Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutus ja sitä koskevat periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä

TUUDno-2017-910

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelijat: kansliapäällikkö Harri Lipasti

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

 

Tausta

 

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 - 2017 kehittäneet Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on hyväksytty Keski-Uudenmaan sote-hankkeen poliittisessa ohjausryhmässä 8.12.2016. Ohjausmallin tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista.

Kunnat ovat Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Perustetun kuntayhtymän tehtäviin eivät kuulu ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien terveydensuojelu, eläinlääkintähuolto ja työterveyshuolto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulle kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut, ja Eteva kuntayhtymän vastuulle kuuluvat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut.

Kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan perustettu ja sitä koskeva sopimus tullut voimaan 21.6.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle 1.1.2018.

Kuntayhtymän perustamiseen liittyvät myös vireillä oleva maakunta- ja sote-uudistus ja niiden myötä uudistettavat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet, palvelut ja rahoitus. Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Keski-Uudenmaan sote-malli edesauttaa valtakunnallisen rakennemuutoksen tavoitteiden toteuttamista sopimuskuntien alueella. Yhteisen valmistelun ja toteuttamisen avulla edistetään rakennemuutoksen sujuvaa toteuttamisesta, alueen erityispiirteet huomioiden. Tarkoituksena on myös, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi toimia alueyksikön prototyyppihankkeena Uudenmaan maakunnan tulevan toimintamallin rakentamisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi solmimassa sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, miten kuntayhtymä hoitaa perussopimuksen mukaiset tehtävät yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa. Järjestämisvastuuseen kuuluu, että kuntayhtymä voi tuottaa palvelut oman organisaationsa avulla tai hankkimalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta. Sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän roolista palveluiden järjestäjänä ja kuntien roolista niiden tuottajina.

Sopimuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2018 alkaen sopimuskuntien asukkaille, ja muille alueen lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluville kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti sopia

kuntayhtymän roolista palvelujen tuottamisen koordinoijana ja ohjaajana;

jäsenkuntien tehtävistä ja työnjaosta palvelujen tuottajina;

kunkin sopijapuolen toiminnallisesta ja taloudellisesta vastuusta ja

tehtävien ja vastuiden kehittymisestä Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti.

Solmittavan sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten että perussopimuksen tarkoitus toteutuu. Palvelutuotannon ohjaus tapahtuu solmittavan sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän ja kuntien yhteistyön, yhteisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, kuntayhtymän vahvistamien ohjeiden, kuntayhtymän ohjauksen sekä kuntien raportoinnin kautta. Kuntayhtymä toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen poliittisen ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien osalta.

Sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana ja kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n mukaisena terveydenhuollosta vastaavana toimielimenä toimii kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. Hallintosäännön muuttamisesta päätetään erikseen ennen 1.1.2018.

Kuntien tehtävänä on tuottaa kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut ja toteuttaa tehtävät voimassa olevan lainsäädännön, alemman tasoisten määräysten sekä kuntayhtymän ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti, sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kuntayhtymä siirtää solmittavalla sopimuksella sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset yksilöpäätökset, mukaan luettuna tahdonvastaiset päätökset, sekä sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät jäsenkuntien viranhaltijoiden hoidettavaksi. Kunnassa on asiakaslain tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu muun ohella sosiaalihuoltoa koskeviin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa toimii lastensuojelulain (417/2007) 3 luvun tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, joka tekee kyseisen lain tarkoittamat päätökset. Kukin kunta vastaa edellä mainituista tehtävistä omien asukkaidensa ja muiden palveluihin oikeutettujen osalta. Toimivalta kyseisten tehtävien hoitamiseen määritellään jäsenkunnan hallintosäännössä.

Sopimuksen mukaan kunnan terveydenhuollon toimintayksiköissä on terveydenhuoltolain tarkoittama vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin tehtäviin kuuluu muun ohella potilaslain mukaisiin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa on oltava tarpeenmukainen virkasuhteessa oleva henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Toimivalta kyseisen tehtävän hoitamiseen määritellään jäsenkunnan hallintosäännössä.

Sopijapuolet tuottavat sopimuksen kohteena olevia palveluita muita kuin sopijapuolia varten enintään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) 16 §:n mukaisesti. Toiminnalla ei ole voittoa tuottavaa tarkoitusta. Sopimus ei sisällä rakennusten ja toimitilojen vuokrausta tai investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin.

Sopimuksen mukaan kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana kuntayhtymän järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut tuotetaan kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen. Sopijapuolten tarkoituksena on, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa palvelut tai osan palveluista. Siirtymisestä päätetään yhteisen valmistelun perusteella kuntayhtymän luottamuselimissä ja kuntien valtuustoissa erikseen. Valmistelu on käynnistynyt syksyn 2017 aikana ja jatkuu sopimuksen tultua voimaan.

Kunta vastaa palvelutuotannon kustannuksista omien asukkaidensa osalta siten, kuin kunnan kustannusvastuusta on säädetty. Kunnalle palveluista maksettava korvaus määräytyy kunnan käyttämien palveluiden mukaan. Kuntayhtymän ostaa kuntien tuottamat palvelut ja laskuttaa ne edelleen kunnilta. Rahaliikenne kuntayhtymän palvelujen oston ja kuntien palvelujen myynnin osalta on kunnille kustannusneutraali. Kuntayhtymän hallinnon kustannukset on arvioitu olevan 1.371.000 euroa vuodelle 2018, mikä jaetaan kuntien kesken.

Solmittava sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi sopijapuoli voi irtisanoa sen noudattamalla kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista lakisääteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnan vastattavaksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt päätöksellään 26.9.2017 § 42 sopimusta kunnille hyväksyttäväksi. Järjestämisvastuun siirtämisen aikataulun takia kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksessään pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja hyväksymään sopimuksen omalta osaltaan 30.11.2017 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, paivi.klami@tuusula.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE,  että VALTUUSTO päättää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmimisesta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

 

 

Päätös

Aarno Järvinen teki muutosesityksen:
Esittelijän ehdotus hyväksytään siten että liitteenä olevan sopimuksen 5,3 kohdasta ensimmäinen kappale pois ja tilalle teksti:

Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirto tulen maakuntahallinnon  vastuulle lykkääntyy yli vuoden 2021, voidaan ennen em. ajankohtaa lähteä valmistelemaan tuottamisvastuun siirtämistä kunnilta kuntayhtymälle, mikäli se tuossa vaiheessa on taarkoituksenmukaista ja taloudellisesti järkevää ottaen huomioon myös siihen liittyvä henkilöstön siirtyminen kuntayhtymään ja kuntien sote-omaisuuden omistusjärjestelyt.

Kohdan 7 palvelujen järjestämistä ja tuotantoa koskevat ohjeet valmistellaan niin, että palvelutuotantoa voidaan järkeistää heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelujen saatavuutta asiakkaan näkökulmasta.

Ennen sopimuksen hyväksymistä on selvitetään luvun 10 (Talous-ja rahoitus) aiheuttamat hallinnolliset kustannukset kunnille ja kuntayhtymälle ja edellytykset olemassa olevilla tietojärjestelmillä hoitaa tarkoituksenmukaisesti kohdassa edellytetyt tehtävät.

Jukka Keränen, Liisa Palvas ja Pekka Ruotsalainen kannattivat esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Järvisen esitys on tullut sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Vainionpää ja Taiveaho ja Järvisen esitystä Forss, Järvinen, Keränen, Lahdenperä, Palvas, Ruotsalainen ja Sarenius-Salmenkivi.
                            
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 7 - 2, 2 poissa hyväksyä asiassa Järvisen ehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti  esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE,  että VALTUUSTO päättää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmimisesta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti siten että liitteenä olevan sopimuksen 5,3 kohdasta ensimmäinen kappale pois ja tilalle teksti:

Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirto tulen maakuntahallinnon  vastuulle lykkääntyy yli vuoden 2021, voidaan ennen em. ajankohtaa lähteä valmistelemaan tuottamisvastuun siirtämistä kunnilta kuntayhtymälle, mikäli se tuossa vaiheessa on taarkoituksenmukaista ja taloudellisesti järkevää ottaen huomioon myös siihen liittyvä henkilöstön siirtyminen kuntayhtymään ja kuntien sote-omaisuuden omistusjärjestelyt.

Kohdan 7 palvelujen järjestämistä ja tuotantoa koskevat ohjeet valmistellaan niin, että palvelutuotantoa voidaan järkeistää heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelujen saatavuutta asiakkaan näkökulmasta.

Ennen sopimuksen hyväksymistä on selvitetään luvun 10 (Talous-ja rahoitus) aiheuttamat hallinnolliset kustannukset kunnille ja kuntayhtymälle ja edellytykset olemassa olevilla tietojärjestelmillä hoitaa tarkoituksenmukaisesti kohdassa edellytetyt tehtävät.

 

Perustelut

Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaan kuntien tuottamisvastuun mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymälle päätetään kuntien valtuustoissa erikseen.  Tuottamisvastuun siirtäminen joko kokonaan tai osittain tarkoittaisi kuntien henkilöstön siirtymisiä kuntayhtymän palvelukseen ja useita muita valmistelussa huolellisesti suunniteltavia asiakokonaisuuksia. Sen vuoksi valmisteluaikataulu ja sisällölliset ratkaisut tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Järjestämis- ja tuottamissopimus on käsitelty Tuusulan kunnan yhteistyökomiteassa 23.10.2017.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Sanna Kervinen Lea Ahosen ja Ulla Rosenqvistin kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:

"Valtuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja velvoittaa Tuusulan kunnan/kunnanhallituksen olemaan välittömästi yhteydessä kuntayhtymän johtoon uuden sopimuksen valmistelemiseksi. Tämä nyt esitetty Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissoppimus ei ole kohdan 5.3. osalta aiemmin sovitun hengen mukainen. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän ja jäsenkuntien resursseja tuottamisvastuun siirtämisen suunnitteluun. Tuottamisvastuun siirtäminen on tarpeeton ja kallis välivaihe ennen maakuntahallintoon siirtymistä. Riskinä on myös se, että välivaihe aiheuttaa selviä heikennyksiä kuntalaisten palveluihin."

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessa

 • jaa-äänen antoivat Jussi Salonen, Matti Alanko, Kati Lepojärvi, Ilona Toivanen, Sanna Tuhkunen, Johanna Sipiläinen, Sami Tamminen, Mika Mäki-Kuhna, Sari Heiskanen, Henri Koskela, Janne Mellin, Satu Taiveaho, Margita Winqvist, Jerry Airikka, Pekka V. Heikkinen, Seppo Noro, Kari Friman, Päivö Kuusisto, Jouko Riola, Kim Kiuru, Ulla T Palomäki, Jere Pulska, Kari Kinnunen, Emmi Sirniö, Karita Mäensivu, Pasi Huuhtanen, Ilmari Sjöblom, Anna Yltävä, Elisa Laitila, Lilli Salmi, Aarno Järvinen, Eeva-Liisa Nieminen, Ruut Sjöblom, Arto Lindberg, Jani Peltonen, Jukka Ahlgren, Merja Kuusisto, Raimo Stenvall, Petra Kela

 • ei-äänen antoivat Sanna Kervinen, Anu Åberg, Ulla Rosenqvist, Antti Kaikkonen, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Monica Avellan, Lea Ahonen, Taina Ketvel, Satu Heikkilä, Ari Nyman, Liisa Palvas. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Eetu Niemelä Anu Åbergin kannattamana esitti, että valtuusto päättää hylätä osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen.

Pormestari Arto Lindberg esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan kohdan:

"- Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty".

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta pormestarin esittämällä lisäyksellä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Niemelän tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessa

 • jaa-äänen antoivat Jussi Salonen, Matti Alanko, Kati Lepojärvi, Ilona Toivanen, Sanna Tuhkunen, Sami Tamminen, Mika Mäki-Kuhna, Sari Heiskanen, Henri Koskela, Janne Mellin, Satu Taiveaho, Margita Winqvist, Jerry Airikka, Pekka V. Heikkinen, Seppo Noro, Kari Friman, Päivö Kuusisto, Jouko Riola, Kim Kiuru, Ulla T Palomäki, Jere Pulska, Kari Kinnunen, Emmi Sirniö, Karita Mäensivu, Pasi Huuhtanen, Ilmari Sjöblom, Anna Yltävä, Elisa Laitila, Lilli Salmi, Aarno Järvinen, Eeva-Liisa Nieminen, Ruut Sjöblom, Arto Lindberg, Jani Peltonen, Jukka Ahlgren, Merja Kuusisto, Petra Kela, Liisa Palvas, Lea Ahonen

 • ei-äänen antoivat Sanna Kervinen, Anu Åberg, Ulla Rosenqvist, Antti Kaikkonen, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Monica Avellan,Taina Ketvel, Satu Heikkilä, Ari Nyman,  Johanna Sipiläinen

 • Raimo Stenvall äänesti tyhjää.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä, 11 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen pormestarin esittämällä lisäyksellä tulleen valtuuston päätökseksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti
 • Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Kuten äänestyskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston päätöksestä 13.11.2017 / § 194.

Päätöksenteossa ollut sopimus on täysin tarpeeton, eikä sillä ole mitään vaikutusta kuntalaisten saamiin palveluihin.

Lisäksi kuntayhtymän toiminta on saamassa piirteitä, jotka eroavat siitä mitä kuntayhtymän perustamissopimusta käsiteltäessä valtuustolle markkinoitiin. Kuntayhtymän kustannukset ovat karkaamassa käsissä, ne ovat nyt jo moninkertaistuneet alun perin arvioidusta. Tuusulan on nyt äkkiä irtauduttava kuntayhtymästä, vielä kun se on kohtuullisin pienin vahingoin mahdollista. Jossain vaiheessa ylitetään raja, jossa asia on nk. "too big to fail". Sen jälkeen irtautuminen ei ole enää järkevästi mahdollista. Nyt tätä rajaa ei olla vielä ylitetty. Meille päättäjille ei myöskään kerrota, miten mahdollisuudet irtautumiseen tulevat jatkossa kehittymään.

Näenkin, että irtautuminen on tässä vaiheessa järkevää, koska siitä ei aiheudu palveluihin tai kuntalaisille negatiivisia vaikutuksia. Päinvastoin."

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018 lähtien järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueen väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää vuonna 2018 palveluiden johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä edelleen kuntien toteutettavaksi.

Mainitun järjestämis- ja tuottamissopimuksen 5.3 kohdassa on todettu, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa palvelut tai osan palveluista. Siirtymisestä päätetään sopimuksen kohdan 6 Sopijapuolten yhteistyö mukaisesti toteutetun valmistelun perusteella erikseen kuntayhtymien ja jäsenkuntien valtuustoissa.

Tuusulan valtuusto päätti hyväksyessään järjestämis- ja tuottamissopimuksen 13.11.2017 § 194, että Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty. Tällä hetkellä on ilmeistä, että eduskunta hyväksyy mahdollisen sote- ja maakuntalainsäädännön aikaisintaan kesäkuussa 2018.  Sen vuoksi Tuusulan päätöksenteko mahdollisesta tuotannon siirtämisestä menisi vähintään elokuulle 2018.  

Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä ovat jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä kuntayhtymän työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä yhtymähallituksessa ja -valtuustossa. Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti on myös valmisteltu mallia, jossa palvelujen tuotanto siirtyy ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kuntayhtymään. Tuusula ei kuitenkaan ole valtuuston linjauksen mukaisesti valmistellut tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle.

Tuotannon siirron valmistelussa on linjattu, että jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus päättyisi ilman eri irtisanomista palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien osalta 31.12.2018, jolloin kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset tehtävät. Muiden kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuisi sen ehtojen mukaisesti. Palvelutuotanto jatkuisi kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien vuorovaikutteinen yhteistyö jatkuisi.

Tuotannon siirrossa jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluita toteuttava osallistuva sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstöstä siirtyisi kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien. Kuntayhtymään siirtyvä henkilöstömäärä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osalta olemaan noin 3500 henkilöä sekä lisäksi myöhemmin tarkentuva määrä muita kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavia henkilöitä..

Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei pääsääntöisesti siirtyisi kuntayhtymälle. Kuntayhtymä vuokraisi jäsenkunnilta tarvitsemansa tilat, pääsääntöisesti sisältäen varustuksen ja kalustuksen sekä kiinteistönhoidon ja muut tiloihin kohdistuvat tukipalvelut. Vuokratason määräytymisen perusteena olisi kunnan tulevalle Uudenmaan maakunnalle ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso, jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty. Vuokran määrään lisättäisiin kiinteistönhoidon ja muiden tiloihin kohdistuvien tukipalveluiden kustannukset omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Tuotannon siirron valmistelussa on kuntayhtymässä lähdetty siitä, että vuoden 2019 osalta talouden kokonaisuus rakennettaisiin kuntakohtaisen valmistelun perusteella. Tuusulassa tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että vuoden 2019 sotepalvelujen kustannukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle vastaisivat vuoden 2018 kustannustasoa.  

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus on valmistelunsa perusteella kokouksessaan 20.3.2018 § 30 päättänyt esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat
- päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,
- päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,
- päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
- toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttavat kunnan/kaupunginhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet

Edelleen yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
- toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen tuotannon siirrosta kuntayhtymälle,
- päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat tehneet
tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,
- päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
- päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymyhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018,
- toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
- päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja tekemään päätöksensä omalta osaltaan 31.5.2018 mennessä. Tarkoituksena on, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättäisi asiasta 19.6.2018 siihen mennessä päätöksensä tehneiden kuntien osalta ja muiden kuntien osalta tarvittaessa myöhemmin.

Tuotannon siirron valmistelussa on käynyt ilmeiseksi, että Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän ja Pornaisten kunnat tekevät päätöksensä sotepalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen siirtämisestä kuntayhtymälle huhti-toukokuussa 2018.  Nurmijärven kunta päätti aikanaan hyväksyessään järjestämis- ja tuottamissopimuksen Tuusulan päätöksen sisältöisestä ponnesta siten, että Nurmijärvi ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty.  Nyt Nurmijärvi on kuitenkin valmistelemassa asiaa niin, että se päättäisi mahdollisesta tuotannon siirtämisestä jo toukokuussa 2018.
Edellä olevan perusteella on ilmeistä, että kaikki muut kuntayhtymän jäsenkunnat tuovat tuotannon siirtämisen valtuustojensa käsiteltäviksi viimeistään toukokuussa 2018. Tuusula päättäisi ainoana tuotannon siirtämisestä vasta aikaisintaan elokuussa 2018. Samaan aikaan kuntayhtymässä valmistellaan jo huhtikuussa tuotannon palveluorganisaatiota 1.1.2019 lukien. Mikäli muut kunnat päättävät jo keväällä siirtää tuotantonsa kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien, on aikataulujen eriaikaisuudesta johtuen vaarana mm. se, että Tuusula ja sen henkilöstö eivät pääsisi tuotannon siirron valmistelussa sekä tulevan palveluorganisaation muodostamisessa ja henkilöstön tehtävien sekä vastuiden määrittelyssä yhdenvertaiseen asemaan muiden kuntien kanssa. 
Joka tapauksessa ennen mahdollista päätöksentekoa tuotannon siirtämisestä, tulee käydä sitä varten yhteistoimintamenettelyt Tuusulan henkilöstön kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistoimintamenettelyt, joilla varauduttaisiin mahdolliseen päätökseen tuotannon siirtämisestä, olisi aloitettava joka tapauksessa jo ennen kesää. 
Tuusulan kannalta olisi edellä mainituilla perusteilla tarkoituksenmukaista valmistella jo 4.6.2018 pidettävään valtuuston kokoukseen päätösehdotus siitä, siirtääkö Tuusulan kunta sotepalveluiden ja niihin liittyvien tukipalveluiden tuotannon kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien. Samalla tulisi linjata, että mahdolliseen tuotannon siirtämiseen varauduttaisiin käymällä jo keväällä 2018 henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa sitä tarkoittavat yhteistoimintamenettelyt.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • valmistella 4.6.2018 pidettävään valtuuston kokoukseen ehdotuksen mahdollisesta sotepalveluiden ja niihin liittyvien tukipalveluiden tuotannon ja henkilöstön siirtämisestä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien, ja 
 • käynnistää henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyt, joilla varaudutaan Tuusulan kunnan päätökseen mahdollisesta tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän muut jäsenkunnat ovat edelleen valmistelleet tuotantojensa siirtämistä kuntayhtymän hoidettaviksi 1.1.2019 lukien. Hyvinkään valtuusto on jo 23.4.2018 päättänyt tuotannon siirtämisestä. Mäntsälän ja Järvenpään valtuustot päättänevät tuotannon siirtämisestä 21.5.2018, Pornaisten valtuusto 28.5.2018 ja Nurmijärven valtuusto 30.5.2018. Tuusulan valtuuston käsiteltäväksi asia tulisi 4.6.2018.

Oheisessa kuntayhtymän laatimassa ja 30.4.2018 päivätyssä tuotannon siirtämiseen liittyvässä esityksessä on mm. arvioitu tuotannon siirtämisen hyötyjä ja haasteita. 

Hyötyjä on sen mukaan palveluiden osalta toiminnan helpompi organisointi yli nykyisten kunta- ja organisaatiorajojen, synergioiden saavuttaminen nopeutuu (esim. erikoistuminen tai erityisosaajien hyödyntäminen) ja toimintamallien ja palveluohjauksen yhdenmukaistaminen tarpeellisilta osin helpottuu ja nopeutuu. Talouden osalta toiminnan ja talouden seurannan yhdenmukaistaminen nopeutuu, tuotteistuksen ja kustannuslaskennan läpivienti nopeutuu, ja päällekkäisyyksiä voidaan poistaa. Henkilöstön osalta saavutettaisiinn parempi resurssien optimaalinen käyttö ja osaamisen jakaminen yli kuntarajojen, henkilöstön määrän ja rakenteen muutosten helpompi toteutus eläköitymisen kautta. Hallinnon ja tukipalveluiden osalta saavutettaisiin johtamiseen selkeyttä, paremmat edellytykset siirtyä maakuntaan alueyksikkönä ja synergioita tukipalveluissa.

Haasteina nähdään talouden osalta se, että siirtyminen olisi vain välivaihe seurannassa ja raportoinnissa matkalla maakuntaan ja nostaa painetta tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle, edellä mainituissa olisi tarpeen seurata  maakunnan ja valtakunnan tason linjauksia. Henkilöströn osalta tuotannon siirtäminen tarkoittaisi yhteistoimintamenettelyjen käynnistämistä ja mm. palkkaharmonisoinnnin tarpeita sekä resurssien ja osaamisen uudelleen tarkastelua. Hallinnon ja tukipalveluiden osalta johtajien ja esimiesten vakanssien määrä vähenisi ja tämä tarkoittaisi hyvää henkilöstösuunnittelua ja eläköitymisen hyödyntämisvaatimuksia.  heita.

Koska on ilmeistä, että muut viisi yhtymän osakaskuntaa siirtävät tuotantonsa kuntayhtymään joka tapauksessa 1.1.2019, on Tuusulan kunnan näkökulmasta on keskeistä arvioida tämän vaikutusta Tuusulaan. Tässä tilanteessa Tuusulan ei liene tarkoituksenmukaista jäädä pois tuotantoyhteistyöstä. Pois jäännillä voisi olla ainakin Tuusulan henkilöstön asemaan negatiiviset vaikutukset ensinnä siinä tapauksessa että kuntayhtymän tuotantoalue siirtyy sellaisenaan maakuntaan ja siinä tapauksessa että kuntayhtymä toimii pitempään. Tuusulan henkilöstö ei olisi mukana rakentamassa tuotanto-organisaatiota ja tehtäviä jaettaessa. Samat negatiiviset vaikutukset syntyisivät todennäköisesti jo siinä vaiheessa, jos Tuusula lykkäisi päätöstään tuotannon siirtämisestä, ja samaa aikaan valmistelu kuntayhtymässä etenee palveluverkon rakentamisessa ja tuotannon käyttöön ottamisen valmistelussa. Päätöksenteon lykkäämisellä maakuntalainsäädännön valmistumisen jälkeiseen aikaan ei tässä päätöksentekotilanteessa ole Tuusulalle erityistä hyötyä.   

Tuotannon ja henkilöstön mahdollista siirtämistä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle on kunnanhallituksen 9.4.2018 päätöksen jälkeen valmisteltu osallistumalla mm. kuntayhtymän valmisteluryhmien työskentelyyn. Kuntayhtymän yhtymähallituksen ehdotusta mahdollisesta tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle on käsitelty henkilöstön kanssa esimiesinfossa 21.3.2018 sekä osana valmistelun yhteistoimintamenettelyä esimiesten ja koko henkilöstön kanssa 23.4.2018. Edelleen mahdollista tuotannon siirtämistä on käsitelty kunnan yhteistoimintaelimessä, Yhteistyökomiteassa 14.5.2018. Yhteistyökomitea päätti pyytää paikallisilta ammatillisilta järjestöiltä kunnanhallitukselle osoitetut lausunnot 23.5.2018 mennessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 16.5.2018 antanut asiasta lausuntonsa. Tuotannon siirtämiselle myönteisessä lausunnossa on lisäksi kiinnitetty huomiota osin jo kuntayhtymän järjestämisvastuun piirissä olevien asioiden käytännön hoitamisen tapoihin sekä kunnan omistajaohjauksen tarpeisiin. Lautakunnan huomiot ovat monin osin tärkeitä ja huomioon otettavia omistajaohjauksen ja jatkovalmistelun näkökulmista. Erityisesti on tärkeää varmistaa kuntayhtymälle toimiva johtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan varsinaisen johtamisorganisaation lisäksi yhteistyö kuntien ja kuntayhtymän välillä. Näin voimme parhaalla tavalla varmistaa kuntien ja kuntayhtymän palvelujen yhdyspintojen selkeyden ja toimivuuden sekä palvelutoiminnan laadun ja tehokkuuden.         

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

 • päättää hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,
 • päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
 • päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
 • toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ulla Rosenqvist Ari Nymanin kannattamana esitti päätökseen seuraavaa lisäystä:

”Lopullinen päätös Tuusulan sote-palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.”

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Rosenqvistin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11  jaa-ääntä (Friman, Seuna, Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Peltonen, Salmi, Salonen, Huuhtanen, Tamminen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä (Nyman ja Rosenqvist). Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

 • päättää hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,
 • päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
 • päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
 • toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Rosenqvist ja Nyman ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: ”Lopullinen päätös Tuusulan sote-palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.”

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kansliapäällikkö on pyytänyt hallituksen ja valtuuston käsittelyä varten sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa liittyen sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutukseen ja sitä koskeviin periaatteisiin Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTUOTANNON TOTEUTUS JA SITÄ KOSKEVAT PERIAATTEET KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄSSÄ

Yhtymähallitus 20.3.2018 § 30


Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018 lähtien järjestää jäsenkuntiensa Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven Pornaisten ja Tuusulan kuntien puolesta alueen väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää vuonna 2018 palveluiden johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä edelleen kuntien toteutettavaksi kuntien ja kuntayhtymän
välillä yhtymävaltuustossa 14.12.2017, § 33 päätetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä ovat jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä yhtymähallituksessa ja -valtuustossa. Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti on valmisteltu mallia, jossa palvelujen tuotanto siirtyy ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kuntayhtymään.

Tuotannon siirron toteutus ja aikataulu
Edellä olevan mukaisesti tarkoituksena on, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen järjestämisvastuullaan olevat palvelut oman, jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaationsa avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka tekevät tuotannon siirtämisestä
hyväksyvän päätöksen. Kuntayhtymä voi myös hankkia palvelut muilta palvelujen tuottajilta pääosin voimassa olevien hankintasopimusten tai solmimiensa uusien sopimusten perusteella. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus päättyy ilman eri irtisanomista palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien
osalta 31.12.2018, jolloin kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset tehtävät. Muiden kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuu sen ehtojen mukaisesti. Palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis-
ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti.Kuntayhtymän ja jäsenkuntien vuorovaikutteinen yhteistyö jatkuu.Tuotannon siirtoon liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu yhtymähallituksen ohjauksessa
loppusyksystä 2017 lähtien yhtymähallituksen 7.12.2017, § 68 päätöksen mukaisessa palveluitten kehittämis- ja kuntayhteistyöorganisaatiossa. Henkilöstön edustajille on pidetty säännöllisesti ylikunnallisia tiedotustilaisuuksia, ja henkilöstöä on mukana kaikissa valmisteluryhmissä. Valmistelussa huomioidaan tulevan Uudenmaan maakunnan kunnilta
edellyttämät erilaiset mm. henkilöstöä, tiloja, ja sopimuksia koskevat selvitykset niin, että niitä voidaan hyödyntää sekä omassa että maakunnan valmistelussa tämänhetkisen maakuntavalmistelun aikataulutiedon perusteella.

Henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen

Tarkoituksena on, että jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuva sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän
palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien. Kuntayhtymään siirtyvä henkilöstömäärä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osalta olemaan noin 3500 henkilöä sekä lisäksi myöhemmin tarkentuva määrä muita kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavia henkilöitä. Henkilöstömäärät ovat vuodelta 2016 ja ne tarkentuvat valmistelun edetessä.
Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella. Määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteet päättyvät työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kuntayhtymän henkilöstöpoliittisia periaatteita ja kunnallisia yleisiä virka- ja työehtosopimuksia. Kunta vastaa työsuhteeseen perustuvasta maksamattomasta palkkasaatavasta, joka on erääntynyt ennen siirtopäivää. Palkkasaatavasta, joka erääntyy siirtopäivän jälkeen, vastaa
kuntayhtymä. Kunta korvaa kuntayhtymälle laskennallisen korvauksen niistä vuosilomapäivistä ja säästövapaista, jotka on ansaittu luovuttavan kunnan palveluksessa. Kyseiset vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät pidettäväksi kuntayhtymän palveluksessa.
Korvaus määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n lomakorvauksen määrittelyä palvelussuhteen päättyessä koskevan sääntelyn lomakorvauksen laskentaperusteita käyttäen. Luovuttava kunta korvaa kuntayhtymälle myös edellä mainittuihin vuosilomiin
liittyvät maksamatta olevat lomarahat. Korvaus maksettavista lomarahoista määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n lomarahan laskentaperusteita käyttäen sekä huomioiden työehtosopimuksen muut määräykset lomarahan vähentämisestä.
Kuntayhtymä on Kevan jäsen ja siirtyvän henkilöstön eläketurva määräytyy julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisesti. Kunnallisiin eläkevakuutusmaksuihin kohdistuvista kustannuksista sovitaan kuntien ja kuntayhtymän välillä valmistelun edetessä.
Kunnat ja kuntayhtymä vastaavat itsenäisesti siirtyvien työntekijöiden henkilöstöjärjestelyihin
liittyvistä, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.

Sopimusten siirtäminen

Jäsenkunnat kartoittavat siirtyvään palvelutuotantoon liittyvät sopimukset ja vastuut. Sopimukset siirretään kuntayhtymän palvelutuotannon toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa kuntayhtymän vastattavaksi tai irtisanotaan sopimusehtojen mukaisesti.

Toimitilat ja irtain omaisuus

Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei pääsääntöisesti siirry kuntayhtymälle.


Kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta tarvitsemansa tilat, pääsääntöisesti sisältäen varustuksen ja kalustuksen sekä kiinteistönhoidon ja muut tiloihin kohdistuvat tukipalvelut. Solmittavat vuokrasopimukset ovat määräaikaisina voimassa vuoden 2019 loppuun ja
sen jälkeen voimassa toistaiseksi, kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokratason määräytymisen perusteena on kunnan tulevalle Uudenmaan maakunnalle ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso, jos tällaista ilmoitusta ei ole
tehty. Vuokran määrään lisätään kiinteistönhoidon ja muiden tiloihin kohdistuvien tukipalveluiden
kustannukset omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Kuntayhtymän toimintaorganisaation periaatteet

Kuntayhtymän toimielimet ja johtamisjärjestelmä on määritetty kuntayhtymän hallintosäännössä.
Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on matala. Toiminta jakautuu alueellisen
sote-mallin mukaisesti asiakasryhmäkohtaisiin palvelualueisiin sekä edelleen vastuualueisiin
ja vastuuyksiköihin joita strategiset tukipalvelut tukevat.

Päätöksentekojärjestys

Kuntayhtymä esittää muutetun järjestelyn kunnille hyväksyttäväksi. Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia jäsenkuntien valtuustoja pyydetään tekemään päätös omalta osaltaan 31.5.2018 mennessä. Tarkoituksena on, että yhtymävaltuusto päättää asiasta 19.6.2018 siihen mennessä päätöksensä tehneiden kuntien osalta ja muiden kuntien osalta tarvittaessa myöhemmin.

Esitys KYJ
Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat
- päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän
tuotanto-organisaation avulla,

- päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden
toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön
sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön
siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,

- päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto
14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien
kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018

- toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja

- valtuuttavat kunnan/kaupunginhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat
päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto

- toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen tuotannon
siirrosta kuntayhtymälle,

- päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation
avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat tehneet
tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,

- päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta
henkilöstä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,

- päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto
14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien
kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018,

- toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat
päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet

- päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.

Päätös
Merkittiin, että Maiju Tapiolinna ja Paula Vilhunen poistuivat kokouksesta esteellisenä
asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 1).
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan
kunnat

Muutoksenhaku
Kuntalain 136 §, ei muutoksenhakua

______

Kunnanhallitus on päättänyt 9.4.2018 valmistella 4.6.2018 pidettävään valtuuston kokoukseen

 • mahdollisesta sotepalveluiden ja niihin liittyvien tukipalveluiden tuotannon ja henkilöstön siirtämisestä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien
 • käynnistää henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyt, joilla varaudutaan Tuusulan kunnan päätökseen mahdollisesta tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, pirjo.vainio@tuusula.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausuntonsa liittyen sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutukseen ja sitä koskeviin periaatteisiin Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymässä.

___

Puheenjohtaja teki alla olevan esityksen lausunnoksi usean jäsenen kannattamana:

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa siten, että se:

Kannattaa tuotannon siirtoa kuntayhtymälle ja samalla   

 • edellyttää, että lähipalvelu määritellään ja ne turvataan asukkaille Tuusulassa jatkossakin
 • edellyttää, että kuntayhtymä turvaa asukkaiden palveluiden riittävyyden ja laadun jatkossakin
 • edellyttää, että henkilöstön asema turvataan ja tuotannon siirto valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa
 • pitää hyvänä, että kuntayhtymän asioiden valmisteluun on otettu ja otetaan jatkossakin mukaan henkilöstön edustajat, asiakasedustajat sekä järjestöt ja palveluntuottajat
 • pitää tärkeänä, että myös kunnalliset neuvostot, kuten  vammais- ja vanhusneuvostot sekä lapsi-ja perheasiain neuvosto otetaan mukaan kuntayhtymän vaikuttamistyöhön
 • pitää tärkeänä, että tuotannon siirtyessä kuntayhtymään huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä kuntaan jäävien palveluiden kanssa
 • esittää, että sote-lautakunnan roolia kuntayhtymän asioiden valmistelussa vahvistettaisiin siten, että lautakunta pääsisi ottamaan kantaa ja vaikuttamaan asiakkaiden ja palveluiden kannalta oleellisiin kuntayhtymän asioihin, kuten palvelukriteerien määrittelyyn
 • kantaa huolta tiukasta aikataulusta tuotannon siirtämisessä ja kiinnittää huomioita erityisesti henkilöstön jaksamiseen tilanteessa
 • pitää tärkeänä saada pidemmän aikavälin taloudellisista vaikutuksista selvityksen
 • edellyttää, että kunnan omistajaohjausta ja vaikuttamista vahvistetaan sen luottamuselinten päätöksin liittyen kuntayhtymän palvelutasosuunnnitelmiin, talousarvioon ja talouden seurantaan
 • edellyttää, että omistajaohjauksen keinot määritetään perussopimukseen ja järjestämis- ja tuottamissopimukseen
 • palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat, tuotettavat palvelut, palveluille asetettavat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka tarkistetaan vuosittain talousarviossa.

Lauri Untamo esitti usean jäsenen kannattamana edellä mainittuun lausuntoon seuraavan lisäyksen:

 • lopullinen päätös tuotannon siirrosta tulee tehdä eduskunnan sote/maakuntalakipäätöksen jälkeen paremmin tiedoin

Koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä lausunnosta, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Untamon tekemää esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Forss, Järvinen, Kuusisto, Nieminen, Vainionpää, Taiveaho), 3 ei-ääntä (Palvas, Sarenius-Salmenkivi, Untamo).

Puheenjohtaja totesi puheenjohtajan esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi äänin 6-3.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Lautakunta kannattaa tuotannon siirtoa kuntayhtymälle ja samalla   

 • edellyttää, että lähipalvelu määritellään ja ne turvataan asukkaille Tuusulassa jatkossakin
 • edellyttää, että kuntayhtymä turvaa asukkaiden palveluiden riittävyyden ja laadun jatkossakin
 • edellyttää, että henkilöstön asema turvataan ja tuotannon siirto valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa
 • pitää hyvänä, että kuntayhtymän asioiden valmisteluun on otettu ja otetaan jatkossakin mukaan henkilöstön edustajat, asiakasedustajat sekä järjestöt ja palveluntuottajat
 • pitää tärkeänä, että myös kunnalliset neuvostot, kuten  vammais- ja vanhusneuvostot sekä lapsi-ja perheasiain neuvosto otetaan mukaan kuntayhtymän vaikuttamistyöhön
 • pitää tärkeänä, että tuotannon siirtyessä kuntayhtymään huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä kuntaan jäävien palveluiden kanssa
 • esittää, että sote-lautakunnan roolia kuntayhtymän asioiden valmistelussa vahvistettaisiin siten, että lautakunta pääsisi ottamaan kantaa ja vaikuttamaan asiakkaiden ja palveluiden kannalta oleellisiin kuntayhtymän asioihin, kuten palvelukriteerien määrittelyyn
 • kantaa huolta tiukasta aikataulusta tuotannon siirtämisessä ja kiinnittää huomioita erityisesti henkilöstön jaksamiseen tilanteessa
 • pitää tärkeänä saada pidemmän aikavälin taloudellisista vaikutuksista selvityksen
 • edellyttää, että kunnan omistajaohjausta ja vaikuttamista vahvistetaan sen luottamuselinten päätöksin liittyen kuntayhtymän palvelutasosuunnnitelmiin, talousarvioon ja talouden seurantaan
 • edellyttää, että omistajaohjauksen keinot määritetään perussopimukseen ja järjestämis- ja tuottamissopimukseen
 • palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat, tuotettavat palvelut, palveluille asetettavat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka tarkistetaan vuosittain talousarviossa.

___

Erja Sarenius-Salmenkivi, Liisa Palvas ja Lauri Untamo ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

Lopullinen päätös Tuusulan sote palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.

Eriävä mielipide

Erja Sarenius-Salmenkivi, Liisa Palvas ja Lauri Untamo ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

Lopullinen päätös Tuusulan sote palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.

 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä,​ että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-​organisaation avulla,​
 • jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali-​ ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto-​ ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,​
 • sopia,​ että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali-​ ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis-​ ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017,​ § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
 • todeta,​ että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis-​ ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

---

Puheenjohjajan avattua asiassa keskustelun Seppo Noro esitti Antti Kaikkosen, Pekka Heikkisen, Liisa Palvaksen ja Matti Alangon kannattamana, että asia jätetään pöydälle syyskuun valtuustoon.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle, on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-ääniä antoivat Pasi Huuhtanen, Mika Mäki-Kuhna, Arto Nätkynmäki, Kim Kiuru, Janne Mellin, Aila Koivunen, Jussi Salonen, Margita Winqvist, Jerry Airikka, Jani Peltonen, Ilona Toivanen, Jouko Riola, Anna Yltävä, Ulla Rosenqvist, Sanna Tuhkunen, Kari Friman, Satu Taiveaho, Ulla Palomäki, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Sanna Kervinen, Johanna Sipiläinen, Elisa Laitila, Aarno Järvinen, Kari Kinnunen, Eeva-Liisa Nieminen, Päivö Kuusisto, Sami Tamminen, Ilmari Sjöblom, Markus Meckelborg, Jorma Sulander, Karita Mäensivu, Henri Koskela, Jere Pulska, Ruut Sjöblom, Kati Lepojärvi, Lilli Salmi, Arto Lindberg, Merja Kuusisto ja Raimo Stenvall
 • ei-ääniä antoivat Matti Alanko, Pekka Heikkinen, Anu Åberg, Liisa Palvas, Seppo Noro, Lea Ahonen, Monica Avellan, Ari Nyman, Antti Kaikkonen, Taina Ketvel ja Satu Heikkilä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Keskustelun jatkuessa Eetu Niemelä esitti, että pohjaehdotus hylätään ja kunnanhallitus aloittaa toimenpiteet kuntayhtymästä irtautumiseksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Liisa Palvas esitti Anu Åbergin kannattamana, että päätökseen liitetään seuraava toimenpidealoite: "valtuusto esittää, että Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimialan johtaja toimii kunnan virkamies-edunvalvojana kuntayhtymän taloustyöryhmässä."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys toimenpidealoitteen liittämiseksi päätökseen, on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat toimenpidealoitteen liittämistä päätökseen, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-ääniä antoivat Arto Nätkynmäki, Jerry Airikka, Kari Friman, Pekka Heikkinen, Markus Meckelborg, Pasi Huuhtanen, Aarno Järvinen, Sanna Kervinen, Kari Kinnunen, Kim Kiuru, Aila Koivunen, Henri Koskela, Merja Kuusisto, Elisa Laitila, Kati Lepojärvi, Arto Lindberg, Janne Mellin, Karita Mäensivu, Mika Mäki-Kuhna, Eeva-Liisa Nieminen, Seppo Noro, Ulla Palomäki, Jani Peltonen, Jere Pulska, Jouko Riola, Ulla Rosenqvist, Lilli Salmi, Jussi Salonen, Johanna Sipiläinen, Päivö Kuusisto, Ilmari Sjöblom, Raimo Stenvall, Jorma Sulander, Satu Taiveaho, Sami Tamminen, Ilona Toivanen, Sanna Tuhkunen, Margita Winqvist, Anna Yltävä, Laura Åvall ja Ruut Sjöblom
 • ei-ääniä antoivat Lea Ahonen, Matti Alanko, Monica Avellan, Satu Heikkilä, Antti Kaikkonen, Taina Ketvel, Eetu Niemelä, Ari Nyman, Liisa Palvas ja Anu Åberg.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä,​ että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-​organisaation avulla,​
 • jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali-​ ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto-​ ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,​
 • sopia,​ että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali-​ ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis-​ ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017,​ § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
 • todeta,​ että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis-​ ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston päätöksestä siirtää sote-palvelutuotanto k-u sote kuntayhtymälle.

Ko. kuntayhtymä ei ole tarkoituksenmukainen palvelujen tuottamiseen, vaan luo ainoastaan lisää päällekkäistä hallintoa, joka tuhlaa resursseja ja kurjistaa palveluja. Hallinnollisten virkojen lisääminen onkin ollut kuntayhtymän tärkein tehtävä ja näitä virkoja on järjestelty pienen piirin kesken. Tästä esimerkkinä kuntayhtymän johtaja, joka valittiin tehtäväänsä ilman avointa hakua ja jonka palkkauksesta ja eduista päätettiin kuntayhtymän hallituksessa, eikä kuntayhtymän valtuustossa. Tuusulasta tätä asiaa olivat päättämässä Pormestari Arto Lindberg, Valtuuston puheenjohtaja Ruut Sjöblom ja valtuuston varapuheenjohtaja Kati Lepojärvi.

Lisäksi asian päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä, koska asian valmisteluun ja päätöksentekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Tuusulan kunnanhallituksen jäsenet Aila Koivunen, Arto Lindberg, Mika Mäki-Kuhna ja Jussi Salonen, sekä valtuutetut Ruut Sjöblom, Satu Taiveaho ja Kati Lepojärvi ovat kaikki jäseniä joko kuntayhtymän hallituksessa, valtuustossa tai molemmissa ja ovat osallistuneet asian valmisteluun kuntayhtymässä sekä Tuusulan kunnanhallituksessa ja tänään päätöksentekoon valtuustossa. Kuntayhtymän intressit eroavat kuitenkin Tuusulan kunnan intresseistä, ja edellän mainittu virkojen sisäpiirijako sekä edellä mainittujen henkilöiden kaksoisrooli kunnassa ja kuntayhtymässä kyseenalaistaa Tuusulan kunnan intressien toteutumisen kuntastrategian ja kuntalaisten edun mukaisesti." 

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, sosiaali- ja terveyslautakunta