Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lausunto 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-305

Perustelut

Valtuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi luki hänelle jätetyn Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry:n ja Rusutjärvi-Seura ry:n lausunnot 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen:

Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry:n lausunto:
Rusutjärven koulun vanhempien edustajina haluamme ilmaista syvän huolemme uuden  1.8.2021 voimaan tulevan koulukuljetusoppaan mukana tuomista muutoksista lastemme  koulukyyteihin. Vastustamme muutoksia ja vaadimme, että ne käsitellään uudestaan  tieosuus kerrallaan.      

Viitaten kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.04.2014 valmistamaan koulukuljetusoppaan  liitteeseen s.11, jossa listataan vaaralliseksi luokitellut tiet, päättyy lauseeseen ‘Mikäli  vaaralliseksi luokitellulle tieosuudelle valmistuu kevytväylä, suojatie tai alikulku poistuu  tieosuus vaarallisten teiden luettelosta’. Mitään näistä mainituista ei ole valmistunut niille  tieosuuksille mitkä nyt ollaan muuttamassa vaarallisesta ei vaaralliseksi. Miten on  mahdollista, että nyt vaarallisuuden määrittelyyn käytetty Koululiitu-ohjelma onkin eri mieltä  kunnan/poliisin tekemän aiemman arvion kanssa? Koululiitu-ohjelman kehittäneen Ramboll  Finland Oy:n projektipäällikkö Teemu Kinnunen on jo vuonna 2012 kommentoinut Ylelle, että    Koululiitu on vain yksi arviointimenetelmä muiden ohessa. Hän painotti, ettei päätöksiä  koulukyydin myöntämisestä pidä tehdä pelkästään ohjelman tekemien arvioiden perusteella.  

Perusopetuslaissa säädetään ‘Perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan  kuljetukseen, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu  oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi’. Kuten yllä todettu, mitään  parannuksia koulumme oppilaiden koulumatkojen tieosuuksiin ei ole tapahtunut, joten  vaadimme muutosten kumoamista näillä perustein.

Liitteenä lastemme vanhempien, Rusutjärvi-seuran sekä kyläläisten kannanottoja asiaan.     

Kutsumme teidät kuntapäättäjät sekä virkamiehet mukaamme turvallisuuskävelyille kylän teille katsomaan tilannetta niin aikuisen kuin lapsenkin silmin."

Rusutjärvi-seura ry:n lausunto:
Rusutjärvi-seura ry:n yksi tarkoitus on edistää ja ylläpitää kyläläistensä hyvinvointia. Seuralle ovat tärkeitä kaikki kyläläiset vauvasta vaariin.      

Erittäin huolissamme olemme seuranneet Tuusulan kunnan Koululiitu-järjestelmään perustuvan    kouluteiden vaarallisuuden arvioinnin aiheuttamaa koulukyytien mahdollista poistamista useilta perheiltä kylämme alueella. Rusutjärvi-seura ry on tehnyt vuonna 2017 kyläsuunnitelman, jossa    jo silloin todetaan kevyenliikenteen väylien olevan riittämättömät, teiden reunojen olevan vaarallisia niin kävelijöille kuin polkupyöräilijöillekin, nopeuksien olevan liian kovia, teiden valaistuksen olevan puutteellista sekä teiden olevan huonokuntoisia. Näihin edellä mainittuihin    asioihin ei ole tullut kuluneiden neljän vuoden aikana parannuksia. Koululiitu-järjestelmän arvioinnin mukaan kylämme alueella lähes kaikki tiet ovat luokiteltu "vaara, ei kenellekään".    
Näihin teihin lukeutuu esimerkiksi Hämeentien(tienro.45) ylitys sekä Nummitie, joka on osin valaisematon.      

Toivoisimme kunnan päättäjiä tutustumaan Rusutjärven tiestöön ja arvioimaan tilannetta  uudelleen teiden todellisen kunnon sekä vaarallisuuden perusteella. Turvallinen koulumatka tulisi olla jokaisen lapsen oikeus."

Liitteenä vetoomus koulukyytien säilyttämiseksi Rusutjärvellä*****.

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.