Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 MRL § 50 ja "miniomakotitalojen" hanke, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2018-857

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Maankäyttö ja rakennuslain muutosten voimaantullessa 1.5.2017 mahdolliseksi tuli muutetun 50 §:n mukaisten vaiheasemakaavojen tekeminen. Tavoitteena on nopeuttaa, yksinkertaistaakin asemakaavojen muuttamista.

Samanaikaisesti on jo vuosia ollut esillä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tarve. Tämä koskee lähinnä taajamia. Asukkaita haluttaisiin lisää palvelujen äärelle. Isoissa ok-taloissa asuvat yksinäiset ihmiset voisivat rakentaa omalle tontilleen uudenaikaisen uusia asumistarpeitaan vastaavan asunnon, vaikkapa ns minitalon alle 50 m². Näin voisimme parantaa mahdollisuuksia kotoa pidempään asumiseen, myös kohtuuhintaisten, vanhempien ok-talojen kierrättämiseen nuorille perheille.

Samalla myös tehostettaisiin maankäyttöä jo olemassa olevan infrasruktuurin piirissä. Tiivistäminen voi tapahtua vaiheasemakaavan avulla laajemman asemakaava-alueen rakennusoikeutta nostamalla. Tämä tulee kyseeseen etenkin vanhoilla ak-alueilla, joilla rakennusoikeus on alhainen, välillä 0,15 - 0,25 tontin pinta-alasta. Tällaisia alueita on Riihikalliossa, Mikkolassa, Mattilassa, Lahelassa, Jokelassa, Kellokoskellakin ...

Ehdotamme, että Tuusulan kunta ottaa käyttöönsä MRL 50 pykälän mukaisen ns. vaiheasemakaavan menettelyn vanhojen pientaloalueiden asemakaavan muutoksissa, joissa tarkoituksena on tiivistää taajamien maankäyttöä rakennusoikeutta nostamalla.

Ensimmäiset alueet, joissa tätä menettelyä noudatetaan ovat asemakaava-alueita, joissa rakennustehokkkuus kaavassa on luokkaa 0,15 - 0,25. Näitä on kaikkialla Tuusulassa.

Samassa yhteydessä Tuusulan kunta kuntalaisten/yksittäisten maanomistajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä aloittaa ns. miniomakotitalojen (usein alle 50 m²) kehittämis- ja toteuttamishankkeen, jossa kunta - vaikkapa kuntalaisten rakennuttamisasiamiehen, kuten hissiasiamies - rakentaa kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa valmiin toteutusmallin näiden modernien, uusia asumistarpeita vastaavien asuntojen toteuttamiseksi. Toteuttamismalli sisältää koko rakentamisen ketjun suunnittelusta lupien kautta toteutukseen sisältäen myös kumppaneiden kanssa tontinomistajille suunnatut juridisen neuvonnan.

Tässä erinäisiä hyötyjä ehdotetusta toimintatavasta:

  • isot ok-tontit tehokkaampaan käyttöön
  • yksin asuville kuntalaisille mahdollisuus rakentaa nykyiset asumisen tarpeet täyttävä pienempi asunto, tuemme pidempään kotona asumista
  • isommat ok-talot kiertoon nuorille perheille
  • kunta saa rakentamansa infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön, lisää tulojakin
  • lisääntynyt asukasmäärä pientaloalueilla saa vireyttä, palvelujen parantumistakin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.