Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2365

Perustelut

Raimo Stenvall jätti seuraavan aloitteen:

"Vielä kerran aloite Tuusulan kunnantalosta. Pyydän, että kunnanvaltuustolle tuodaan vielä kerran tiedoksi kaikki kunnantalon purkamiseen liittyvät asiakirjat. Hämmästyttää, kun tiedossa olevien kaikkien lausuntojen perusteella kerrotaan, että rakennus on korjattavissa. Missään lausunnossa ei todeta, että se olisi purettava. Arkkitehti, joka tutki saamani selvitykset totesi, ettei hän löydä perusteita rakennuksen purkamiselle. Korjauskustannuksia ei ole selvitetty vaihtoehtona purkamiselle. Rakennuksen suojeluarvio on tehtävä asianmukaisesti. Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen jossain muussa tehtävässä, vaikkapa taidemuseona on perusteltua ja kulttuuriteko.

Kunnantalon piirtänyt arkkitehti professori Arto Sipiselle on myönnetty ainoana arkkitehtinä Suomessa Pro Finlandia mitali. Kunnantalon suojelusarvo pitää selvittää alan asiantuntijoilta."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.