Valtuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kotihoidon rakenteellinen uudistaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2018-1344

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Ikääntyneiden määrän voimakkaasta kasvusta on seurannut kustannusten suuri nousu ja jatkuva pula hoitopaikoista. 

Ikääntyneet tuusulalaiset eivät enää saa sellaista palvelua joka edistäisi heidän kotona selviytymistään ja pitäisi yllä toimintakykyä. Kodinhoitajien palvelut lopetettiin vuosituhannen vaihteessa ja kotiavustajien toimet ja koulutus lakkautettiin. 

Viime vuosina vanhusten hoitolaitoksiimme on saatu kuntouttavaa henkilöstöä. Hyvä niin, mutta vaikuttavuus olisi parempi, jos ikääntyneen väestön kohdalla raihnaistuminen estettäisiin jo kotona asuessa. 

Kotihoito/omaishoito/omaishoidon tuki ei ole Tuusulassa hyvällä mallilla, vaikka viime vuosina on ollut kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeita. Hankkeissa saatiin joitakin parannuksia aikaan, mutta etupäässä kiristettiin hoitoon pääsyn kriteereitä. Apua hakevaa vanhusta ja omaishoitajaa ei auta, jos vain todetaan, että ette täytä 
nykyisiä avunsaantikriteereitä. 

Tällä hetkellä sairaiden kotihoito (kotisairaala), pitkäaikaissairaiden ja sairaiden vanhusten kotihoito sujuu tyydyttävästi. Muut ikääntymisen heikentämät jäävät vaille yhteiskunnan apua ja raskas vastuu jää usein puolisolle. Nykylain mukaan kenenkään puolison ei ole pakko ryhtyä omaishoitajaksi. 

Esitän, että valtuusto esittää Keski-Uudenmaan Sotekuntayhtymälle, että yhtymässä aloitetaan ensimmäisenä maassamme ikäihmisten kotihoidon todellinen rakenteellinen uudistus. Tavoitteena tulee olla, että ikääntyneet saavat kodinhoitoon apua ja pärjäävät. 

Kodinhoitajien/hoitoavustajien ammattia tarvitaan ikääntyneiden avuksi. Kotihoidon sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lähihoitajat voidaan siten säästää koulutustaan vastaaviin vaativampiin tehtäviin."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.