Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Monio - uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo

TUUDno-2018-753

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi
Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Timo Rusanen, kansalaisopiston rehtori, timo.rusanen@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018

Kasvatus- ja koulutusltk  § 2  / 24.1.2017
Tekninen lautakunta  § 16 / 21.2.2017
Kunnanhallitus   § 59 / 27.2.2017
Kunnanhallitus  § 84 / 6.3.2017
Valtuusto  § 33 / 13.3.2017

Kaskoltk § 2/24.1.2017
Tuusulan Monio on monessa mielessä ainutlaatuinen hanke. Se on monen toimijan talo, jossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia kuntalaisia palvelevamonitoimitalo. Tavoitteena on, että Moniosta muodostuisi kaikkien Tuusulalaisten yhteinen olohuone, joka sijaitsee Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston palvelujen ytimessä.

Monio kokoaa yhteen lukion, vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) ja taiteen perusopetuksen (kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, teatteri, tanssi) tilat. Keskittämällä palvelut yhteen paikkaan on tarkoitus nostaa palvelujen laatua ja saavutettavuutta, lisätä Tuusula vetovoimaa kulttuurikuntana sekä lisätä tilankäytön tehokkuutta.

Monion konsepti perustuu korkeaan tilojen yhteiskäyttöisyyden asteeseen ja eri toimijoiden keskinäiseen synergiaan. Monion pääkäyttäjät on valittu siten, että ne voivat tehokkaasti hyödyntää toistensa osaamista ja tuottaa yhdessä myös uusia korkeatasoisempia opetus- ja kulttuuripalveluja työskennellessään saman katon alla. Ratkaisu noudattaa myös kunnan yleistä strategiaa, jonka mukaan vanhoista huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan ja palvelut keskitetään tarkoituksenmukaisiin, joko uusiin tai peruskorjattuihin tiloihin.

Kulttuuritalona Monio tulee tarjoamaan suurta yleisöä palvelevia kokoontumis- ja esiintymistiloja, joita on Tuusulaan pitkään kaivattu. Näitä ovat n. 600 m2:n liikunta-juhlasali sekä n. 300 m2:n auditorio, jossa voi järjestää sekä puhetilaisuuksia että musiikki, teatteri- ja elokuvaesityksiä. Näissä on moderni AV- ja esitystekniikka sekä kokoon menevät katsomot, mikä lisää tilojen monikäyttöisyyttä.

Uudet oppimisympäristöt suunnitellaan tukemaan uusia oppimiskäsityksiä. suunnittelun lähtökohtana ovat olleet uudet vuoden 2016 opetussuunnitelmat. Digitaalisuuden hyödyntäminen on keskeistä kaikissa tiloissa, digiloikka on jo arkipäivää. Tilat ovat monimuotoisia, muunneltavia avoimia oppimisympäristöjä, joissa kiinteitä väliseiniä ja käytäviä on mahdollisimman vähän. Tavoitteena on terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys sekä esteettömyys kaikille ikäluokille.

Tilakonseptin on tarkoitus mahdollistaa opetustilat sekä erikokoisille ryhmille että hiljaisuutta vaativalle itseopiskelulle ja rauhoittumiselle. Mm. ilmiöpohjainen oppiminen vaatii täysin uudenlaisia tiloja, jotka tukevat omaehtoista työskentelyä ja luovuutta. Akustisiin ratkaisuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös ulkotilat kuten pihat ja ympäröivä kulttuuriympäristö liikunta-palveluineen ovat osa uutta oppimisympäristöä.

Myös yritykset ja yhdistykset voivat käyttää Monion tiloja. Sähköisellä tilavarausjärjestelmällä ja lukujärjestysohjelmalla varmistetaan tilojen joustava käyttö ja korkea käyttöaste. Tilojen on suunniteltu palvelevan käyttäjiään aamuvarhaisesta iltamyöhään, myös viikonloppuisin.

Tuusulan koulujen palveluverkossa Monio käynnistää oppimisympäristöjen uudistamisen. Palveluverkkoselvitysten elinkaarilaskelmien mukaan opetus- ja kulttuuripalveluja keskittämällä ja kouluverkkoa sekä kiinteistömassaa uudistamalla ja kehittämällä saadaan aikaiseksi pitkän aikavälin säästöjä. Kunnan korjausvelka vähenee ja toiminta- sekä ylläpitokuluissa saadaan säästöjä.

Investointipäätöksen jälkeen on tarkoitus edetä arkkitehtikilpailun myötä toteutussuunnitteluun. Tavoitteena on Monion valmistuminen oheiskohteeksi asuntomessuille v. 2020.

Hankkeen esittelyvideo, kesto n. 6,5 min.

https://youtu.be/vq13IxcBhCU

Monion hankesuunnitelma on sähköisen esityslistan liitteenä.

Hankkeen laajuustiedot (hym2 = hyötyala)

Käyttäjät

-             Lukio, mitoitus 500 opp. Hyrylän toimipiste
-             Kansalaisopisto
-             Taiteen perusopetus
-             Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
-             Käsityökoulu
-             Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Tuusulan yksikkö
-             Muut mahdolliset taiteen perusopetuksen toimijat
-             Yhdistykset

Laajuustavoite

-             Tilaohjelman hyötyala 5 749 hym²
-             Bruttoalatavoite 8 500 brm²
-             Huonealatavoite 7 608 hum²
-             Tehokkuustavoite1,47

Aikataulutavoite

-             hankesuunnitelma on käsiteltävänä alkuvuonna 2017
-             investointi hyväksytään, tavoite 3/2017 (ltk, kh ja kv)
-             arkkitehtikilpailun valmistelu ja kilpailun toteuttaminen
-             3-11/2017 (ke-sto 6-10 kk)
-             toteutussuunnittelu aloitetaan 9/2017
-             rakentaminen aloitetaan 10/2018
-             rakennus otetaan käyttöön 7/2020

Rakennuskustannukset

-             Tavoitehinta-arvio 22,0 M € alv 0 % ja 27,3 M € alv 24 %

Kausi 11/2016, Haahtela-indeksi: 87,0/1.2016

Hintataso: 89,7 / 11.2016

-             irtain kalustus ja varustus 700 000 €

Sisäinen vuokrakustannus

-             Hankkeen sisäinen vuokra-arvio on 1 417 862 €/v, joka koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta.

Lisätiedot: vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Jari Wäre, 040 314 3401

Ehdotus / ksj          
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

-             osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman.

Päätös     
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti edellyttää, että suunnittelun yhteydessä on kiinnitettävä huomiota parkkipaikkojen riittävyyteen Monion lähellä.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Monion liikuntatilat mahdollistavat normaalien pallopelien pelaamisen. Erityisesti salin korkeuteen on kiinnitettävä huomiota. Nykyisiä teknisiä ratkaisuja on hyödynnettävä siten, että tarvittaessa liikuntatilasta saadaan edustava juhlatila.

Kokouksessa hankesuunnitelmaa esitteli osaltaan arkkitehti Annika Marttinen.

__________           

TL § 16/21.2.2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt osaltaan Monion hankesuunnitelman § 2/24.1.2017.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lisähuomautuksiin liittyen voidaan todeta seuraavaa:

Pysäköinti:

Monion autopaikkasuunnitelmat tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Tavoitteena on lisätä autopaikkoja mahdollisuuksien mukaan kaavan edellyttämästä minimimäärästä, joka on 68 autopaikkaa (1 AP/250 kem²). Hankesuunnitelman liitteenä olevassa asemapiirustusluonnoksessa on esitetty yhteensä 90 autopaikkaa, mutta suunnitelmien salliessa määrää on mahdollista nostaa vielä tästä. 

Liikuntatilat:

Monion tilaohjelmassa esitetään 600 m²:n liikuntatilan rakentamista. Hankesuunnitteluvaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa Monion liikuntatila on etupäässä monitoimijuhlasali, jossa on kokoon menevä katsomo.  Tämä sen johdosta, että Monion läheisyydessä sijaitsevaan liikuntakeskukseen on suunnitteilla monitoimihalleja, jotka mahdollistavat pallopelit. 

Kuntakehityslautakunta käsitteli Monion asemakaavaehdotusta kokouksessaan 14.12.2016 ja esitti kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja sen asettamista nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Hankkeen sisällön ja tarkoituksen tarkempi esittelyteksti löytyy tämän päätösasiakirjan alusta kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntatekstistä.

Monio on ensimmäinen julkinen rakennushanke Tuusulassa, jonka suunnittelussa on hyödynnetty palvelumuotoilua uusien oppimisympäristöjen luomiseksi. Hankesuunnitteluprosessissa on käytetty työpajoja, opintomatkoja ja osallistavan suunnittelun työkaluja sekä toteutettu pilottitila. Suunnitteluryhmään on kuulunut edustajat kaikista pääkäyttäjäryhmistä. Prosessin luoma uuden oppiminen, ymmärrys ja keskinäinen vuorovaikutus ovat mahdollistaneet uusien palvelu- ja tilainnovaatioiden luomisen sekä pohjustanut rakennukseen tulevien toimijoiden sitoutumista hankkeeseen sekä valmistanut tulevaa yhteistyötä.

Monion arkkitehti- ja toteutussuunnittelulle tullaan asettamaan korkeat laadulliset, esteettiset, toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet. Erityisesti painotetaan energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Puurakenteiden ja -rakentamisen uudet ratkaisut tutkitaan mahdollisuuksina.

Monion tarkennettu aikataulu on, kun investointipäätös on saatu:

- yleinen arkkitehtuurikilpailu, valmistelu ja toteutus 04/2017-08/2017 (5 kk)
- ehdotusten jyrytys ja osallistava kuntalaisforum 09/2017-11/2017 (3 kk)
- Suomi 100-vuotta Tuusulassa arkkitehtuuripalkinnon julkistaminen 6.12.2017 ja rakentamispäätökset (1 kk)
- kustannus - ja toteutussuunnittelu 12/2017 - 11/2018 (12 kk)
- päätökset 12/2018 (1 kk)
- urakkakilpailutus 01-04/2019 ja päätökset (4 kk)
- rakentaminen 05/2019 - 07/2020 (15 kk)
- avajaiset asuntomessuilla 08/2020

Lisätiedot:
- tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550
- hankesuunnittelija Maini Alho-Ylikoski, p. 040 314 4566

Liitteenä Monion hankesuunnitelma

Ehdotus / Tp          
Tekninen lautakunta päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen

- hyväksyä esitetyn Monion toteutusaikataulun ehdollisena, että hankkeesta tehdään investointipäätös huhtikuun 2017 loppuun mennessä

- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.

Päätös     
Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen alussa hankesuunnitelmaa esitteli osaltaan arkkitehti Tarmo Peltonen, LPV-arkkitehdit Oy.

__________           

Khall § 59/27.2.2017           

Ehdotus / Kj           
Kunnanhallitus päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen

- hyväksyä esitetyn Monion investoinnin ja toteutusaikataulun

- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.

Päätös     
Kunnanhallitus päätti

- ottaa asian valtuuston 13.3.2017 pidettävän kokouksen esityslistalle

-  tehdä ehdotuksensa valtuustolle 6.3.2017 pidettävässä kokouksessa

Markus Torvinen ja Maini Alho-Ylikoski olivat asiantuntijoina kokouksessa.

__________

Khall § 84/6.3.2017

Ehdotus / Kj           
Kunnanhallitus päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen

- hyväksyä esitetyn Monion investoinnin ja toteutusaikataulun

- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti pohjaesitystään seuraavasti:

"Kunnanhallitus päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10

- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun

- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20 milj. euroa (alv 0 %)."

Sanna Kervinen teki seuraavan muutosesityksen:

"Kunnanhallitus päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10

- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900 m² liikuntasalille.

- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %)."

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Sanna Kervisen muutosesityksen.

Päätös     
Kunnanhallitus päätti

- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10

- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900 m² liikuntasalille

- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).

Neuvottelutauko pidettiin klo 21.35-21.45.

Maini Alho-Ylikoski ja Jari Wäre olivat asiantuntijoina kokouksessa.

__________

Valt § 33/13.3.2017            

Ehdotus   
Valtuusto päättää

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10

- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900 m² liikuntasalille.

- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen esitti pohjaehdotuksen kohdan

"- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900 m² liikuntasalille" loppuun lisättäväksi "mikäli Kruunuasunnot hyväksyy osaltaan sopimuksen". Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös     
Valtuusto päätti

- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10

- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900 m² liikuntasalille

- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).

Ruut Sjöblom ja Laura Åvall poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.05.

__________

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018

MONION RAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMINEN

 

Valtuusto on kokouksessaan 13.3.2017 § 33 hyväksynyt Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10. Valtuusto päätti myös valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtikilpailun. Lisäksi valtuusto päätti edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).

Yleiseen arkkitehtikilpailuun (2.6.- 18.9.2017) saatiin yhteensä 57 ehdotusta.  Palkintolautakunta painotti arviointityössään seuraavia seikkoja:

 • Arkkitehtoninen innovatiivisuus ja taiteellinen laatu
 • Kaupunkikuvallinen merkittävyys ja alueen identiteettiä luovat ominaisuudet
 • Ratkaisun elämyksellisyys ja pedagogisuus kasvu- ja opetusympäristönä
 • Tilaratkaisujen toimivuus ja tilatehokkuus
 • Yhteiskäyttöön sopivuus ja muuntojoustavuus
 • Toteuttamiskelpoisuus, teknisten ratkaisujen taloudellisuus ja kestävyys
 • Energiatehokkuus, sen kehittämismahdollisuudet
 • Puurakentamisen soveltaminen
 • Pihojen toimivuus, idearikkaus ja liittyminen ympäristöön

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi "Monikko" –nimisen ehdotuksen. Sama ehdotus nousi myös yleisöäänestysten voittajaksi. Kilpailun ratkaisu julkistettiin 13.2.2018. Tämän jälkeen aloitettiin kilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n kanssa kilpailuehdotuksen jatkokehittäminen tavoitteena se, että suunnitelma toteuttaa valtuuston edellyttämän kustannustason indeksillä korjattuna.

Lukiohankkeen suunnittelun yhteydessä on suunniteltu samalla kokonaisuudessaan Tuusulan koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa. Tässä suunnittelussa on vahvistunut käsitys siitä, että Monio toimii yhteisten palvelujen ytimenä mahdollistaen vapaan sivistystyön palvelujen tuottamisen myös lähipalveluina hyödyntäen muuta uudistuvaa palveluverkkoa. Tämä asia huomioidaan tulevaisuuden koulu- ja päiväkotitilojen suunnittelussa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella.

Oppilaitoksena Monio palvelee nuorten lisäksi kaikenikäisten kuntalaisten elinikäistä oppimista, tuleehan siitä suurin ja monipuolisin oppimisympäristö kansalaisopiston ja sen kuvataidekoulun yli kolmelle tuhannelle opiskelijalle, kun päiväopetus ja osa ydin-Hyrylän iltaopetuksesta siirtyy Monion toimitiloihin.  Opiskelijoiden keski-ikä on hiukan yli 50 vuotta, mutta ikäjakauma on 4-vuotiaasta yli 90-vuotiaisiin.

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet [uudet vuoden 2016 opetussuunnitelmat] eri oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat vuosilta 2016-2018. [mukana lasten ja nuorten kuvataidekoulun Ops 2018].

Käyttäjät:

 • Lukio, mitoitus 500 oppilasta / Hyrylän toimipiste
 • Kansalaisopisto
 • Taiteen perusopetus
 • Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 • Taito Uusimaa/Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi
 • Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Tuusulan yksikkö
 • Muut mahdolliset taiteen perusopetuksen toimijat
 • Yhdistykset
 • Kuntalaiset
 • Kuorot

Hankesuunnitelman ja ark.kilpailun teoreettinen laajuus oli:

 • Teoreettinen tilaohjelma 5 749 ohm² (ohjelmaneliömetriä)
 • Bruttoala 8 500 brm²
 • Huoneistoala 7 618 hum²

Aikataulusta:

 • Hankesuunnitelma hyväksyttiin 02-03/2017
 • Arkkitehtikilpailu toteutettiin 06 – 09 / 2017
 • Arkkitehtikilpailu ratkaistiin yksimielisesti 13.2.2018
 • Investointipäätös tulisi saada 06 /2018 (ltk, kh ja kv)
 • Toteutussuunnittelun elinkaarikilpailutus aloitetaan 07/2018
 • Urakoitsija ja palvelutuottaja valittu alkuvuosi 2019
 • Tavoitteena rakentamisen aloitus alkuvuodesta 2019
 • Rakennus harjassa ja käytettävissä asuntomessujen tapahtumiin 7/2020
 • Rakennus sisäänmuuttovalmis 01 / 2021

Rakennuskustannukset (alv 0%)

 • Teoreettinen tavoitehinta-arvio hankesuunnitteluvaiheessa oli 22,0 M € (11/2016).
 • Indeksikorjattuna 22,0 M€ on tällä hetkellä 24,06 M€ (05/2018)
 • Kilpailuohjelman mukainen laajuus 8.500 brm2 jatkotyöstettyjen arkkitehtisuunnitelmien pohjalta tuottaa kustannusarvioksi 26,8 M€, johon sisältyy av-laitteita, esitystekniikkaa ja salikalusteita yht. noin 2,64 M€:lla
 • Valtuuston asettaman kustannustason saavuttamiseksi Moniosta pitää karsia pinta-alaa, esim. juhla- ja voimistelusali (600 m2) ja pieni monitoimisali (300m2), jolloin kustannusarvioksi tulee 20,1 M€ ja laajuus 7.111 brm2.
 • Mikäli iso juhlasali pidetään mutta pieni sali jätetään toteuttamatta, muodostuu kustannustasoksi 23,8 M€ ja laajuus 7.997 brm2.
 • Alustava arvio irtokalusteiden hankinnalle on 700.000 euroa.
 • Aiemmin Suomessa tehtyijen totetusten perusteella arvoidaan, että elinkaarikilpailutuksella voidaan erittäin todennäköisesti tehostaa suunnitteluratkaisua noin 1- 2,5 M€.

Vertailu laajuusvaihtoehdoista tavoitehintalaskelmin on liitteenä.

Rakennus 10 osalta suunnittelutilanne on toistaiseksi auki, koska ko. rakennus ei vielä ole siirtynyt kunnan omistukseen eikä sen tämän hetkistä kuntoa ole voitu arvioida. Kun mm. rakenteita avaavat kuntoarviot ja –tutkimukset on saatu tehtyä, rakennus mitattua, piirustukset laadittua ja peruskorjauksen laajuus ja kustannustaso saadaan selvitettyä, voidaan rakennuksen käyttötarkoitusta suunnitella. Rakennuksen uudeksi käytöksi pyritään tekemään ehdotus, joka tukee Monion käyttöä, esim. Käsityökouluna, Kudontatupana, Kamarikirjastona jne. Valittu käyttötarkoitus tulee vaikuttamaan merkittävästi vanhan, hirsirakenteisen asuintalon perusparannushankkeen kustannustasoon. 

Elinkaarikilpailutuksesta:

Elinkaarimallilla tarkoitetaan uudenmuotoista toteutuksen ja ylläpidon palvelukokonaisuutta, jossa yksi palvelutarjoaja vastaa yleensä vähintään hankkeen toteutussuunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistöpalveluista. Tilaaja määrittelee kokonaistaloudellisuuden toimivuus- ja laatuvaatimukset sekä käytettävyyden tasot jättäen palvelutuottajalle vapauden kehittää tekniset ratkaisut ja palvelutuotannon tavat. Elinkaarimallissa tilaaja siis ostaa palvelutuottajalta käytännössä rakennuksen käytettävyyttä.

Elinkaarimallilla pystytään tarkastelemaan kokonaiskustannuksia hankkeen alusta loppuun asti. Malli kannustaa rakentamaan laadukkaasti ja ennen kaikkea ylläpitämään tilat kunnossa luovutuskunnon ja kiinteistön jäännösarvon varmistamiseksi.

Elinkaarimallin kilpailutuksen lähtökohdaksi asetetaan 20 tai 25 vuotta.

Elinkaarimallia on käytetty menestyksellä jo useissa kohteissa Suomessa (mm. Pudasjärven hirsiset palvelutalo ja koulukampus, Espoon uudet koulut, Kuopiossa 4 koulua, Porvoon elinkaarikoulut ja päiväkodit ja viimeisenä tulossa Imatran iso hirsinen koulukampus). Hankkeet on saatu toteutettua tilaajien aikataulu- ja budjettiraameissa ja pääosin alittaen ennakoidut vertailukustannukset.

Tuusulassa kuin muuallakin Suomessa käydään laajaa keskustelua julkisten rakennusten ja erityisesti koulujen kosteus- ja sisäilmaongelmista ja niiden vaikutuksesta rakennuksien käyttäjien terveydelle. Massiivirakentaminen ja puun käyttö on yksi vastaus tähän jo kansallisen kriisin mittasuhteet saaneeseen ongelmaan. Puulla on kyky imeä ja luovuttaa kosteutta ja sitä kautta tasata sisäilman kosteuden vaihtelua, mikä parantaa huoneilman laatua. Lisäksi puu on antibakteerinen materiaali, omaa hyvät akustiset ominaisuudet ja ihmiset kokevat puun lämpimänä ja miellyttävänä pintamateriaalina.

Monio on arkkitehtuurikilpailutuksen ja mahdollisen hirsirakentamisen vuoksi saavuttanut jo nyt paljon huomiota sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja se oli varmasti yksi tekijä, jolla on positiivinen vaikutus Tuusulan kasvuun. 

Monio tulisi olemaan kaikkien tuusulalaisten olohuone. Tavoitteenamme on saada yhdessä tekemisen hengessä kestävä, terve, turvallinen ja elämyksellinen oppimisen, tekemisen ja kohtaamisten rakennus, jonka kaikki tuusulalaiset voivat kokea yhteiseksi ja joka tarjoaa huippupuitteet sekä arkeen että juhlaan Hyrylän kehittyvässä keskustassa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hyväksyä osaltaan Monion rakentamisen käynnistämisen sekä elinkaarikilpailutuksen toteutussuunnittelun aloittamisen.
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Monion rakentamisen käynnistämisen sekä elinkaarikilpailutuksen toteutussuunnittelun aloittamisen.

__________

Kunnanhallitus 21.5.2018

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian 4.6.2018 pidettävän valtuuston kokouksen  esityslistalle
 • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.5.2018 pidettävässä kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon rakentamisen ja varustamisen laajuusvaihtoehdon ja tavoitehintalaskelman 3. kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään tavoitehintaan 26,8 miljoonaa euroa sekä

 • hankkeen toteuttamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen teki seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3. kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa sekä
 • hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti
 • todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3. kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa sekä
 • hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti
 • todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Virpi Lehmusvaara, Marko Härkönen ja Markku Vehmas olivat asiantuntijoina kokouksessa.

 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Monion lukio-​ ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3. kohdan mukaisesti ("Monio-​Monio") enintään 26,​8 miljoonaa euroa sekä
 • hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti
 • todeta,​ että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että hanke toteutetaan Mini-Moniona. Esitys raukesi kannattamattomana.

Pekka Heikkinen esitti Seppo Noron kannattamana, että  päätösehdotusta täydennetään seuraavasti: "Päätösehdotuksen toisen täpän jatkoksi: niin, että kunta hoitaa hankkeen rakennuskustannusten rahoituksen kuntariskillä itse." Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Jussi Salosen esitys, että toisen täpän loppuun lisätään sana "rahoitusratkaisuin" raukesi kannattamattomana.

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Monion lukio-​ ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3. kohdan mukaisesti ("Monio-​Monio") enintään 26,​8 miljoonaa euroa sekä
 • hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti niin, että kunta hoitaa hankkeen rakennuskustannusten rahoituksen kuntariskillä itse
 • todeta,​ että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Sanna Tuhkunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tuhkusen tilalle tuli Vihreiden 1. varavaltuutettu Annika Lappalainen.

Esteellisyys

 • Sanna Tuhkunen

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistystoimi, kuntakehitys ja tekniikka