Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu

TUUDno-2021-690

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain pykälän 130 mukaisesti kaksi ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arviota.

Hyrylän palvelukseskuksen tontin asemakaavamerkintä asemakaavan muutosluonnoksessa (18.11.2020) on C-4, III (keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön kolmeen kerrokseen sekä toimistoja ja kokoontumistiloja enintään 50 % rakennusoikeudesta), koko tontin rakennusoikeus 15 000 ke-m2 + iv-konehuoneet, ja kellaritasolla olevat tekniset tilat. sos.tilat sekä väestösuojatilat saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi kaavaluonnoksen määräyksen mukaisesti.

Arvioissa liikerakennusoikeuden arvoksi on määritelty 270–340 euroa / k-m2 ja toimistorakennusoikeuden arvoksi 180–200 euroa / k-m2.

- - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi esitti Tuija Reinikaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Esitän, että kunta ensisijaisesti vuokraa tontin toimijalle, jotta Hyrylän ydinkeskustan pitkän aikavälin aluesuunnittelu pysyy kunnan käsissä. Kunta saa vuokraamisesta pysyvän tulovirran pitkälle aikavälille. Vuokraaminen on myös vuokra-aikaan suhteutettuna kustannusviisasta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kati Lepojärven tekemää ja Tuija Reinikaisen kannattamaa muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Outi Huusko, Kalle Ikkelä, Ulla Rosenqvist, Tapio Tammilehto, Jari Immonen, Karita Mäensivu, Lilli Salmi, Ari Koponen, Ari Nyman) ja 3 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Tuija Reinikainen, Raimo Stenvall)

Äänin 10–3 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa / k-​m2 ja toimisto- ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa / 
  k-​m2

 • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa / k-​m2 ja toimisto-​ ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa / 
  k-​m2
 • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta,​ sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

- - - 

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun hän totesi Janne Mellinin kannattamana, että pidetään neuvottelutauko. Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 18.19–18.29.

Puheenjohtajan avattua uudelleen keskustelun Jussi Salonen puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösehdotukseen: valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen tuomaan tammikuun 2022 loppuun mennessä Hyrylän palvelukeskushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi pykäläasiana.

Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto päätti

 • asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa / k-​m2 ja toimisto-​ ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa / 
  k-​m2
 • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta,​ sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
 • että valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen tuomaan tammikuun 2022 loppuun mennessä Hyrylän palvelukeskushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi pykäläasiana.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.