Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Sisäliikuntahallin rakentaminen Jokelaan, aloite

TUUDno-2021-1402

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Petra Kela esitti Eeva-Liisa Niemisen, Elisa Laitilan, Kari Frimanin, Lilli Salmen, Henri Koskelan, Kari Kinnusen sekä Kati Lepojärven kannattaman aloitteen:

"Tuusulan kunnan pohjoisimman taajaman, Jokelan kehittäminen on asetettu kunnan kärkihankkeeksi tuleviksi vuosiksi. Junaradan varressa sijaitseva Jokela on potentiaalinen kasvukeskus, ja asukasluvun odotetaan kasvavan lähivuosina. 

Myös sisäliikuntaa harrastavien määrä on eri yhdistysten ja järjestöjen toimesta kasvanut merkittävästi, mutta haasteena on vähäiset tilaresurssit. Tällä hetkellä sisäliikuntatiloina on käytössä Kolsan (325m2),- Pertun (165m2),- ja Lepolan (200m2) koulujen pienet liikuntasalit, sekä koulukeskuksen liikuntasali (851m2). Koululiikunnan, sekä liikunnallisten harrasteiltapäiväkerhojen mahdollistaminen nykyisten tilojen puitteissa on jo haastavaa pienten salien suhteen. Tuleva koulukeskuksen remontti ja palveluverkon mahdollisesti aiheuttamat muutokset koulujen lukumäärässä vähentävät sisäliikuntaharrastusmahdollisuuksia entisestään, puhumattakaan koululiikunnan turvaamisesta remontin aikana. 

Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti; liikunnan vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Kunnan hyvinvointisuunnitelmassa liikunta on nostettu yhdeksi merkittäväksi osatekijäksi kuntalaisten hyvinvoinnille.  

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä yhdessä muiden ryhmien valtuutettujen kanssa esittää, että Tuusulassa lähdetään pikaisesti selvittämään sisäliikuntahalli mahdollisuutta Jokelaan. 

Tavoitteena liikuntahallin rakentamiselle on turvata koululaisille ja sisäliikuntalajeja harrastaville mahdollisuus liikkumiseen omalla kylällä. Tämä ehkäisee kuljetustarvetta vanhempien, kuin kunnankin osalta.

Taataan mahdollisuus liikkua kaikille kuntalaisille myös Jokelassa."

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.11.2018 kunnanvaltuustossa ja sen päivitykset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelma vaikuttaa liikuntasalien käyttöön ja määrään tulevaisuudessa. Asia tulee huomioida suunniteltaessa koulujen uusia liikuntatiloja, poistuvien yksiköiden vaikutuksia ja uusien liikuntatilojen toiminnallista ja kokoon liittyviä tarpeita. Liikuntasaleihin kohdistuvista vaikutuksista käynnistetään v. 2022 tarkempi selvitys. Uudet liikuntatilat tuovat mahdollisuuksia tehokkaalle ja joustavalle liikuntakäytölle. Tilat ovat suurempia, mutta yksiköt vähenevät. Selvitys laaditaan koskemaan kaikkia kuntakeskuksia ja siinä otetaan huomioon myös yhdistystoimintaa koskevat tarpeet. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta.
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
    • katsoa Petra Kelan esittämän Eeva-Liisa Niemisen, Elisa Laitilan, Kari Frimanin, Lilli Salmen, Henri Koskelan, Kari Kinnusen sekä Kati Lepojärven kannattaman aloitteen 31.5.2021 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Petra Kelan esittämän Eeva-Liisa Niemisen, Elisa Laitilan, Kari Frimanin, Lilli Salmen, Henri Koskelan, Kari Kinnusen sekä Kati Lepojärven kannattaman aloitteen 31.5.2021 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Petra Kelan esittämän Eeva-​Liisa Niemisen,​ Elisa Laitilan,​ Kari Frimanin,​ Lilli Salmen,​ Henri Koskelan,​ Kari Kinnusen sekä Kati Lepojärven kannattaman aloitteen 31.5.2021 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.