Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

TUUDno-2021-2279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnalle suoritettavat verot ovat lain nojalla kunnan tulovero ja kiinteistövero. Lisäksi kunnat saavat osuuden yhteisöveron tuotosta. Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verohallinnolle veroprosentit tulee ilmoittaa viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Tuusulan verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton 27.9.2021 antamaan valtakunnalliseen arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin. 

Sote-uudistuksen verovaikutuksista

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään noin 12,8 miljardia euroa ja yhteisöveroja noin 0,67 miljardia euroa vuoden 2022 tasossa arvioituna.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2022 tasossa arvioituna 12,39 %-yksiköllä), ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien laskelmien pohjalta keväällä 2022.

Vuoden 2022 talousarvio määrittää suurelta osin kunnan tulopohjaa myös vuoden 2023 osalta. Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä uudistuksessa siirtyvällä kunnallisveron prosentilla.

Vuoden 2023 jälkeinen veroprosenttikehitys on vaikeasti arvioitavissa. Tulopohjaan kaikkiaan lainsäädännöllä tehtävät muutokset eivät kuntakohtaisesti vastaa tarkasti hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. Kun kaikkia uudistukseen liittyviä tekijöitä on vaikea täysimääräisesti ennakoida, kunnallisveroprosentteihin syntynee välittömiä muutospaineita heti päätöksenteon vapautuessa vuodelle 2024.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. 

Verotulojen kehitys Tuusulassa vuonna 2021

Tuusulan verotulojen kasvuksi ennakoitiin kuluvalle vuodelle noin 2,6 %. Ennakoitu verotulojen kasvu perustui käytännössä kokonaisuudessaan päätettyihin veroprosenttien korotuksiin vuodelle 2021 (kunnallisvero 0,25 %, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,07 %, yleinen kiinteistöveron 0,22 % sekä muun asuinrakennuksen kiinteistövero 0,42 %-yksikköä). Yhteisöveron kasvu perustui kuntaryhmän jako-osuuteen tehtyyn10 prosenttiyksikön määräaikaiseen korotukseen vuosille 2020–2021. 

Kunnallisveron alhainen kehitysarvio (0,5 %) perustui mm. koronan vuoksi tapahtuneeseen vuoden 2020 verotettavien tulojen laskuun, jonka ennakoitiin näkyvän vuonna 2021 normaalia suurempina ennakonpalautuksina veronmaksajille. Lisäksi Tuusulan jako-osuutta koko maan kunnallisverokertymästä tarkistettiin alaspäin viime vuosien hitaan väestönkasvun vuoksi. Veroennusteeseen liittyi merkittävää epävarmuutta koronaepidemian aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi.

Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin on osoittautunut selvästi ennakoitua pienemmäksi ja verotulot ovat kehittyneet kaikissa verotulolajeissa myönteisesti vahvistuneen talouden ja ansiotulojen kasvun myötä. Verovuonna 2021 koko maan verotettavien ansiotulojen arvioidaan kasvavan edellisvuodesta noin 3,1 %. Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kuluvan vuoden kehitysarviossa, minkä vuoksi kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Näin kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee reilulla prosenttiyksiköllä 61,81 %:sta 60,79 %:iin. Negatiivinen oikaisu näkyy veroennusteen kunnallisveron tilitysarviossa.

Tuusulan vuoden 2021 verotulojen arvioidaan kasvavan kokonaisuutena 4,1 %. 

 • Kunnallisverojen kasvuksi arvioidaan 1,1 %. Tuusulan kunnallisverotilitysten vaatimaton kasvu perustuu vuoden 2020 verotettavien tulojen laskuun, jonka näkyy vuonna 2021 normaalia suurempina ennakonpalautuksina veronmaksajille. 
 • Yhteisöveron tuottojen arvioidaan kasvavan 3,0 milj. euroa (35,4 %) edellisvuodesta. Nopeaa kasvua tukevat hyvä taloustilanne, vuoden 2020 suurehkot lisäennakot sekä yhteisöveron jako-osuuteen tehty 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus vuosille 2020 - 2021.
 • Kiinteistöverotulojen arvioidaan toteutuvan noin 2,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina lähinnä kuluvan vuoden alusta korotettujen kiinteistöveroprosenttien vuoksi.
   

Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri Tuusulan kunnan verolajien tuoton kehitys vuosina 2019–2021 sekä vuosien 2022–2024 arviot perustuen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoon 27.9.2021. Kuntaliiton ennustetta  on kuitenkin vuosien 2023–2024 osalta täsmennetty seuraavasti:

 • kunnallisveron laskennassa on käytetty väestön kasvuna tavoiteuran mukaista 0,75 % /vuosi
 • kiinteistöveron kasvuna on vahvana jatkuvaan uudisrakentamiseen perustuen käytetty 3,0 % vuosi.
   
TILIVUOSI 2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024**
Verolaji            
Kunnallisvero 164 111 173 652 175 500 185 511 86 070 78 450
Muutos % 1,8 5,8 1,1 5,7 -53,6 -8,9
Yhteisövero 8 148 8 443 11 429 8 494 6 252 6 166
Muutos % 4,2 3,6 35,4 -25,7 -26,4 -1,4
Kiinteistövero 10 264 10 026 12 997 13 215 13 611 14 020
Muutos % 0,6 -2,3 29,6 1,7 3,0 3,0
VEROTULOKSI
KIRJATTAVA
182 523 192 121 199 926 207 220 105 933 98 636

 

Verotulot vuoden 2022 talousarvion laadinnassa

Vuonna 2022 kunnalle ennustetaan kertyvän verotuloja nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 207,2 milj. euroa. Kokonaisuutena verotulokertymä kasvaisi 7,3 milj. euroa (3,6 %) vuoden 2021 ennusteeseen nähden.

Kunnallisvero

Vuodelle 2022 koko maan kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan hyvän talouskasvun tuella 4,1 %, Tuusulan osalta kasvuksi ennakoidaan 5,7 %. Ennusteen mukainen Tuusulan kunnallisverotilitysten nopea kasvu perustuu pitkälti vuodelle 2022 ennakoituun, koko maata vahvempaan talouden kasvuun sekä työllisyyden vahvistumiseen. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa koko maan tasolla arviolta 229 miljoonalla eurolla. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. 

Tuusulan kunnallisverokertymään vaikuttavat yleisen talous- ja työllisyyskehityksen ohella muutokset väestön kasvussa sekä rakenteessa. Epävarmuutta ennusteisiin aiheuttaa edelleen koronaepidemian jatkuminen.

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuuteen tehty 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus poistuu vuoden 2022 alusta. Kuntien osuus koko maan yhteisöverotuloista laskee vuoden 44,29 %:sta 34,19 %.iin.

Tuusulan kunnalle kertyvien yhteisöverotulojen kehitys on pitkälti sidoksissa kunnassa toimivien yritysten tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.

Kiinteistövero

Kiinteistöverojen osalta Kuntaliitto ennustaa koko maassa 1,5 %:n kasvua. Kiinteistöveroissa arvio ennustevuosille 2021–2024 perustuu kiinteistökannan normaaliin kehitykseen. Arviolta noin 10 % verovuoden 2021 kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä arvio on huomioitu kiinteistöveron tilityksissä vuosina 2021–2024. Tuusulan vuoden 2022 kiinteistöveron kasvuksi arvioidaan 1,7 %. Kuntaliitto ennustaa Tuusulan kiinteistöveroille vuosina 2023–2024 nollakasvua, mutta kunnan taloussuunnitelmassa on oletuksena 2,0 %:n kiinteistöveron kasvu vuosille 2023–2024.  

Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin vakituiseen asumisen rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen, voimaloiden ja ydinvoimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero myös kaikista maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on nyt 0,93–1,80 %. Tuusulan yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä 1,15 %.

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,41–0,90 %. Tuusulan vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä 0,48 %. 

Rakentamattoman rakennuspaikan osalta kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 2,00–6,00 %. Lisäksi kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa (pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Tuusula) prosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tämän seurauksena pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattoman rakennusmaan veroprosentiksi tulee määrätä vähintään 3,93 %. Tuusulan voimassa oleva rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 6,00 %.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön, joka on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, kiinteistöveroprosentti voidaan päättää edellä esitettyä alemmaksi. Jos kunnanvaltuusto on määrännyt erillisen yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin, sitä sovelletaan yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen lisäksi myös rakennuksen maapohjaan. Verohallinto päättää, täyttyvätkö yleishyödyllisyyden kriteerit, kunta päättää tässäkin tapauksessa vain kiinteistöveroprosentista.

Seuraavassa taulukossa on lain mahdollistama kiinteistöveron vaihteluväli vuonna 2022 sekä Tuusulan kunnan 2021 veroprosentit:
 

  Lain sallima
vaihteluväli
Tuusulan
vero-% 2021
Yleinen kiinteistövero 0,93–2,00 1,15
Vakituinen asuinrakennus 0,41–2,00 0,48
Muu asuinrakennus 0,93–2,00 1,35
Rakentamaton rakennuspaikka 3,93–6,00 6,00
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00–1,55 0,65

 

Kunnan verotulojen lopulliseen toteumaan vaikuttavat keskeisesti ansiotulojen kehitys, väestön kasvu, kunnassa toimivien yritysten liiketoiminnan kehitys sekä valtion ja kuntien välisen jako-osuuden muutokset.

Kunta seuraa alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa, tavoitteena on pitää Tuusulan verotus kilpailukyisenä niin nykyiselle kuin uusille asukkaille. Samalla kuitenkin kunnan tulee turvata riittävän vahva rahoituspohja tasapainoisen käyttötalouden varmistamiseksi sekä tulevien kasvu- ja palveluverkkoinvestointien rahoittamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2022 seuraavasti:
 • Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
 • Kiinteistöveroprosentit:
  • yleinen kiinteistövero 1,15 %
  • vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,48 %
  • muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
  • rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
  • yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2022 seuraavasti:
 • Kunnan tuloveroprosentti 19,​75 %
 • Kiinteistöveroprosentit:
  • yleinen kiinteistövero 1,​15 %
  • vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,​48 %
  • muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,​35 %
  • rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,​00
  • yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,​65.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.