Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Y-tontin 858-11-2217-1 myynti, Lahelanpelto

TUUDno-2018-764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on 7.12.2015 § 169, Asuntorakentaminen 2016 - 2020, hyväksynyt asuntorakentamisen ohjelman, jonka mukaan Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy rakennuttaa Lahelaan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön, jonka tilat on tarkoitus vuokrata Tuusulan kunnalle. Asumispalveluyksikön ryhmäasuntojen lisäksi Lahelanpellon asemakaava-alueella sijaitsevalle tontille rakennetaan pienasuntoja itsenäiseen asumiseen tarkoitetuille asukkaille normaalina ARA-korkotuettuna vuokra-asuntotuotantona.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.4.2018 päättänyt ehdottaa Tuusulan kunnalle, että kunta myisi Lahelanpellon korttelin 2217 tontista nro 1 rajatun määräalan Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle yhden (1) euron hintaan Neitoperhon ryhmäasumisyksikön rakentamiseksi kehitysvammaisille. Perusteluina esitetään se, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ei ole hyväksynyt hankkeelle esitettyjä rakentamisen ja tontin kustannuksia ja suunnitelmia, joiden pohjalta. Suunnittelua on tämän jälkeen jatkettu kustannusten karsimiseksi, mutta muutokset eivät arvion mukaan alenna hintaa riittävästi.  Sen vuoksi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy ehdottaa tontin määräalan luovuttamista hankkeelle esitetyllä yhden euron hinnalla.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy (Tukuki) on kunnan 100 % omistama yhtiö. Ryhmäasumisen yksikön rakennuksen valmistuttua Tukuki vuokraisi rakennuksen ja kiinteistön kunnan palvelutoimintaan ns. omakustannushintaan.

Hankkeen saatua ARA:lta osapäätöksen ja rakennustöiden lähdettyä käyntiin, tontin loppuosalle suunniteltavan ns. normaalin vuokratalon tonttihinta määriteltäisiin normaalihinnoittelun mukaisesti.

    

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ottaa asian valtuuston 4.6.2018 pidettävän kokouksen esityslistalle
  • tehdä ehdotuksen valtuustolle 28.5.2018 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä). Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen. Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteisöjäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä). 

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Markkinoilla määräytyvästä käyvästä hinnasta voidaan kuntalain hallituksen esityksessä olevien perustelujen (HE 268/2014 vp, sivut 232–233) mukaisesti poiketa, kun kunta luovuttaa kiinteistön sosiaalista asuntotuotantoa varten.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy toteuttaa myytävälle määräalalle kehitysvammaisten ryhmäasumisyksikön. Myytävän määräalan pinta-ala on noin 3166 m² ja rakennusoikeus noin 950 k-m². Kyseisen määräalan arvoksi on ulkopuolisen puolueettoman kiinteistöarvioitsijan toimesta arvioitu 123 500 euroa (130 €/k-m²). Määräalan myyntihinnan ja arviohinnan välisen erotuksen (123 499 euroa) katsotaan olevan SGEI-tukea, jossa tuen myöntäjänä on kunta. SGEI-tuki on tukea yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden tuottamiseen. Kauppakirjaluonnokseen on otettu maininta SGEI-tuesta ja sen määrästä. Kunta tulee raportoimaan tuen määrän ARA:lle, joka raportoi sen edelleen komissiolle välitettäväksi.

Kuntien myöntämät tuet rinnastuvat EU-oikeuden kannalta valtion myöntämiin tukiin. Yksi sellainen hyväksymisperuste, jonka nojalla julkisista varoista myönnetty tuki voi olla EU-oikeuden mukaista ja unionin yhteismarkkinoille soveltuva, on se, että tuki on korvausta yrityksen toteuttamasta yleistä taloudellista etua koskevasta palvelusta. Tällainen niin sanottu SGEI-tuki (englanniksi services of general economic interest) on EU-oikeuden mukaista ja yhteismarkkinoille soveltuvaa, jos se täyttää SGEI-tuelle komission päätöksessä asetetut vaatimukset.

Loppukiinteistöstä, jonka pinta-ala on noin 2128 m² ja rakennusoikeus on noin 638 k-m², allekirjoitetaan samassa yhteydessä esisopimus, jolla osapuolet sitoutuvat tekemään kiinteistökaupan viiden vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoituksesta lopullisen kaupan tekohetkellä voimassa olevan ARA:n vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnan myyntihinnalla. Tämän hetken ARA pientalotontin myyntihinta kyseiselle määräalalle on 111 650 euroa (175 €/k-m²).

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 3166 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-11-2217-1 yhden (1) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin ehdoin
  • myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 2128 m²:n suuruisen loppukiinteistön 858-11-2217-1 esisopimuksessa sovittavin ehdoin lopullisen kaupantekohetken mukaan määräytyvän ARA:n vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnalla viiden (5) vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoituksesta
  • että esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:ltä peritään käsirahana 5 500 euroa, joka hyvitetään lopullisen kauppahinnan maksun yhteydessä
  • oikeuttaa esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan tarvittavia muutoksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen luovutuskirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä). Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen. Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteistöjäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä). Frimanin tilalle tuli hänen henkilökohtainen varajäsenensä Liisa Palvas.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 3166 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-​11-​2217-​1 yhden (1) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin ehdoin
  • myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 2128 m²:n suuruisen loppukiinteistön 858-​11-​2217-​1 esisopimuksessa sovittavin ehdoin lopullisen kaupantekohetken mukaan määräytyvän ARA:n vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnalla viiden (5) vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoituksesta
  • että esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:ltä peritään käsirahana 5 500 euroa,​ joka hyvitetään lopullisen kauppahinnan maksun yhteydessä
  • oikeuttaa esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan tarvittavia muutoksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen luovutuskirjan.

---

Puheenjohtajan avattua keskustelun Eetu Niemelä esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys rauksesi kannattamattomana.

Päätös

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston päätöksestä.
Asian esittely on puutteellinen, koska siinä ei ole selvitetty riittävällä tavalla, miksi hanke ei ole kelvannut ARA:lle."

Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä  (Lindberg Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijä ja Friman Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalla oli Sosialidemokraattien 8. varavaltuutettu Klaus Koivunen ja Frimanin tilalla Tuusulan Puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu.  

Tiedoksi

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, talouspalvelut