Valtuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ikäihmisten koordinaattorin toimi/virka Tuusulan kuntaan, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2018-1343

Perustelut

Ruut Sjöblom luki Kalliopohjan alueen kortteliolohuoneen ikäihmisten hänelle jättämän seuraavan aloitteen:

"Aloitteen taustalla olevat syyt:

  • Tuusula on liittynyt Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään, jonne myös osa vanhustenhuollosta siirtynyt
  • ikääntyminen ei ole synonyymi terveyden, toimintakyvyn ja aktiivisuuden heikentymiselle, eivätkä ikäihmiset välttämättä käytä sosiaali- ja terveyspalveluja muita ikäryhmiä enemmän
  • aktiivisten, itsenäisten, omat asiat hoitavien ikäihmisten määrä on jatkuvasti lisääntynyt
  • vuosille 2014 - 2018 laaditun ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti kunnan tulee kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien
  • kunnan tulisi kehittää palveluita toimintakyvyn ja aktiivisuuden tukemiseksi sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, siis jatkaa ikäpoliittisen ohjelman toteuttamista, joka tähän mennessä on jo osaltaan tuottanut positiivisia tuloksia yhteisöllisyyden edistämisessä ja on jo saavutettu esimerkiksi yhteisömanageri, alueelliset kehittämisverkostot ja ikäihmisten kortteliolohuoneet.

Ikäihmisten palvelut ovat perinteisesti kunnissa sosiaali- ja terveystoimen alla ja palveluita hoitavat sosiaali- ja terveydenhoidon alan koulutuksen saaneet henkilöt. Koska aloitteemme ei liity hoitoon vaan arjen aktiivisuuteen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämiseen esitämme, että haettavalla/valittavalla Ikäihmisten koordinaattorilla olisi jokin muu tutkinto ja osaaminen kuin hoitoalan. 
Tuusulan kunta on jo päättänyt että sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraaja tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, jonka alaisuuteen mielestämme Ikäihmisten koordinaattorin tehtävät kuuluvat."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.