Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 17.1.2024

§ 3 Hallintosäännön päivittäminen

TUUDno-2023-1339

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 § 150 ja se on astunut voimaan 1.1.2019. Kuntalakiin on tehty muutos 1.3.2023 alkaen. Muutoksen yhteydessä kuntalain 90 §:n 3 momenttiin on lisätty vaatimus, että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hallintosäännön on oltava 90 §:n 3 momentissa säädetyn mukainen viimeistään 30. päivänä syyskuuta 2023. Muutokset on ehdotettu hallintosääntöön toteutettaviksi Kuntaliiton laatiman hallintosääntömallin pohjalta. Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan joitain teknisiä muutoksia.

Muutokset hallintosääntöön

Poikkeusolojen osalta on tuotu hallintosääntöön kolme lisäpykälää omaksi luvukseen 6: normaalista toimivallasta poikkeaminen ja raportointi; päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi kunnanhallituksen päätöksellä poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteessa sekä kokouskutsun määräajasta poikkeaminen. Näiden pykälien tarkoituksena on turvata kunnan päätöksenteon toimintakyky poikkeustilanteessa tai normaaliolojen häiriötilanteissa.

Teknisenä korjauksena hallintosääntöön ehdotetaan muutettavaksi joitain nimikkeitä vastaamaan nykytilannetta. Lisäksi esimies-termi muutetaan koko hallintosäännön osalta esihenkilö-termiksi kuvaamaan paremmin nykyisin käytössä olevaa termistöä. Hallintosäännön kunnanhallituksen esittelijää koskevaa kohtaa ja yleistä esittelyä kuvaavaa kohtaa muutetaan siten, että niistä poistetaan päivämääräviittaus, jolloin kunnanhallituksen esittelijä on vaihtunut. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii jatkossakin pormestari. 

Lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävää on korjattu lakimuutoksen vuoksi. 

Muutokset on esitetty liitteessä.

Hallintosäännön voimaantulo

Kuntalaissa ei säädetä hallintosäännön voimaantulosta. Voimaantuloon sovelletaan päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa 143 §:ää. Päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole vielä saanut lainvoimaa, jollei oikaisuvaatimus tai valitus päätöksen täytäntöönpanon vuoksi käy hyödyttömäksi. Hallintosäännöllä järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa. Tämän vuoksi on katsottu, että hallintosääntö voi mahdollisesta valituksesta huolimatta tulla voimaan heti kun se on hyväksytty.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

 • hyväksyy liitteenä esitetyn hallintosäännön voimaan 1.7.2023 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen selosti asiaa kokouksessa. 

Valmistelija

Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyn hallintosäännön voimaan 1.7.2023 alkaen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä liitteenä esitetyn hallintosäännön voimaan 1.7.2023 alkaen
 • kirjata hallintosääntöön kansliapäällikön esittelyoikeus pormestarin ollessa estynyt tai poissa.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, valtuutettu Tuija Reinikainen teki palautusesityksen asian palauttamiseksi takaisin valmisteluun valtuutettu Eeva-Liisa Niemisen kannattamana. Valtuutettu Reinikainen esitti palautusesityksessään: "hallintosäännön muutos kohta 1 voidaan hyväksyä, mutta muut tekniset muutokset palautetaan valmisteluun".

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Reinikaisen tekemään palautusesitystä, äänestävät "ei". 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 • 26 "jaa"ääntä (Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Annika Lappalainen, Antti Seppälä, Ari Loponen, Arto Lindberg, Elina Laine, Emmi Sirniö, Hanna Catani, Henri Savolainen, Ilari Roihuvuo, Ilmari Sjöblom, Janne Hermunen, Janne Mellin, Jari Immonen, Johanna Sipiläinen, Jorma Sulander, Kalle Ikkelä, Karita Mäensivu, Kirsti Ruislehto, Lilli Salmi, Mika Mäki-Kuhna, Outi Huusko, Pasi Huuhtanen, Päivö Kuusisto, Ruut Sjöblom)
 • 20 "ei"-ääntä (Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Jari Anttalainen, Jari Räsänen, Jussi Salonen, Kari Friman, Kati Lepojärvi, Laura Åvall, Lauri Untamo, Matti Alanko, Mila Lehtonen, Mira Lehtinen, Mirka Kovalainen, Monica Avellan, Raimo Stenvall. Risto Rämö, Sanna Kervinen, Timo Huhtaluoma, Tuija Reinikainen, Ulla Rosenqvist)
 • 5 äänesti tyhjää (Anna Yltävä, Elisa Laitila, Liisa Palvas, Mika Timonen, Laura Vaarnas)

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi valtuuston jatkavan asian käsittelyä tässä kokouksessa.  

Asian käsittelyn jatkamisen jälkeen puheenjohtajan avattua keskustelun, valtuutettu Tuija Renikainen esitti muutosesityksen valtuutettu Raimo Stenvallin kannattamana. Valtuutettu Reinikainen esitti: "Esitän, että hallintosääntöön kirjataan kansliapäällikön esittelyoikeus pormestarin ollessa estynyt tai poissa."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Reinikaisen tekemään muutosesitystä, äänestävät "ei". 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 • 24 "jaa"ääntä (Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Antti Seppälä, Ari Loponen, Arto Lindberg, Elina Laine, Emmi Sirniö, Henri Savolainen, Ilari Roihuvuo, Ilmari Sjöblom, Janne Hermunen, Janne Mellin, Jari Immonen, Jari Räsänen, Johanna Sipiläinen, Jorma Sulander, Kalle Ikkelä, Karita Mäensivu, Kirsti Ruislehto, Lilli Salmi, Mika Mäki-Kuhna, Pasi Huuhtanen, Päivö Kuusisto, Ruut Sjöblom)
 • 27 "ei"-ääntä (Anna Yltävä, Annika Lappalainen, Elisa Laitila, Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Hanna Catani, Jari Anttalainen, Jussi Salonen, Kari Friman, Kati Lepojärvi, Laura Åvall, Lauri Untamo, Liisa Palvas, Matti Alanko, Mila Lehtonen, Mika Timonen, Mira Lehtinen, Mirka Kovalainen, Monica Avellan, Outi Huusko, Raimo Stenvall, Risto Rämö, Sanna Kervinen, Timo Huhtaluoma, Tuija Reinikainen, Laura Vaarnas, Ulla Rosenqvist)
   

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä ja 27 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Reinikaisen muutosesityksen tulleen valtuuston päätökseksi. 

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.34 - 20.15. 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.30. 

Valmistelija

Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosääntöä päivitettiin kesäkuussa 2023 poikkeusolojen sääntelyn osalta ja nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.7.2023. Samalla tehtiin pienimuotoisia teknisiä korjauksia hallintosääntöön. 

Nyt valmisteltava hallintosääntö tuodaan käsittelyyn alkuvuoden 2024 aikana. Kuitenkin on myös tiedostettu, että rakentamiseen ja alueidenkäyttöön liittyvän lainsäädännön muutokset tarkoittavat, että muutoksia tehdään vielä myös vuoden 2024 loppupuolella. Keskeisinä tavoitteina hallintosäännön päivitystyössä ovat toimivallan yhtenäistäminen sekä vastaaminen kasvuun ja kunnan strategiaan. Nämä näkyvät ennen kaikkea talous- ja henkilöstöasioiden toimivaltajaoissa. Toimivaltajakojen lisäksi hallintosääntöön on koottu ajantasaisesta lainsäädännöstä tulevat muutokset sekä tarkennukset mm. kasvun ja ympäristön toimialueen tehtäviin. 

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnalle esitellään keskeiset toimivaltaan ehdotetut muutokset sekä ehdotetut teknisluontoiset korjaukset. Tarkoituksena on kokouksessa käydä lähetekeskustelua muutosten painopisteistä ja suunnasta.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

 • merkitä tiedoksi hallintosäännön valmistelutilanteen
 • käydä lähetekeskustelun hallintosääntömuutoksista. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen selosti asiaa kokouksessa. 

Valmistelija

 • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön valmistelua on jatkettu edellisen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksen 29.11.2023 jälkeen. Tarkoituksena on, että hallintosääntö tuodaan käsittelyyn siten, että se olisi valtuuston käsiteltävänä maaliskuussa. Hallintosääntöä päivitetään lähiaikoina myös useasti siten, että nyt tehtävän päivityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimivaltaa, tehdä lainsäädännön edellyttämät päivitykset hallintosääntöön sekä muut teknisluontoiset korjaukset. Lisäksi nyt ehdotettavat muutokset sisältävät toimintaa sujuvoittavia toimivaltamuutoksia. Vuoden 2024 loppupuolella valmistellaan käsittelyyn hallintosääntöön rakentamisjärjestyksen päivityksen ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tuomat muutokset. Edelleen vuoden 2025 kevään aikana käsitellään toimielinrakenteeseen mahdollisesti arvioinnin perusteella tulevia muutoksia sekä muita mahdollisia valtuustokauden vaihtumiseen liittyviä muutoksia. 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

 • merkitä tiedoksi hallintosäännön valmistelutilanteen ja keskeiset ehdotetut muutokset
 • käydä lähetekeskustelun hallintosääntömuutoksista. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.