Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi

TUUDno-2019-1176

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuusto päätti 6.6.2016 § 58, että Tuusula siirtyi johtamisessa pormestarijärjestelmään 1.6.2017 alkaen. Päätöksen perusteella valtuusto valitsi erikseen keskuudestaan kokopäivätoimisen pormestarin ja kunnanhallituksen kaksi osa-aikaista varapuheenjohtajaa (myöhemmin apulaispormestaria), jotka toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana. Kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halutessaan. Kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamisjärjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia. Valtuusto päätti myös kokouksessaan 6.6.2016, että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi 6.6.2016 seuraavan toivomusponnen: Kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtamisen mallista ja sen jatkuvuudesta.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2016 § 116 em. muutokset toetuttavat hallintosäännön muutokset 1.6.2017 lukien. 

Tuusulan poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena oli muuttaa seuraavia asioita:

Organisaation toimintakulttuuri

 • Luottamuksen ja avoimuuden lisääminen
 • Tiedon avoimempi jakaminen
 • Luottamuksen rakentaminen ja toisten arvostaminen ja kunnioittaminen (ei-henkilökohtaisuutta)
 • Vuorovaikutuskulttuurin kirkastaminen ml. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen
 • Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen poliittisten päätöksentekijöiden keskinäiseen ja viranhaltijoiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen

 

Johtaminen ja johtamisjärjestelmä

 • Poliittisen johtamisjärjestelmän vahvistaminen ja poliittisten johtajien toimien arviointi
 • Valtuustoryhmien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien roolin kirkastaminen
 • Poliittisten päättäjien osallisuuden lisäämistä asioiden valmisteluvaiheessa ja lisää tehokkuutta valmisteluun
 • Vaikutusten ennakkoarvioinnin lisääminen
 • Valtuuston koon ja lautakuntien määrän tarkastelu
 • Vahvempi sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja tehtyihin päätöksiin poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla.

 
Kunnan ja kuntalaisen rooli

 • Kuntalaisten/käyttäjien roolin vahvistaminen
 • Kunta entistä enemmän mahdollistaja ja aktivoija kuntalaisille ja elinkeinoelämälle
 • Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen kuntalaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

 
Valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi päätettiin toteuttaa toukokuussa 2019. Arvioinnissa haluttiin huomioida eri kohderyhmät: asukkaat/kuntalaiset, 3. sektorin toimijat, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Arvioinnit tehtiin osana Tuusulan osallistumista Kuntaliiton koordinoimaan USO-verkostoprojektiin (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen) ja sen myötä yhteistyökumppanina arvioinnin kyselytutkimusten toteuttamisessa oli FCG.
 
Arvioinnit toteutettiin verkkokyselyinä sekä 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetettävällä paperilomakkeella.
 
Asukkaat

 • Kuntapalvelututkimuksen yhteyteen kysymyksiä väliarviointiin liittyen (FCG)
  • Satunnaisotanta 1500 henkilöä
  • Paperilomake asukkaille lähetettiin toukokuussa 2019
  • Tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä
 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla
  • Vastausaikaa 10.-26.5.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20
  • Viisi iltaa eripuolella kuntaa
  • Pormestarin piste ja osallisuus-piste 

3. Sektori

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olevassa verkkokyselyssä
  • Vastausaikaa 10.-26.5.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20
  • Viisi iltaa eripuolella kuntaa
  • Pormestarin piste ja osallisuus-piste 

Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400)
  • Vastausaikaa 10.-26.5.

Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. – yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Varmistetaan vertailukelpoisuus valtuustokauden 2013-2017 lopussa toteutettuun arviointikyselyyn (FCG)
 • Vastausaikaa 10.-26.5.

 
Arviointia tehtiin suhteessa johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteisiin organisaation toimintakulttuurin muutoksesta, johtaminen ja johtamisjärjestelmän muutoksesta sekä Kunnan ja kuntalaisen roolin muutoksesta.

Kooste verkkokyselyiden arvioinneista esitellään 6.6. valtuustoinfossa ja käsitellään valtuustossa 10.6.2019.. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset saadaan kuitenkin vasta kesällä 2019 ja ne esitetään valtuustolle 3.9.2019 kokouksessa.  Kunnanhallitus käsittelee  arvioinnin tulokset ja tekee mahdolliset muutosehdotukset syksyllä pidettävään valtuuston kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 10.6.2019 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 3.6.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset ovat pääosin valmistuneet. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset saadaan kuitenkin vasta kesällä 2019

Arviointia on tehty suhteessa johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteisiin organisaation toimintakulttuurin muutoksesta,​ johtaminen ja johtamisjärjestelmän muutoksesta sekä Kunnan ja kuntalaisen roolin muutoksesta.

Kooste verkkokyselyiden arvioinneista esitellään 6.6. valtuustoinfossa ja käsitellään valtuustossa 10.6.2019.. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset esitetään valtuustolle 3.9.2019 kokouksessa.  Kunnanhallitus käsittelee verkkokyselyjen tuloksia seminaarisaan ja kaikkea arvioinnin tuloksia kokouksessaan elokuussa.  Kunnanhallitus tekee mahdolliset muutosehdotukset 3.9.2019 pidettävään valtuuston kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokyselyt), ja
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely), ja
 • todeta, että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Heidi Hagman selosti asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely),​ ja
 • todeta,​ että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

 

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pentti Mattila esitti, että syksyn aikana järjestetään hankintalain ja hallintolain koulutusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely),​ ja
 • todeta,​ että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi

Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu. 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.

Asukkaat

 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden vastauksia saatiin 190.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
 • Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä, tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä

 

3. Sektori ja yrittäjät

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä saatiin 22 vastausta.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa

 

Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5. Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.

 

Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73

 

Yhteenveto vastauksista

Luottamushenkilöt

 • Vastaukset hajoavat
 • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
 • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
 • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin. 

Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät

 • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää.
 • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
 • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä.

Henkilöstö

 • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
 • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
 • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla.
 • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arviointi

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaava kysely toteutettiin myös vuonna 2017 edellisen valtuustokauden päätteeksi. Nyt toteutetun kyselyn tuloksia voi verrata vuoden 2017 kyselyyn sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta aloitti toimintansa 1/2019 ja siten lautakunnalla ei ole vertailukohtaa aiempaan. Lautakunta oli ennättänyt toimia viitisen kuukautta kyselyn toteutuksen hetkellä ja se korostui vastauksissa kommentteina.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ja lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin
 • lautakunnan kehittämiskohteiksi seuraavat asiat:
  • osallistutaan 13.9. klo 13 Keusoten hyte-seminaariin
  • kokouskierto - kokoukset järjestetään jatkossa eri puolilla Tuusulaa yhteisötiloissa tai vastaavissa
  • hyvinvointisuunnitelma otetaan lautakunnan työstettäväksi
  • FinSote-tutkimuksen tuloksiin tutustutaan THL:n asiantuntijan johdolla
  • lautakuntien yhteistyöskentelyn edistäminen

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi

Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu. 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.


Asukkaat

 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden vastauksia saatiin 190.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
 • Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä, tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä


3. Sektori ja yrittäjät

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä saatiin 22 vastausta.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa


Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5. Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.


Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73
   

Yhteenveto vastauksista

Luottamushenkilöt

 • Vastaukset hajoavat
 • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
 • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
 • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin. 
   

Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät

 • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää.
 • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
 • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä.
   

Henkilöstö

 • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
 • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
 • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla.
 • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arviointi

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot).

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ja lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa. Lautakunta käy läpi kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedokseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin 
 • laatia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn kehittämissuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta työskenteli arviointituloksien parissa ja laati seuraavan kehittämissuunnitelman:

 • valmisteluun tulevista asioista tuodaan lautakunnalle ennakkotietoa sekä aikataulutus, laaditaan vuosikello
 • viranhaltijoiden toivotaan tiedottavan sosiaalisessa mediassa lautakunnan alaisista asioista myös enemmän viihteen keinoin…Pekka Halonen takaisin Facebookkiin

 • kaivataan enemmän tulevaisuuden pohdintaa yhdessä

 • kokoukset toivotaan pidettävän eripuolilla kuntaa

 • nuoriin keskittymistä toivotaan loppukaudelle

 

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Keskeiset huomiot tutkimuksista 

Verkkokyselyt toukokuussa 2019 

Verkkokyselyiden tuloksia esiteltiin ja käsiteltiin kesäkuussa 2019 kunnanhallituksessa 27.5. ja 3.6., valtuustossa 10.6. ja kunnanhallituksen seminaarissa 13.-14.6. 

Seuraavaksi keskeiset huomiot verkkokyselyiden tuloksista: 
 

 • Luottamushenkilöiden kyselyiden vastaukset 
  • Vastaukset hajoavat 
  • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen 
  • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on. 
  • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin.  
 •  Kuntalaisten, 3. sektorin ja yrittäjien kyselyn vastaukset 
  • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää. 
  • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne. 
  • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä. 
 • Henkilöstön kyselyn vastaukset 
  • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
  • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”. 
  • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla. 
  • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut. 

  
Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2019 -tutkimus 

Kuntapalvelututkimus toteutettiin Tuusulassa kesän 2019 aikana yhteistyössä FCGn kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin tuusulalaisten mielipiteitä kunnallisten palveluiden laadusta ja palveluiden käytöstä. Kuntapalvelututkimuksen vakioituun kysymyspatteristoon liitettiin johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointiin liittyviä kysymyksiä. Kuntapalvelututkimuksen tulokset valmistuivat 14.8. 
 
Kysely postitettiin 1500 satunnaisesti valitulle tuusulalaiselle eripuolille kuntaa. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 441 vastausprosentin ollessa 29,4%. Vastaava kyselytutkimus toteutettiin Tuusula edellisen kerran vuonna 2016, jolloin kysely lähetettiin 1000 satunnaisesti valitulle tuusulalaiselle ja vastauksia saatiin 297 vastausprosentin ollessa 29,7 %. Vuonna 2011 toteutetussa kuntapalvelututkimuksessa 1000 hengestä 405 henkilöä vastasi kyselyyn, joten vastausaktiivisuus oli 40,5 %. Vastausaktiivisuuden lasku kyselytutkimuksissa on yleinen trendi. 

Kyselyyn vastanneista asukkaista 46% eli noin puolet on 40-64 –vuotiaita ja vain 11% on 18-39 –vuotiaita. 39% vastanneista on 65-79 –vuotiaita. Hyrylässä asuvia vastaajia oli 66%, jokelalaisia 15%, kellokoskelaisia 13% ja muilla alueilla asuvia 11%. Tutkimuksen tuloksia verrataan aikaisemmin Tuusulassa toteutettujen vastaavien kyselyiden tuloksiin sekä eräiden muiden kuntien ja kaupunkien tuloksiin vuosina 2015-2018. 

Kyselyssä pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla 4-10. Tuusulassa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,4, kun se vertailuryhmässä oli keskimäärin 7,2. Tuusulassa yleisin arvosana oli 8 (kuvio 1.). Laajan asuinkuntaindeksin (kuvio 2.) perusteella tyytyväisyys on lisääntynyt vuodesta 2016 ja on vertailukuntien ja kaupunkien keskiarvon tasolla. 

Kyselyn tuloksista voidaan tarkastella palvelutyytyväisyyttä palveluryhmittäin. Yleisten asioiden, turvallisuuden ja tiedottamisen (kuvio 4) osalta tulokset osoittavat, että tuusulalaiset ovat tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Yli puolet vastanneista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä virastojen asiakaspalveluun. Tyytyväisyys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin (kuvio 16) on tyytyväisten osalta laskenut 4 prosenttiyksiköllä vuodesta 2016. Samaan aikaan tyytymättömien osuus on pienentynyt. Keskiarvon mukaan tyytyväisyys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin on samalla tasolla kuin vuonna 2016. 

Kunnan toimintaa tarkasteltaessa huomattava osa vastaajista ei osannut muodostaa mielipidettä näihin asioihin (kuvio 9). Tyytyväisyys kunnan talousasioiden hoitamiseen oli laskenut vuoden 2016 tutkimukseen verrattuna. Kunnan talousasioiden hoitoa piti 18 % vastaajista hyvin hoidettuna (kuvio 72), 27% huonosti hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt 13 prosenttiyksikköä. 

Kyselyyn vastanneiden asukkaiden keskuudessa tyytyväisyys kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaan oli laskenut 0,34 prosenttiyksikköä (kuvio 9 ja 71). Luottamushenkilöiden toimintaa piti 14% vastaajista hyvänä ja 23% huonona. 63% vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. Tulos on vertailukuntien ja kaupunkien keskiarvoon nähden alhainen. 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa palvelua tulisi parantaa (kuvio 77). Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 68 asian listalta. Vastaajista 69 % nimesi vähintään yhden parannettavan asian, 3 % oli sitä mieltä, että palveluja ei tarvitse parantaa ja 28 % ei osannut ottaa asiaan kantaa. Useimmin viiden parannettavan asian joukkoon nousi julkinen liikenne, jonka parantamista piti tärkeänä 33 % kysymykseen vastanneista. 

Vastaajilta kysyttiin myös, missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa panostuksia voitaisiin vähentää tai toimintaa tehostaa talouden tasapainottamiseksi (kuvio 78). Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 68 asian listalta. Tehostamiskohteita nimettiin paljon harvemmin kuin panostuskohteita. Useimmin viiden vähennettävän/tehostettavan asian joukkoon nousi kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta. Sen mainitsi 4 % kaikista vastanneista. 

Vastaajista koki itsensä onnelliseksi tai erittäin onnelliseksi asumisesta Tuusulassa 77,4 % (kuvio 79), onnettomaksi tai erittäin onnettomaksi 8% vastaajista. Hyryläläiset vastaajat ovat onnellisimpia asumiseen Tuusulassa ja vähiten onnettomia. Onnellisuutta asumisesta Tuusulassa koetaan vähiten ja onnettomuutta eniten Kellokoskella asuvien vastaajien keskuudessa. 

Vastaajilta kysyttiin suosittelisivatko he Tuusulaa asuinpaikkana tutuilleen (kuvio 80). Varmasti suosittelisi 46 % ja todennäköisesti suosittelisi 17 %. Tuloksista on laskettu NPS-indeksiä vastaava Suositteluindeksi vähentämällä 'Kyllä varmasti' ja 'Kyllä todennäköisesti' yhteensä osuudesta 'En varmasti' ja 'En todennäköisesti' vastanneiden osuus. Tuusulan suositteluindeksiksi tuli 51, mitä voidaan pitää korkeana. 

Johtamisjärjestelmän uudistuksen osalta asukkailta kysyttiin pormestarimallin tunnettuutta (kuvio 81). Vastaajista 83% tietää pormestarin johtavan Tuusulan kuntaa (täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä) ja 59% kokee hänen toimivan kunnan kasvoina asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Vastaajista 40% koki apulaispormestarien toimivan kunnan kasvoina. Vastaajista 65% oli kuullut johtamisjärjestelmän uudistuksesta. 

Vastaajilta kysyttiin miten he kokevat toimintakulttuurin muuttuneen johtamisjärjestelmän uudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen myötä (kuvio 82). Huomionarvoista on, että yli puolella vastaajista (52-57%) ei ollut näkemystä asiaan. Vastanneista 25% toimintakulttuurin muuttuneen (täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä) ja 19% vastanneista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Vastaajista 25% koki kunnan viestinnän muuttuneen avoimemmaksi ja 24% koki päinvastoin. Luottamuksen ja avoimuuden katsoi parantuneen 19% vastaajista ja 26% heistä oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 18% vastaajista koki kunnan strategian ja tavoitteiden toteutumisen vauhdittuneen ja 27% oli asiasta jokeenkin tai täysin eri mieltä. 

Asukkailta kysyttiin myös Tuusulassa käyttöönotetuista asukkaiden osallisuutta ja osallistumista edistävistä toimintatavoista ja –muodoista ja niiden käytöstä (kuvio 82). Viimeisen kahden vuoden aikana asukkaat ovat osallistuneet tai käyttäneet eniten kunnan verkkosivuja (72%), kunnan asukaslehteä Elämää Tuusulassa (37%), kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteria (35%), koulujen ja päiväkotien yhteistyötilaisuuksia ja/tai vanhempainiltoja (18%), Tuusinfoa (17%) ja kunnan mielipide- ja palautekyselyitä (12%). Muiden osallistumisen tapojen käyttö jää alle 10 prosenttiyksikön. Kun vastauksia tarkastellaan osallistumisen ja palveluiden käytön lisäksi myös tietoisuuden mukaan ovat kunnan verkkosivut ylivoimaisesti käytetyin ja tunnetuin väylä. Vain 12% asukkaista ei ole tiennyt tai ei ole ollut kiinnostunut asiasta. 

Uudet osallistumisen tavat, kuten osallistumisalusta osallistu.tuusula.fi ja osallistuva budjetointi ovat jääneet vielä melko tuntemattomiksi isolle osalle kuntalaisia (kuvio 82). Tuusulalaisista 5% on käyttänyt sähköistä osallistumisalustaa ja 29% on ollut tietoisia alustasta. Alueellisten kehittämisverkostojen toimintaan on osallistunut 5% vastaajista ja 36% heistä on ollut tietoisia verkostoista. Kehittämisverkostojen toimintaan on hyvin tai erittäin tyytyväisiä 20% vastaajista (kuvio 85). Vastaajista 34% on tietoisia osallistuvan budjetoinnin käyttöönotosta Tuusulassa, mutta 47% kaikista vastaajista ei tunne osallistuvaa budjetointia ollenkaan (kuvio 87). Vastaajista 45% kokee, että osallistuva budjetointi lisää asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon ja 42% mielestä se auttaa kohdentamaan varoja oikeisiin kohteisiin (kuvio 88). 

Asukkailta kysyttiin myös kunnan roolista asukkaidenhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä (kuvio 84). Vastaajista 47% kokee, että kaikki ovat tervetulleita mukaan tekemään yhdessä uutta Tuusulaa. 15% vastaajista on jokseenkin tai täysin eri mieltä asiassa. Vastaajista 43% kokee, että uutta Tuusulaa tehdään yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Eniten tietämättömyyttä tai tyytymättömyyttä on siihen miten olla yhteydessä päättäjiin ja kertoa mielipiteen valmistelussa olevista asioista sekä tietoon siitä kenen puoleen kääntyä ja mistä saada apua, kun asukkaalla on uusi idea oman asuinympäristön kehittämiseksi. 

Yhteenveto ja johtopäätökset väliarvioinnin tuloksista ja kehittämisehdotuksista 

Valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi toteutettiin touko-kesäkuussa 2019. Arvioinnissa huomioitiin eri kohderyhmät: asukkaat/kuntalaiset, 3. sektorin toimijat, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Arvioinnit tehtiin osana Tuusulan osallistumista Kuntaliiton koordinoimaan USO-verkostoprojektiin (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen) ja sen myötä yhteistyökumppanina arvioinnin kyselytutkimusten toteuttamisessa oli FCG. Arvioinnit toteutettiin verkkokyselyinä sekä postitse lähetetyllä kyselylomakkeella 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaalle. 

Kyselytutkimusten mukaan Tuusulalaiset ovat onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä Tuusulassa. Eniten parannettavaa nähdään joukkoliikenteen toimivuudessa. Kunnan talousasioiden hoito herättää huolta asukkaiden keskuudessa. Avoimuuden koetaan lisääntyneen ja poliittisen johtajuuden vahvistuneen uudistusten myötä. Pormestarimalli on melko tunnettu asukkaiden keskuudessa ja pormestari koetaan kunnan kasvoina asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Uudet osallistumisen tavat nähdään lupaavina, mutta niiden käyttö ei ole vielä laajalle levinnyttä asukkaiden keskuudessa. Tuusulalaiset kokevat, että kaikki ovat tervetulleita mukaan tekemään yhdessä uutta Tuusulaa ja että uutta Tuusulaa tehdään yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Palautetta ja kehittämisehdotuksia saatiin paljon. Kehittämisehdotuksia ja niiden perusteella tehtäviä toimenpiteitä on käsitelty valtuuston ja kunnanhallituksen seminaareissa. Arviointien ja luottamushenkilökäsittelyjen perusteella on valmisteltu toteutettavaksi kehittämisehdotukset ratkaisuehdotuksineen ja aikatauluineen. 

Väliarvioinnin tulosten valossa johtamisjärjestelmän rakenteen muutoksille ei ole tarvetta tai perusteita. Johtamisjärjestelmän toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Luottamushenkilötoimielimien ja muiden luottamushenkilökokousten sekä toisaalta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työnjakoja ja rooleja tulee edelleen käydä lävitse ja tarkentaa. Jatkotoimet keskittyvät myös laajemmin toimintakulttuurin ja toimintatapojen edelleen kehittämiseen. Toimintakulttuurin muutokset vaativat pidemmän aikavälin ja muutoksia on syytä arvioida uudestaan viimeistään valtuustokauden lopulla. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän väliarvioinnin tulokset ja kuntapalvelut Tuusulassa 2019 -tutkimusten tulokset
 • todeta, että johtamisjärjestelmää kehitetään liitteenä olevan Toimenpiteet väliarvioinnin perusteella -asiakirjan mukaisesti.

---

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja esitti ehdotustaan täydennettäväksi siten, että liitteenä olevaan "Toimenpiteet väliarvioinnin perusteella"-asiakirjaan lisätään pormestarin ja apulaispormestarien kanssa käytävät vuosittaiset kehityskeskustelut kauden tulostavoitteista ja että jatkotyöskentelyssä käytetään tarvittaessa konsulttia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän väliarvioinnin tulokset ja kuntapalvelut Tuusulassa 2019 -tutkimusten tulokset
 • todeta, että johtamisjärjestelmää kehitetään liitteenä olevan Toimenpiteet väliarvioinnin perusteella -asiakirjan mukaisesti.

 

Harri Lipasti selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi

Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu. 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.


Asukkaat

 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden vastauksia saatiin 190.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
 • Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä, tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä


3. Sektori ja yrittäjät

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä saatiin 22 vastausta.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa


Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5. Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.


Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73
   

Yhteenveto vastauksista

Luottamushenkilöt

 • Vastaukset hajoavat
 • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
 • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
 • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin. 
   

Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät

 • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää.
 • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
 • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä.
   

Henkilöstö

 • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
 • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
 • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla.
 • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arviointi

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot).

Lautakunta käy läpi kokouksessa kasvatus- ja sivistyslautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedokseen kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arvioinnin 
 • laatia kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn kehittämissuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta työskenteli ryhmissä arviointitulosten parissa ja laati seuraavan kehittämissuunnitelman:

 • suurten ja pienten asioiden erottelu (esim. Agenda 1 linjakeskustelut, Agenda 2 enemmän tiedoksi-tyyppiset)
 • tiivistetään keskusteluun kuluvaa aikaa ja keskitytään olennaisiin asioihin, pidetään mielessä lautakunnan ydinsubstanssi, pidetään yllä lautakunnan vireystilaa
 • sähköisen työskentelyn vajavaisuus, keskustelualustat eivät toimi tarkoitetulla tavalla
 • lautakunnan ryhmäytyminen ja vapaamuotoisempi/syvennetty keskustelu isojen ja ajankohtaisten teemojen ympärillä
 • eri lautakuntien edustajia, koulujen rehtoreita vierailemaan kokouksissa
 • tiedonkulun tehostaminen ja ennakoitavuus, viranhaltijat tiedottavat päätöksentekoon tulevista asioista etukäteen, laaditaan vuosikello ennakoitavuuden parantamiseksi, lautakunta enemmän valmisteluun mukaan, luottamushenkilöt viestin viejinä omiin poliittisiin ryhmiin, työtekijät ovat lähettiläinä
 • joskus infoihin menee kokouksissa liikaa aikaa, ratkaisuna iltakoulut n. 2 krt vuodessa
 • päätöksentekoon joustavuutta, lisää vaihtoehtoja ja pohdintaa
 • teemaryhmätyöskentelyä yhteistyön parantamiseksi

 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän väliarvioinnin tulokset ja kuntapalvelut Tuusulassa 2019 -​tutkimusten tulokset
 • todeta,​ että johtamisjärjestelmää kehitetään liitteenä olevan Toimenpiteet väliarvioinnin perusteella -​asiakirjan mukaisesti.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula siirtyi pormestarijärjestelmään 1.6.2017 lukien. Samassa yhteydessä johtamisjärjestelmää ja sen tavoitteita määriteltiin laajemminkin uudelleen. Johtamisjärjestelmän väliarviointia tehtiin vuonna 2019 laajasti osallistaen. Väliarvioinnin perusteella valtuusto hyväksyi eräitä johtamisjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä, joita on sen jälkeen viety eteenpäin.

Keväällä 2020 todettiin, että poliittista johtamisjärjestelmää on tarkoituksenmukaista arvioida ja tarpeen mukaan kehittää uutta valtuustokautta varten vielä tämän valtuustokauden loppuvaiheessa. Johtamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistyötä tehtiin kesäkuusta 2020 alkaen laajasti kuntalaisia, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä osallistaen. Yhteistyökumppanina arviointityössä oli FCG konsultointi oy / kehitysjohtaja Jarmo Asikainen ja johtava konsultti Anni Antila. 

Arviointi suoritettiin monitahoarviointina hyödyntäen luottamushenkilötoimielinten seminaareja sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluja. Aineistona hyödynnettiin johtamisjärjestelmän uudistamiselle asetettuja tavoitteita 2017 ja vuonna 2019 toteutetun väliarvioinnin tuloksia. Haastatteluissa kuultiin pormestaria ja apulaispormestareita, poliittisen johtoryhmän jäseniä, valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajia ja muita avainhenkilöitä sekä kansliapäällikköä ja toimialueiden johtoryhmiä. Osa haastatteluista toteutettiin ryhmähaastatteluina. Arviointilaisuuksia toteutettiin neljä: valtuuston ja kunnanhallituksen seminaarit sekä lautakuntien ja johtoryhmien yhteistilaisuudet. Valtuustoseminaarin pohja-aineistona käytettiin arvioinnissa siihen mennessä koostunutta aineistoa ja sen keskeisempiä osoita. 

Työskentelystä on laadittu 26.11.2020 päivätty loppuraportti. Raportissa on johtamisjärjestelmän arviointia ja kehittämisen osa-alueita jäsennetty organisaatiouudistuksen kolmesta tavoitteesta: Organisaation toimintakulttuuri; johtaminen ja johtamisjärjestelmä sekä kunnan ja kuntalaisen rooli.  Raporttiin sisältyvät myös konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka on myös jäsennetty em. kolmen tavoitteen / painopisteen alle.

Kehittämisehdotuksia, jotka sisältyvät painopisteiden "organisaation toimintakulttuuri" ja "kunnan ja kuntalaisen rooli", voidaan valmistella ja viedä tarpeen mukaan toteutukseen heti ja ilman, että ne vaatisivat hallintosäännön muutoksia.  Painopisteen "johtaminen ja johtamisjärjestelmä" alla olevat toimenpide-ehdotukset on pääosin sellaisia, joiden toteuttamista on tarkoituksenkaista arvioida seuraavan valtuustokauden alussa.  Valmistelutyötä tältäkin osin on tarpeen tehdä.      

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tuusulan kunnan johtamisjärjestelmän vaiheen 2. raportin
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

 • merkitsee tiedoksi raportin
 • toteaa, että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-ehdotukset päätetään tulevan valtuustokauden alussa.

___

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Tuija Reinikainen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Asia palautetiin valmisteltavaksi.

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän arvioinnista on laadittu 26.11.2020 päivätty loppuraportti. Raportissa on johtamisjärjestelmän arviointia ja kehittämisen osa-​alueita jäsennetty organisaatiouudistuksen kolmesta tavoitteesta: Organisaation toimintakulttuuri;​ johtaminen ja johtamisjärjestelmä sekä kunnan ja kuntalaisen rooli.  Raporttiin sisältyvät myös konkreettiset toimenpide-​ehdotukset,​ jotka on myös jäsennetty em. kolmen tavoitteen / painopisteen alle.

Kehittämisehdotuksia,​ jotka sisältyvät painopisteiden "organisaation toimintakulttuuri" ja "kunnan ja kuntalaisen rooli",​ valmistellaan ja viedänä tarpeen mukaan toteutukseen heti ja ilman,​ että ne vaatisivat hallintosäännön muutoksia.  Samoin väliarvioinnin 2019 toimenpiteitä viedään eteenpäin, siltä osin kuin niitä ei ole vielä toteutettu. 

Painopisteen "johtaminen ja johtamisjärjestelmä" alla olevat toimenpide-​ehdotukset on pääosin sellaisia,​ joiden toteuttamista on tarkoituksenkaista arvioida seuraavan valtuustokauden alussa.  Valmistelutyötä tältäkin osin on tarpeen tehdä.  

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tuusulan kunnan johtamisjärjestelmän vaiheen 2. raportin
 • ehdottaa valtuustolle,​ että

 

VALTUUSTO

 • merkitsee tiedoksi raportin
 • toteaa,​ että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-​ehdotukset päätetään tulevan valtuustokauden alussa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Tuija Reinikainen esitti Pentti Mattilan, Annika Lappalaisen ja Jussi Salosen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että - apulaispormestarien toimenkuvat määritellään täsmällisemmiksi vastaamaan johtamisjärjestelmän arvioinnissa esille tulleeseen palautteeseen - kunnanhallituksen esittelyoikeus määritellään myös kansliapäällikölle niin, että nykyinen valtuusto tekee niistä vielä päätöksen. Muut kehittämistoimenpiteet jätetään suunnitelman mukaan uudelle valtuustolle.

Puheenjohtaja totesi,​ että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi,​ on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen,​ että ne,​ jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa,​ äänestävät "jaa" ja ne,​ jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi,​ äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Pekka Heikkinen, Pasi Huuhtanen, Lilli Salmi, Karita Mäensivu, Mika Mäki-Kuhna, Mari Tienhaara, Jani Peltonen, Arto Lindberg) ja 5 ei-ääntä (Tuija Reinikainen, Jussi Salonen, Pentti Mattila, Satu Heikkilä, Annika Lappalainen).

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneet käsitellä asian tässä kokouksessa.

Keskustelun jatkuessa Tuija Reinikainen esitti Pentti Mattilan kannattamana, että ehdotuksen viimeinen kohta muutetaan seuraavaksi:

 • edellyttää, että - apulaispormestarien toimenkuvat määritellään täsmällisemmiksi vastaamaan johtamisjärjestelmän arvioinnissa esille tulleeseen palautteeseen - kunnanhallituksen esittelyoikeus määritellään myös kansliapäällikölle, niin että nykyinen valtuusto tekee niistä vielä päätöksen. Muut kehittämistoimenpiteet jätetään suunnitelman mukaan uudelle valtuustolle.

 

Puheenjohtaja totesi,​ että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus,​ on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen,​ että ne,​ jotka kannattavat pohjaehdotusta,​ äänestävät "jaa" ja ne,​ jotka kannattavat Reinikaisen tekemää muutosesitystä,​ äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Pekka Heikkinen, Pasi Huuhtanen, Lilli Salmi, Karita Mäensivu, Mika Mäki-Kuhna, Mari Tienhaara, Jani Peltonen, Arto Lindberg) ja 5 ei-ääntä (Tuija Reinikainen, Jussi Salonen, Pentti Mattila, Satu Heikkilä, Annika Lappalainen).

Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Tuija Reinikainen ja Jussi Salonen ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Tuusulan kunnan johtamisjärjestelmän vaiheen 2. raportin
 • ehdottaa valtuustolle,​ että

 

VALTUUSTO

 • merkitsee tiedoksi raportin
 • toteaa,​ että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-​ehdotukset päätetään tulevan valtuustokauden alussa.

 

Tuija Reinikainen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Keväällä 2020 todettiin, että poliittista johtamisjärjestelmää on tarkoituksenmukaista arvioida ja tarpeen kehittää uutta valtuustokautta varten vielä tämän valtuustokauden loppuvaiheessa. Johtamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistyötä on tehty yhteistyössä FCG:n konsulttien kanssa. Arvioinneissa on toistuvasti tullut esiin apulaispormestareiden puutteellinen ja epäselvä toimenkuva. Pormestarimallin tulee olla avoin ja luotettava. Sen pitää olla myös selkeä, niin äänestäjille kuin luottamushenkilöille. On asianmukaista, että valtuusto päättää apulaispormestareiden toimenkuvasta vielä ennen kevään kuntavaaleja. Esittelyoikeuksien palauttaminen kansliapäällikölle on tarpeen. Nyt ne on vain pormestarilla."

Jussi Salonen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen toisessa vaiheessa tarkennettiin tavoitetta, jossa niin pormestarin ja johtavien viranhaltioiden yhdyspintaa ja sen toimivuutta kuten myös apulaispormestarien ja lautakuntien sekä toimialajohtajien ja asiantuntijoiden yhdyspinnan toimivuutta arvioidaan.

Arvioinnin yleisissä  johtopäätöksissä keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi pormestarimallin osalta nousi apulaispormestarien roolin ja tehtävien täsmentäminen. (Tuusulan johtamisjärjestelmän arviointi, raportti 26.11.2020, khall 18.1.2020: Arvioinnin yleiset johtopäätökset 2/2)

Painopistealueena Johtamisen ja johtamisjärjestelmän osalta on kohtana 1. esitetty ”Määritellään uudelleen apulaispormestarien johtamistehtävää”.

Olen toiminut ensin kunnanhallituksen osa-aikaisen varapuheenjohtajan ja loppukauden osa-aikaisen apulaispormestarin tehtävässä. Oman kokemukseni ja tekemieni johtopäätösten sekä tehdyn arvioinnin perusteella tämä arvioinnissa esitetty tehtävä - määritellään uudelleen apulaispormestarien johtamistehtävää – pitää toteuttaa kuluvan valtuustokauden aikana.

Tuusulan johtamisjärjestelmän arviointi, raportti 26.11.2020, khall 18.1.2020: Painopistealueet: Johtaminen ja johtamisjärjestelmä sivu 16:

1.  Määritellään uudelleen apulaispormestarien johtamistehtävää

Tausta:
Apulaispormestarien toiminta toimialansa apulaispormestareina ja alueen lautakuntien puheenjohtajina on luontevaa. Tässä tapauksessa lautakuntien varapuheenjohtajien roolin vahvistaminen ja tehtävien määrittäminen sekä yhteistyö apulaispormestareiden kanssa korostuu. Toimivan johtamisen varmistamiseksi apulaispormestareiden rooli toimialuejohtajan työparina ja samalla poliittisen päätöksentekovalmiuden ennakoijana on luontevaa. Toimenpiteistä ei kuitenkaan ole selkeää yhtenäistä näkemystä, joten näiden osalta voidaan joko toteuttaa kummatkin toimenpiteet tai ainoastaan 2. toimenpide.

Toimenpide 1: Apulaispormestarien toimiminen toimialueiden apulaispormestareina ja niiden lautakuntien puheenjohtajina.

Tai pelkästään

Toimenpide 2: Apulaispormestarien toimiminen tiiviimmin toimialuejohtajan työparina strategian toteuttamisessa ja poliittisen päätöksentekovalmiuden ennakoijana"

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi raportin
 • todeta,​ että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-​ehdotukset päätetään tulevan valtuustokauden alussa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun pormestari esitti, että päätösehdotuksen 2. kohta muutetaan valtuustoryhmien yhdessä sovitun mukaiseksi eli


 • todeta,​ että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-​ehdotukset päätetään toukokuun valtuuston kokouksessa.

 

Valtuusto hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi raportin
 • todeta,​ että hallintosäännön muutoksia mahdollisesti vaativat toimenpide-​ehdotukset päätetään toukokuun valtuuston kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.