisyysalueen muodostaminen vastuukunnan kautta katsotaan kuuluvan. Sama toimielin hyväksyy aiesopimuksen ja tulevan järjestämisvastuusopimuksen syksyllä 2023. Kunnanhallituksen on tarpeen antaa tavoiteltavaa ratkaisuvaihtoehtoa koskevia valmistelu- ja neuvotteluohjeita. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.5.2023 § 172 kannattaa ensisijaisesti kuntayhtymämallia ja toissijaisesti esitystä organisoitumisesta vastuukuntamallilla ja vastuukunnaksi Järvenpään kaupunkia.  Tärkeänä pidettiin myös mahdollisimman laajan työllisyysalueen muodostumista alueelle. 
Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen Keski-Uudenmaan kuntien neuvotteluissa on päädytty valmistelemaan aiesopimusta työllisyysalueen muodostamisesta siten, että Järvenpään kaupunki toimisi vastuukuntana. 

Työllisyysaluevalmistelun edistämiseksi tulee kuntien tehdä päätös yhteisen aiesopimuksen solmimisesta. Aiesopimuksella sopijapuolet sitoutuvat työllisyysalueen muodostamista koskevaan yhteiseen valmisteluun. Valmistelussa sitoudutaan mm. seuraaviin periaatteisiin:

 1. sopijapuolet muodostavat yhden työllisyysalueen
 2. työllisyysalue muodostetaan vastuukuntamallilla
 3. vastuukuntana toimii Järvenpään kaupunki

Aiesopimuksella sovitaan myös valmistelun organisoitumisesta, resursseista ja kustannustenjaosta. Aiesopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa, kunnes työllisyysaluetta koskeva järjestämisvastuusopimus on allekirjoitettu. Aiesopimus tuodaan valtuustolle päätöksentekoon siten, että sopimus voidaan allekirjoittaa vailla lainvoimaa olevana kesäkuun 2023 aikana. Hallintolain 49 f §:n 2 momentin mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Jotta alue ehditään muodostamaan ennen järjestämislaissa säädettyä määräaikaa, on päätös toimeenpantava välittömästi. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että 

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyn työllisyysalueen muodostumista koskevan aiesopimuksen 
 • aloittaa yleisen edun vuoksi aiesopimuksen täytäntöönpanon vailla lainvoimaa olevana välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Laura Knuutila

Perustelut

Hallituksen esitys julkisten työvoima-​ ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023,​ jonka mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ-​ ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskusten sekä työ-​ ja elinkeinotoimistojen kehittämis-​ ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ-​ ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025.

Järjestämislain (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta) 3 §:n mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ-​ ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus kahden viikon kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ja kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Kuntien tulee liittää sopimukseen palvelusuunnitelma,​ josta on käytävä ilmi:

a) tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
b) palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
c) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
d) yhteistyötahot ja –muodot
e) työperäisen maahanmuuton,​ työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
f) varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Lisäksi kuntien tulee ilmoittaa,​ jos olemassaolevia TE-​palveluiden toimitiloja ei haluta vastanottaa.

Valtuusto päättää merkittävästä kuntien välisestä yhteistoiminnasta palvelujen järjestämisessä,​ johon myös työllisyysalueen muodostaminen vastuukunnan kautta katsotaan kuuluvan. Sama toimielin hyväksyy aiesopimuksen ja tulevan järjestämisvastuusopimuksen syksyllä 2023. Kunnanhallituksen on tarpeen antaa tavoiteltavaa ratkaisuvaihtoehtoa koskevia valmistelu-​ ja neuvotteluohjeita. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.5.2023 § 172 kannattaa ensisijaisesti kuntayhtymämallia ja toissijaisesti esitystä organisoitumisesta vastuukuntamallilla ja vastuukunnaksi Järvenpään kaupunkia.  Tärkeänä pidettiin myös mahdollisimman laajan työllisyysalueen muodostumista alueelle. 
Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen Keski-​Uudenmaan kuntien neuvotteluissa on päädytty valmistelemaan aiesopimusta työllisyysalueen muodostamisesta siten,​ että Järvenpään kaupunki toimisi vastuukuntana. 

Työllisyysaluevalmistelun edistämiseksi tulee kuntien tehdä päätös yhteisen aiesopimuksen solmimisesta. Aiesopimuksella sopijapuolet sitoutuvat työllisyysalueen muodostamista koskevaan yhteiseen valmisteluun. Valmistelussa sitoudutaan mm. seuraaviin periaatteisiin:

 1. sopijapuolet muodostavat yhden työllisyysalueen
 2. työllisyysalue muodostetaan vastuukuntamallilla
 3. vastuukuntana toimii Järvenpään kaupunki

Aiesopimuksella sovitaan myös valmistelun organisoitumisesta,​ resursseista ja kustannustenjaosta. Aiesopimus tulee voimaan,​ kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa,​ kunnes työllisyysaluetta koskeva järjestämisvastuusopimus on allekirjoitettu. Aiesopimus tuodaan valtuustolle päätöksentekoon siten,​ että sopimus voidaan allekirjoittaa vailla lainvoimaa olevana kesäkuun 2023 aikana. Hallintolain 49 f §:n 2 momentin mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana,​ jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Jotta alue ehditään muodostamaan ennen järjestämislaissa säädettyä määräaikaa,​ on päätös toimeenpantava välittömästi. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyn työllisyysalueen muodostumista koskevan aiesopimuksen 
 • aloittaa yleisen edun vuoksi aiesopimuksen täytäntöönpanon vailla lainvoimaa olevana välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Laura Knuutila
Markku Vehmas

Perustelut

Keski-Uudenmaan kunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula valmistelevat työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirtämistä valtiolta kunnille. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 19.6.2023 § 94 työllisyysalueen muodostumista koskevan aiesopimuksen. Aiesopimuksen tavoitteena on muodostaa sopijakuntien yhteinen työllisyysalue vastuukuntamallilla. Valmistelun ensimmäisenä sitovana välitavoitteena on tuottaa järjestämisvastuusopimus ja palvelusuunnitelma siten, että kuntien valtuustot voivat tehdä järjestämisvastuusopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta päätöksen ennen 31.10.2023, jolloin työllisyysalueesta on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle.

Onnistunut valmistelu edellyttää sidosryhmien aitoa mahdollisuutta osallistua valmisteluun. Niukka valmisteluaika edellyttää valmisteluun osallistumiselle struktuuria, vahvaa sitoutumista ja tämän työn asettamista etusijalle. Tämä toteutetaan seuraavasti:

 • kuntien valtuustoille ja hallituksille järjestetään valmistelun edetessä yksi tai useampia yhteisiä tiedotustilaisuuksia sähköisinä kokouksina
 • kunnanjohtajat ja/tai kunnanjohtajan nimeämä henkilö huolehtivat tahoillaan vuorovaikutuksesta oman kuntansa hallituksen kanssa
 • kunnanjohtajat muodostavat ohjausryhmän (Tuusulasta kansliapäällikkö), jonka tehtävänä on ohjata ja tukea projektiryhmän työskentelyä, toimialajohtajilla tai palvelualuejohtajilla on ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus, ohjausryhmän puheenjohtajuus on Järvenpään kaupungilla 
 • poliittinen ohjaus toteutuu asemavaltuutusten perusteella poliittisessa ohjausryhmässä, jonka muodostavat ensisijaisesti kunkin kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat (12 henkilöä), kunnanjohtajilla on poliittisessa ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus
  • kunta voi toissijaisesti nimetä poliittiseen ohjausryhmään kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajan asemesta myös muut kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
  • ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  • Järvenpään kaupunki nimeää ryhmälle sihteerin. 
    

Edustajat eri ryhmissä sitoutuvat työskentelyyn siten, ettei valmistelun eteneminen esty tai hidastu heistä johtuvasta syystä. Esteen sattuessa kukin edustaja nimeää ryhmään itselleen puhevaltaisen sijaisen. Poliittisessa ohjausryhmässä sijaisena kuitenkin on ensisijaisuusjärjestyksessä kunnanhallituksen puheenjohtajan osalta kunnanhallituksen I tai II varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan osalta kunnanvaltuuston I tai II varapuheenjohtaja. Poliittisen ohjausryhmän kokouksista suoritetaan palkkiot jäsenen nimenneen kunnan palkkiosäännön mukaisesti (ehdotuksessa viitattu hallintosäännön pykälä käsittelyn aikana voimassaolevasra hallintosäännöstä). Poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Järvenpään kaupungin kutsusta 15.8.2023 kello 17.00

Edellä todetut ryhmät työskentelevät 31.12.2024 saakka. Ryhmien tavoitteena on tukea ja valmistella järjestämisvastuusopimus sekä palvelusuunnitelma sekä valmistella työllisyysalueen yhteistyön rakenteet. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä yllä todetut valmisteluperiaatteet Keski-Uudenmaan kuntien TE25-järjestemismallin valmisteluun
 • nimetä edustajansa ohjausryhmään ja todeta, että heille suoritetaan ohjausryhmään osallistumisesta palkkio hallintosäännön 144 § Kuuma-palkkiot mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä yllä todetut valmisteluperiaatteet Keski-Uudenmaan kuntien TE25-järjestemismallin valmisteluun 
 • nimetä ohjausryhmään kunnan edustajiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kalle Ikkelän ja valtuuston puheenjohtaja Jari Immosen sekä varajäseniksi apulaispormestari Arto Lindbergin (Ikkelän varajäsen) ja apulaispormestari Anna Yltävän (Immosen varajäsen). 

 

Valmistelija

Laura Knuutila

Perustelut

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023, jonka mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025.

Järjestämislain (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta) 3 §:n mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 

 1. Sopimus yhteisestä toimielimestä
 2. Palveluiden järjestämissuunnitelma, josta on käytävä ilmi:

a) tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
b) palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
c) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
d) yhteistyötahot ja –muodot
e) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
f) varautuminen rakennemuutostilanteisiin.
Lisäksi kuntien tulee ilmoittaa, jos olemassaolevia TE-palveluiden toimitiloja ei haluta vastanottaa.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

 • merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Maahanmuutto-työllisyysasioidenpäällikkö Laura Knuutila selosti asiaa kokouksessa. 

Valmistelija

Laura Knuutila
Markku Vehmas

Perustelut

Lain työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. 

Lain mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus kahden viikon kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ja kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Kuntien tulee liittää sopimukseen palvelusuunnitelma, josta on käytävä ilmi:

a) tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen

b) palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut

c) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen

d) yhteistyötahot ja –muodot

e) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen

f) varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Sopimus on työllisyysalueen kuntia sitova asiakirja ja se luo rakenteet työllisyysalueen päätöksenteolle ja toiminnalle. Palvelusuunnitelma on suunnittelun edetessä muokkautuva materiaali ja sitä voidaan täsmentää myöhemmin.

Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2023 § 94 kokouksessaan, että Tuusulan kunta sitoutuu muiden Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta) kanssa yhteiseen valmisteluun niin, että organisaatiomalliksi valittiin vastuukuntamalli ja ensisijaiseksi vastuukunnaksi Järvenpään kaupunki.

Keski-Uudenmaan kunnat ovat edistäneet valmistelua aiesopimuksen mukaisesti hyvässä yhteistyössä. Kuntien valtuustoille ja hallituksille on järjestetty valmistelun edetessä yhteisiä tiedotustilaisuuksia sähköisinä kokouksina. Valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä sekä kunnanhallituksen ja valtuustojen puheenjohtajista (12 henkilöä) koostuva poliittinen ohjausryhmä. Kuntajohtajilla on ollut poliittisessa ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus.

Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Alustavan tiedon mukaan valtiolta Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön määrä on noin 130 htv:ta. Työvoimapalveluita ja niihin liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Järvenpään kaupungin palvelukseen, ellei erikseen sopimuksin toisin sovita. Järvenpään kaupungin palvelukseen tulevat henkilöt siirtyvät työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 25 §:n liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Työpanoksen tarkempi kohdentuminen työllisyysalueelle palveluittain ja toimipisteittäin tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

Vastuukuntana Järvenpään kaupunki huolehtii lakisääteisistä palveluista, joiden kustannukset jaetaan työllisyysalueen kunnille sovitulla tavalla. Työllisyysalue asettuu osaksi Järvenpään kaupungin organisaatiota ja se hyödyntää Järvenpään konsernipalveluita. 

Tuleva työllisyysalue ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää palveluista ja näin ollen siirtyvien työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvästä toimielimen perustamisesta sopimuksineen.

Hallintolain 49 f §:n 2 momentin mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana,​ jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Jotta työllisyysalueen organisointi ehditään toteuttamaan ennen säädettyjä määräaikoja,​ on päätös toimeenpantava välittömästi. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
 • hyväksyä liitteenä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
 • hyväksyä että Järvenpään kaupunki vastuukuntana ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
 • hyväksyä että Järvenpään kaupunki vastuukuntana lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
 • panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Maahanmuutto- ja työllisyysalueiden päällikkö Laura Knuutila selosti asiaa kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Laura Åvall saapui kokoukseen klo 17.52 asian käsittelyn aikana. 

Valmistelija

Laura Knuutila

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
 • hyväksyä liitteenä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
 • hyväksyä että Järvenpään kaupunki vastuukuntana ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
 • hyväksyä että Järvenpään kaupunki vastuukuntana lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
 • panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kokouksessa toimi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila. 

Valmistelija

 • Laura Knuutila, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, laura.knuutila@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa esitellään TE-palvelujen uudistuksen etenemistä ja sen valmistelun tilannekatsausta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

 • merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.