Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tontinosan ja tulevan Högberginhaaran jatke II asemakaavan korttelin hinnoittelu, Jusslan ja Kulomäen työpaikka-alueet

TUUDno-2020-1886

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain pykälän 130 mukaisesti ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arvion.

Maankäyttösopimuskohde Kulomäen työpaikka-alueella

Kulomäen työpaikka-alueella on vireillä Högberginhaaran jatke II-niminen asemakaavahanke. Kaavoitus on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kunnanhallitus teki päätöksen kaavan laatimisen käynnistämisestä 14.4.2020 (§139) ja kuntakehityslautakunta hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen 29.4.2020 (§47). Kaavan nähtävilläolon jälkeen neuvotellaan maanomistajan kanssa maankäyttösopimus. Maankäyttösopimusneuvotteluja varten tarvitaan alueelle hintapäätös. Alueesta on pyydetty hinta-arvio, jonka perusteella KTY, toimitilarakennusten korttelialueen arvo on 100 €/k-m².

Tontinosa Jusslan työpaikka-alueella

 • Määräala kiinteistöstä 858-411-1-106
 • Pinta-ala: noin 1 749 m²
 • Rakennusoikeus: noin 700 k-m²
 • Käyttötarkoitus: KTY-10. Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
 • Arvo: 100 €/k-m²

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m².
 • asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan liitekarttaan.

 

___

Puheenjohtajan esityksestä päätösehdotukseen tehtiin yksimielisesti seuraava lisäys: Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k- m² toukokuun loppuun 2021 saakka.”

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² toukokuun loppuun 2021 saakka
 • asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan liitekarttaan.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • että Högberginhaaran jatke II asemakaava-​alueen maankäyttösopimuksessa käytetään KTY-​rakennusoikeuden hintana 100 €/k-​m² toukokuun loppuun 2021 saakka
 • asettaa kiinteistöstä 858-​411-​1-​106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-​m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan liitekarttaan.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Arto Lindberg esitti, että päätösehdotukseen lisätään maininta ”toukokuun loppuun 2021 saakka”. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto päätti

 • että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² toukokuun 2021 loppuun saakka
 • asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m² toukokuun 2021 loppuun saakka. Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty päätöksen liitteenä olevaan liitekarttaan.

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.