Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ohje luottamushenkilöille - tiedonsaantioikeus, tietosuoja, tietojen julkisuus ja salassa pito ja sosiaalinen media

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.