Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 22.5.2024

§ 10 Hyrylän sote-keskus, tilannekatsaus

TUUDno-2022-360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara tuulehmuvi

Perustelut

Tuusulan kunnan yleisenä tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkko kattaa yhdenvertaisesti tuusulalaisten palvelut ja Tuusulan alueelle kohdistuvat hyvinvointialueen palveluverkkoinvestoinnit tulevat vuosien 2023-2026 investointiohjelmaan. 

Tuusulan kunnan konkreettisina tavoitteina ovat  

 1. Hyrylän terveyskeskuksen uudistaminen, periaatelinjaus uudisinvestoinnista ja suunnittelun käynnistäminen 
 2. Täyden palvelun perhekeskuksen saaminen Hyrylään (hyvin-vointialueelle kaksi perhekeskusta; Hyvinkää ja Tuusula) 
 3. HYPA-korttelin toteutuksen käynnistäminen Rykmentinpuistoon 
 4. Lähivastaanottopisteet (terveyskeskukset) varmistaminen kaikissa kuntakeskuksissa 
 5. Sujuvat liikenneyhteydet hyvinvointialueen palveluihin

 

Hyrylän uuden sotekeskuksen valmistelua on tehty yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnassa on laadittu suunnitelmia täyden palvelun perhekeskuksen ja uuden terveysaseman sijoittumisesta Rykmentinpuiston kortteliin. Täyden palvelun perhekeskus tarjoaa lapsiperheille laajat palvelut samassa toimipisteessä. Tähän yhteyteen voi sijoittua mysö Tuusulan kunnan hyvinvoinnin edistämisen palveluita tai siihen liittyviä tiloja. Suunnittelualue on Senaatin-kiinteisäjen omistamana ja alueen suunnittelua tehdään yhteistyössä Senaatin kanssa. Kokouksessa esitellään uuden sotekeskuksen suunnitelmia. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

 • merkitsee tiedoksi Hyrylän sote-keskuksen tilanteen.

 

Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara ja projektipäällikkö Jouni Määttä selostivat asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Asko Honkanen

Perustelut

Hankkeen suunnittelu

Hyrylään tavoitellaan tavoitellaan täyden palvelun perhekeskusta (työnimellä myös Tuusulan sote-keskus). Alla on esimerkkjä ensikäyttöön suunnitelluista, mahdollisista toiminnoista. Toiminnot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

 • Vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto​
 • Suun terveydenhuolto​
 • Toimintaa tukevat kliiniset ja muut tukipalvelut esim. kuvantaminen, näytteenotto, apuvälinejakelu, välinehuolto​
 • Neuvola, perheneuvola sekä muita perheiden palveluja​
 • Eri ikäisten kuntoutuspalveluja​
 • Sosiaalityötä eri ryhmille​
 • Ikääntyvien palveluita esim. ikääntyvin päivätoiminta, geriatrinen keskus​
 • Kotihoito​
 • Mielenterveys- ja päihdepalveja​
   

Tuusulan sote-keskukseen tulee tiloja Tuusulan kunnalta ja Keusotelta. Keskukseen on mahdollista toteuttaa tiloja lisäksi muille tarvitsijoille. Tässä vaiheessa kiinnostuksensa ovat ilmoittaneet Keuda ja HUS diagnostiikka. Ennen kilpailutusvaiheen käynnistymistä kunkin toimijan tulee määritellä oma tilatarpeensa kohtuullisen tarkasti, jotta kilpailutusvaiheessa hankkeeseen tarjoutuvilla on realistinen kuva laajuudesta, johon tarjouksensa perustavat. Tilasuunnittelun tilanne lyhyesti:

 • Keusoten tilatarpeen määrittely on vielä kesken. Alustavat tilatarpeen määrittelyt on tehty, mutta kustannussyihin ja toiminnan kehittämiseen perustuva tarpeen tarkennus tulee vielä tehdä.
 • Keuda on alustavasti ilmoittanut olevansa kiinnostuneensa myös hankkeeseen osallistumisesta. Keuda katsoo, että olisi hyödyksi, jos hankkeen myötä toteutettaisiin tiloja myös heidän käyttöön. Tilamäärittely on vasta alkamassa. Yhteistyömahdollisuus tuli esille vasta viime viikkoina.
 • HUS diagnostiikan tilatarve pystytään määrittelemään jo huomattavan tarkasti, mutta keskustelu tiloihin tulevista toiminnoista on vielä kesken.
 • Kunnan tilatarve on määritelty käytön kannalta. Kunta tarvitsee kokoontumistilaa, joskin laajuus- ja tilan yhteiskäyttöasiat ovat vielä selvittämättä. Nämä asiat tarkentuvat vasta, kun kiinteistön muiden käyttäjien tilatarpeet on saatu määriteltyä.

Kaikkien toimijoiden tarkoituksena on siirtyä vuokralle tuleviin tiloihin. Toimijoiden tilatarpeiden kattamiseksi tulee hanke kilpailuttaa. Tämän valmistelutyön eteenpäin saaminen edellyttää lisäresursseja hankkeen suunnittelu- ja hankinnan valmistelutyöhön. Tulevaisuuden sote-keskuksen hankinta edellyttää hankinta-, juridiikka-, perusterveydenhuollon tilojen suunnitteluosaamista omaavan työryhmän hankkimista. Tarvitaan konsulttiryhmä, joka valmistelee hankintalain mukaiset asiakirjat ja varmistaa, että niiden avulla saadaan tilaajien tarvetta vastaavat tilat. Tämän konsulttiryhmän hankkimiseksi on valmisteltu kilpailutusasiakirjat ja aloitettu markkinavuoropuhelu.

Neuvottelu maanomistajan kanssa 

Senaatti kiinteistöt omistaa suurimman osa korttelista, johon keskus on tarkoitus toteuttaa. Maanomistajan kanssa kunta kävi neuvottelun, jossa selvitettiin eri etenemismallit. Maanomistaja katsoo, että kunnan tulisi hankkia koko korttelialue omistukseensa. Hankkeen etenemistä helpottaa, mikäli osapuolia on vähemmän. Valmisteltava keskus ei tarvitse toteutuakseen koko korttelia. Mikäli keskeisen keskustakortteli hankitaan kokonaisuudessaan kunnan omistukseen, kunta saa mahdollisuuden ohjata myös korttelin loppuosan toteutumista. Korttelin suunnittelua jatketaan sote-osuuden suunnittelun yhteydessä.

Hankkeen eteneminen kunnan päätöksenteossa

 1. Hankintarenkaan muodostaminen. Sovitaan yhteishankinnan pelisäännöistä muiden tilojen tarvitsevien kanssa. Sopimus tästä valmistellaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Sopimuksessa sovitaan osapuolten vastuista ja kustannusjaosta.

 2. Kiinteistökaupan hyväksyminen. Tarvittavan kiinteistön ostaminen Senaatilta eteenpäin hankkeen toteuttajalle myytäväksi

 3. Hankinta-asiakirjojen hyväksyminen. Määritellään tavoitteet, hankesopimusluonnos, kiinteistökaupan esisopimus, vuokrasopimusluonnos yms. kilpailuttamista varten.

 4. Hankintapäätös. Kilpailutuksen lopuksi arvioidaan tarjoukset ja tehdään päätös hankinnasta.

 5. Toteutusvaiheeseen siirtymispäätös. Hankintapäätöksen jälkeen hanketta kehitetään yhteistyössä. Kehittämisvaiheen päätteeksi siirrytään toteutusvaiheeseen.

 6. Vuokrasopimuksen hyväksyminen. Kehittämisvaiheessa tehtyjen tarkennusten mukaisin muokkauksin hyväksytään tilojen vuokrasopimus.

 7. Kiinteistökauppa. Myydään tontti toteutettavaksi.

 

Keusoten päätöksenteko

Päätöksenteko etenee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman päätöksenteon mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasioiden valmistelutoimikunta merkitsee

 • hankkeen valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen selosti asiaa kokouksessa. Asiantuntijoina kokoukseen osallistuivat operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen ja koulutusjohtaja Rita Byström Keudasta sekä Riina Kotaviita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä.

Perustelut

Tuusulan kuntastrategian  vaikuttaminen ja yhteistyö -ohjelmaan on kirjattu yhtenä keskeisenä tavoitteena hyvinvointialueen edunvalvonnassa saada uusi sotekeskus Hyrylään. Keusote on päättänyt aiemmin palvelujen verkostosuunnitelmassa täyden palvelun perhekeskuksen sijoittumisesta Hyrylään. Hyrylän terveysasema on remontoitu eri vuosikymmeninä, mutta korjausvelkaa on kerääntynyt huomattavasti. Aseman tilaohjelma on vanhentunut, eikä tilojen saneerauksella saavuteta modernia tilaohjelmaa​ sekä terveysasema kärsii kunto- ja sisäilmaongelmista. Kokonaistilanne huomioiden on tarkoituksenmukaista yhdistää Hyrylän sotepalvelut ja täyden palvelun perhekeskus ja viedä eteenpäin tulevaisuuden palvelutarpeet huomioivaa sotekeskusta.  Uusi tuleva sotekeskus hyväksyttiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan ja keskus on nimetty vuoden 2023 alussa hyvinvointikeskukseksi

Hyvinvointikeskus tulisi sijoittumaan keskeiselle sijainnille​ Hyrylän keskustaan osana Rykmentinpuiston aluetta kortteliin 5729:  Lähietäisyydellä sijaitsevat palvelut mahdollistavat asiakkaille erityyppisten asioiden hoitoa samalla käynnillä​ ja hyvinvointikeskus muodostaa yhdessä muiden lähietäisyydellä olevien toimintojen kanssa elävää keskusta-aluetta​. Hyvinvointikeskuksen saavutettavuus on hyvä ja sen viereen sijoittuu mm. linja-autoasema. Alueella on hyvinvointikeskukselle lainvoimainen ja hankkeelle soveltuva asemakaava​.

Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat mm. Hyrylän terveysaseman palvelut, täyden palvelun perhekeskus ja ikäihmisten toimintaan tulevat tilat. Kumppaneiksi toivotaan lisäksi sekä ammatillista koulutusta (Keuda) että korkeakoulutusta. Hyvän sijainnin huomioon ottaen olisi toivottavaa saada samaan kortteliin muitakin palveluntarjoajia kuin em. todetut julkiset. Kortteliin saataneen myös asuinrakentamista. Keusoten tavoittelema ikäihmisten asumisyksikkö voi sijoittua tähän tai lähialueen kortteleihin. Hyvinvointikeskuksen kortteliin sijoittuvat, täydentävät toiminnot valikoidaan yhteistyössä hankkeeseen osallituvien osapuolien kanssa.

Hyvinvointikeskuksen ohjantaan on perustettu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Tuusulan kunnan yhteinen ohjausryhmä. Käynnistämme parhaillaan hankkeen valmistelevan ja hankinnan kilpailuttavan tiimin kilpailutusta, valmistelemme tilaohjelmaa ja kokoavaa projektisuunnitelmaa.

Ikäihmisten määrä kasvaa Tuusulassa ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan ikäihmisten hyvinvointia edistävään toimintaan soveltuvat, esteettömät tilat.

Kansliapäällikkö Virpi Sailas antaa kokouksessa tilannekatsauksen hyvinvointikeskuksen etenemisestä.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta merkitsee

 • asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

 • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnalle esitellään Hyrylän sote-keskuksen tilannekatsaus ja asian eteneminen. Lisäksi esitellään myös muiden hankkeiden tarveselvityksiä, jotka linkittyvät sote-keskukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

 • merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.