Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Nuorisovaltuuston edustajamäärän lisääminen kahteen valtuustossa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-2443

Perustelut

Nuorisovaltuuston edustaja Emil Jacobsson esitti seuraavan aloitteen:

"Tuusulan nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä kunnanvaltuustossa vain yksi edustuspaikka, vaikka kyseessä on kunnan tärkein toimielin. Valtuusto vastaa viime kädessä kunnan kaikista suurista päätöksistä, jotka koskevat myös nuoria.  

Tästä huolimatta nuorisovaltuustolla on kunnanvaltuustossa vain yksi edustaja, toisin kuin yleinen linja lautakuntapaikoissa. Nuorten osuuteen kuntalaisista nähden yhden henkilön edustus on erittäin heikko. Kunnan 39 000 asukkaasta noin viidesosa on alle 18-vuotiaita, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kunnallisvaaleissa. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa juuri näitä kuntalaisia, mutta väestön määrään suhteutettuna paikkoja nuorilla on aivan liian vähän. 

Tuusulan nuorisovaltuusto esittääkin, että edustajiensa määrää kunnanvaltuustossa kasvatetaan kahteen. Useampi  nuorisovaltuutettu toisi paremmin esille erilaisia nuorten näkemyksiä ja kantoja. Lisäksi tällaisella päätöksellä edistettäisiin Tuusulan kunnalle vuonna 2020 myönnetyn Nuorisovaltuustomyönteisen kunnan sertifikaatin arvoja ja periaatteita kuten myös omaa kuntastrategiaansa. Lisäksi tällainen muutos olisi hallintosäännön mukaisesti yksinkertaista toteuttaa. "

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.