Valtuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Omakotitonttien myyntihinnan ja vuokran suuruuden päättäminen vuonna 2019 luovutettavien tonttien osalta

TUUDno-2018-1217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan maapoliittisten tavoitteiden mukaisesti kunta pyrkii vuonna 2019 luovuttamaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Kunnanvaltuusto voi aiempien vuosien tapaan tehdä päätöksen luovutettavien kohteiden hinnoittelusta alueittain. Hinnoittelun lähtökohtana voidaan pitää kohtuullisia käypiä hintoja. Valtuusto vahvistaa hinnat vuosittain.

Valtuuston 11.12.2017 § 223 hyväksymän hallintosäännön mukaan toimivalta tonttien luovutuspäätösten tekemiseen valtuuston hyväksymin hinnoin ja ehdoin on maankäyttöpäälliköllä 200.000 e saakka ja yli 200.000 e kuntakehitysjohtajalla.

Vuonna 2017 tuli voimaan Anttilanrannan ja Lahelanpelto II asemakaava-alueet. Anttilanrannan alueelle valmistui kunnallistekniikka 15.6.2018 mennessä. Alueella oli kunnan omistuksessa 41 kpl tontteja, joista tällä hetkellä on myymättä 25 kpl. Tontit ovat jatkuvassa haussa tarjouskilpailuna valtuuston päättämin pohjahinnoin vuoden 2018 loppuun. Lahelanpelto II alueella on kunnalla omakotitonttivarantoa 119 kpl. Alueelle rakennetaan parhaillaan infraa. I-vaihe rakentuu kesäkuussa 2019 siihen valmiuteen, että rakentamisen voi aloittaa noin 9 omakotitontin osalta. Siltä osin kun kunnallistekniikka oli valmis, on alueelta myyty yksi omakotitontti ja vuokrattu kaksi.

Valtuusto on 13.3.2017 § 31 päättänyt hinnat asuntomessualueen tonteille. Hinnat ovat voimassa 31.8.2020 saakka.

Pohjois-Tuusulassa, Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella on tonttivarantoa useiksi vuosiksi. Tontit ovat jatkuvassa haussa.

Kellokoskella ei ole tällä hetkellä luovutettavia omakotitontteja. Kaavoitusohjelman mukaan seuraavat omakotitaloalueiden asemakaavat olisivat Linjapuisto II ja Joenranta, joiden oletetaan vahvistuvan vuosina 2019 ja 2020. Mikäli Linjapuisto II saa lainvoiman alkuvuodesta 2019, voidaan alueelta mahdollisesti syksyllä luovuttaa 26 kpl tontteja.

Kunnan omakotitonttien hinnoitteluperuste muutettiin vuonna 2015 kerrosneliöpohjaiseksi, joka on käytössä suurimmalla osalla kuntia ja kaupunkeja.

Vuoden 2018 tonttien hinnat ovat seuraavat:

Kiinteähintaiset AO-tontit
Kellokoski           225 e/k-m²
Jokela                  225 e/k-m²
Etelä-Tuusula     425 e/k-m²

Tarjouskilpailulla myytävien Anttilanrannan tonttien pohjahinnat ovat 600–700 e/k-m².

Varausmaksu on 1.000 euroa.

Hintoihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2019.

Vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta

Hallintosäännön mukaan maankäyttöpäällikkö päättää ja allekirjoittaa sopimukset kunnan vuokraamien omakotitonttien myynnistä vuokrasopimuksen ehtojen ja kunnanvaltuuston hintapäätöksen mukaisesti.

Vuokralaisella on vuokrasopimuksen ehtojen mukaan oikeus lunastaa tontti omaksi vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olleella myyntihinnalla kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.Tämän jälkeen myytävän vuokratontin käypä hinta seuraa luovutettavien omakotitonttien hinnoittelua.

Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden on pidetty puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdotaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta vuonna 2019 noudattaa valtuuston vuoden 2019 omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
 • että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta
 • myydä ja vuokrata 31.12.2019 saakka seuraavilla, luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-m²
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen asettaa Anttilanranta-nimiseltä asemakaava-alueelta kunnanosassa 1 tarjouskilpailuna myyntiin
  • seuraavien kortteleiden kaavatontit pohjahinnan ollessa 700 e/k-m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8091
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavat kaavatontit pohjahinnan ollessa 600 e/k-m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-7
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
 • periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun, sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelija

Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätöksellä 19.9.2018 § 89 kunta ostaa rakentamattoman kiinteistön 858-1-8071-13 takaisin Tuuliviirinkujan asemakaava-alueelta Klaavonkalliosta. Kiinteistön pohjahintana on vuonna 2015 ollut 96.000 e.
Kiinteistö voidaan laittaa samalla pohjahinnalla uudelleen myyntiin tarjouskilpailuna vuoden 2019 puolella, kun omistusoikeus on saatu kunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta vuonna 2019 noudattaa valtuuston vuoden 2019 omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
 • että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta
 • myydä ja vuokrata 31.12.2019 saakka seuraavilla, luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-m²
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen asettaa Anttilanranta-nimiseltä asemakaava-alueelta kunnanosassa 1 tarjouskilpailuna myyntiin
  • seuraavien kortteleiden kaavatontit pohjahinnan ollessa 700 e/k-m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8091
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavat kaavatontit pohjahinnan ollessa 600 e/k-m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-7
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
 • periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
 • asettaa tarjouskilpailuna myyntiin Tuuliviirinkujan asemakaava-alueelta kiinteistön 858-1-8071-13 pohjahinnan ollessa 96.000 e kunnan tarjouskilpailussa käyttämin yleisin ehdoin
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun, sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta vuonna 2019 noudattaa valtuuston vuoden 2019 omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
 • että Etelä-​Tuusulassa Pekkolan asemakaava-​alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta
 • myydä ja vuokrata 31.12.2019 saakka seuraavilla,​ luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-​Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-​m² ja Etelä-​Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-​m²
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen asettaa Anttilanranta-​nimiseltä asemakaava-​alueelta kunnanosassa 1 tarjouskilpailuna myyntiin
  • seuraavien kortteleiden kaavatontit pohjahinnan ollessa 700 e/k-​m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8091
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavat kaavatontit pohjahinnan ollessa 600 e/k-​m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-​7
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
 • periä kiinteistönmuodostus-​ ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta,​ varausmaksua ei palauteta
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi-​ ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
 • asettaa tarjouskilpailuna myyntiin Tuuliviirinkujan asemakaava-​alueelta kiinteistön 858-​1-​8071-​13 pohjahinnan ollessa 96.000 e kunnan tarjouskilpailussa käyttämin yleisin ehdoin
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-​aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten,​ että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-​ajan alkamisesta vuoden loppuun,​ sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä,​ muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä,​ niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ilmari Sjöblom Kari Kinnusen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jokelan Peltokaaren tonttimyyntiä tulisi vauhdittaa kaikin mahdollisin keinoin.

Puheenjohtaja totesi,​ että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi,​ on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen,​ että ne,​ jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa,​ äänestävät "jaa" ja ne,​ jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi,​ äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-ääniä antoivat: Pasi Huuhtanen, Kim Kiuru, Kati Lepojärvi, Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Anna Yltävä, Antti Kaikkonen, Anu Åberg, Ari Nyman, Arto Lindberg, Eeva-Liisa Nieminen, Elisa Laitila, Emmi Sirniö, Ilona Toivanen, Jani Peltonen, Jere Pulska, Jerry Airikka, Johanna Sipiläinen, Jorma Sulander, Jussi Salonen, Kari Friman, Karita Mäensivu, Lea Ahonen, Liisa Palvas, Margita Winqvist, Mika Mäki-Kuhna, Monica Avellan, Pekka Heikkinen, Raimo Stenvall, Sanna Kervinen, Sanna Tuhkunen, Satu Heikkilä, Satu Taiveaho, Seppo Noro, Ulla Palomäki, Ulla Rosenqvist, Jari Anttalainen, Kirsi Viitanen, Leena Joensuu, Päivö Kuusisto
 • ei-ääniä antoivat: Janne Mellin, Eetu Niemelä, Henri Koskela, Ilmari Sjöblom, Jouko Riola, Jukka Ahlgren, Kari Kinnunen, Laura Åvall, Lilli Salmi, Arto Nätkynmäki, Ruut Sjöblom.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Keskustelun jatkuessa Sanna Kervinen esitti Arto Lindbergin ja Pasi Huuhtasen kannattamana, että päätösesitykseen lisätään: 

"Lisäksi valtuusto päättää

 • että Jokelan Peltokaaressa tehdään 10 tontin osalta myyntitoimeksianto kiinteistövälittäjien kanssa."

Puheenjohtaja totesi,​ että koska päätösesitykseen oli tehty  kannatettu lisäysesitys,​ on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen,​ että ne,​ jotka kannattavat pohjaehdotusta,​ äänestävät "jaa" ja ne,​ jotka kannattavat pohjaehdotusta Kervisen esittämällä lisäyksellä,​ äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-äänen antoi: Eetu Niemelä
 • ei-ääniä antoivat: Ruut Sjöblom, Kim Kiuru, Kati Lepojärvi, Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Anna Yltävä, Antti Kaikkonen, Anu Åberg, Ari Nyman, Arto Lindberg, Eeva-Liisa Nieminen, Elisa Laitila, Emmi Sirniö, Henri Koskela, Ilmari Sjöblom, Ilona Toivanen, Jani Peltonen, Janne Mellin, Jere Pulska, Jerry Airikka, Johanna Sipiläinen, Jorma Sulander, Jouko Riola, Jukka Ahlgren, Jussi Salonen, Kari Kinnunen, Karita Mäensivu, Laura Åvall, Lea Ahonen, Liisa Palvas, Lilli Salmi, Margita Winqvist, Mika Mäki-Kuhna, Monica Avellan, Pasi Huuhtanen, Pekka Heikkinen, Raimo Stenvall, Sanna Kervinen, Sanna Tuhkunen, Satu Heikkilä, Satu Taiveaho, Seppo Noro, Ulla Palomäki, Ulla Rosenqvist, Jari Anttalainen, Kirsi Viitanen, Leena Joensuu, Päivö Kuusisto, Arto Nätkynmäki
 • tyhjä ääni: Kari Friman.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni, 49 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen pohjaehdotuksen Kervisen tekemällä lisäyksellä täydennettynä.

 

Päätös

Valtuusto päätti

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta vuonna 2019 noudattaa valtuuston vuoden 2019 omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
 • että Etelä-​Tuusulassa Pekkolan asemakaava-​alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta
 • myydä ja vuokrata 31.12.2019 saakka seuraavilla,​ luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-​Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-​m² ja Etelä-​Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-​m²
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen asettaa Anttilanranta-​nimiseltä asemakaava-​alueelta kunnanosassa 1 tarjouskilpailuna myyntiin
  • seuraavien kortteleiden kaavatontit pohjahinnan ollessa 700 e/k-​m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8091
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavat kaavatontit pohjahinnan ollessa 600 e/k-​m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-​7
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
 • periä kiinteistönmuodostus-​ ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta,​ varausmaksua ei palauteta
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi-​ ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
 • asettaa tarjouskilpailuna myyntiin Tuuliviirinkujan asemakaava-​alueelta kiinteistön 858-​1-​8071-​13 pohjahinnan ollessa 96.000 e kunnan tarjouskilpailussa käyttämin yleisin ehdoin
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-​aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten,​ että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-​ajan alkamisesta vuoden loppuun,​ sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä,​ muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä,​ niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Lisäksi valtuusto päätti

 • että Jokelan Peltokaaressa tehdään 10 tontin osalta myyntitoimeksianto kiinteistövälittäjien kanssa.

Eriävä mielipide

 • Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen eri mieltä valtuuston päätöksestä §106 / 08.10.2018.

  En ymmärrä miksi valtuusto ryhtyy tällä päätöksellä tekemään virkamiesten töitä. Tonttien myynti on kunnan ydintoimintaa, joka tulee olla johdettu ja järjestetty kunnan taholta. Valtuustolta toivoisi malttia asioissa, eikä ole mitään syytä lähteä höntyilemään tonttien myynnissä."

Tiedoksi

maankäyttö, kuntakehitys ja tekniikka, talouspalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.