Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 85 Uotinen Anne ja Mantere Heidi-Elina, eron myöntäminen luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja varajäsenen valinta Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan

TUUDno-2021-1882

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöelin. Tuusula on ympäristölautakunnan ja sen alaisuudessa toimivan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuukunta.

Tuusulan hallintosäännön 25.5 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käyttää seuraavien kunnallisten viranomaisten päätös- ja toimivaltaa

 • kunnan ympäristösuojeluviranomainen
 • kunnan terveydensuojeluviranomainen
 • elintarvikelain tarkoittama kunnan valvontaviranomainen
 • lääkelain tarkoittama nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen
 • tupakkalain tarkoittama kunnan viranomainen
 • eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta huolehtiva viranomainen
 • kunnalle kuuluvat tehtävät irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämiseksi
 • leirintäalueviranomainen
 • ympäristösuojelulain 157 §:n 2 mom. tarkoittama kunnan toimivaltainen viranomainen.
   

Hallintosäännön 9 §:n mukaan lautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Tuusula nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Kerava varapuheenjohtajan kaudelle 1.8.2021–31.5.2023. Kaudelle 1.6.2023–31.5.2025 Kerava nimeää puheenjohtajan ja Mäntsälä varapuheenjohtajan.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
   

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
   

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n säännöksen siitä, että kumpaakin sukupuolta tulee kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä olla vähintään 40 prosenttia, tulee toteutua ympäristölautakunnan lopullisessa kokoonpanossa Tuusulan valtuuston asettaessa sen.

Jäsenkuntien ehdokkaiden nimeämiset Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan ovat vielä osin kesken. Sen vuoksi päätösehdotus 4.10.2021 pidettävään valtuuston kokoukseen on mahdollista tehdä vasta kunnanhallituksen kokouksessa 27.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian 4.10.2021 pidettävän valtuuston kokouksen asialistalle
 • tehdä päätösehdotuksensa valtuustolle kokouksessaan 27.9.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muut sopijakunnat ovat nimenneet edustajansa ympäristölautakuntaan seuraavasti:

 

Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
     
Järvenpää Teemu Ovaska (PS) Heidi-Elina Mantere (PS)
  Riitta Saarnivuo (KOK) Sami Styrman (KOK)
  Anne Uotinen (SDP) Päivi Haapala (KESK)
Kerava Atte Kolehmainen (SDP), vpj Satu Kuosmanen (SDP)
  Sanna Sarenius-Majala (KOK) Eerik Jortikka (KOK)
  Sami Carlenius (VIHR) Filip Gruszczynski (KOK)
Mäntsälä Maarit Turunen (SDP) Timo Leino (SDP)
  Merja Vikman-Kanerva (KOK) Hannu Salin (KESK)
  Eero Linnamäki (PS) Katri Roivainen (VIHR)
Nurmijärvi Taru Mansnerus (VIHR) Kaisa Hallikas (VIHR)
  Esa Lahtela (KESK) Ritva Örling (PS)
  Jari Renlund (VAS) Leena Tuomisto (VAS)

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Teemu Ovaska (Heidi-Elina Mantere), Riitta Saarnivuo (Sami Styrman) ja Anne Uotinen (Päivi Haapala)

Kerava: Atte Kolehmainen (Satu Kuosmanen), Sanna Sarenius-Majala (Eerik Jortikka) ja Sami Carlenius (Filip Gruszczynski)

Mäntsälä: Maarit Turunen (Timo Leino), Merja Vikman-Kanerva (Hannu Salin) ja Eero Linnamäki (Katri Roivainen)

Nurmijärvi: Taru Mansnerus (Kaisa Hallikas), Esa Lahtela (Ritva Örling) ja Jari Renlund (Leena Tuomisto)

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajan lautakunnan puheenjohtajaksi ja Atte Kolehmaisen (Kerava) varapuheenjohtajaksi, molemmat 31.5.2023 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Teemu Ovaska (Heidi-Elina Mantere), Riitta Saarnivuo (Sami Styrman) ja Anne Uotinen (Päivi Haapala)

Kerava: Atte Kolehmainen (Satu Kuosmanen), Sanna Sarenius-Majala (Eerik Jortikka) ja Sami Carlenius (Filip Gruszczynski)

Mäntsälä: Maarit Turunen (Timo Leino), Merja Vikman-Kanerva (Hannu Salin) ja Eero Linnamäki (Katri Roivainen)

Nurmijärvi: Taru Mansnerus (Kaisa Hallikas), Esa Lahtela (Ritva Örling) ja Jari Renlund (Leena Tuomisto)

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajan lautakunnan puheenjohtajaksi ja Atte Kolehmaisen (Kerava) varapuheenjohtajaksi, molemmat 31.5.2023 saakka.

- - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jari Anttalainen teki Jussi Salosen kannattamana palautusehdotuksen. Jari Anttalaisen perustelut palautusehdotukselleen: " KU Ympäristökeskuksen 14.9.2021 yhteistoimintasopimuksessa todetaan kohdassa 4.4. että KU Ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Nyt Tuusulassa kuntavaalien jälkeen emme ryhmien välillä neuvotelleet KU ympäristölautakunnan jäsenistä. Olemme saaneet kuulla, että poliittisten puolueiden piirijärjestöt ovat neuvotelleet mm nämä paikat. Yt sopimuksen mukaan kukin jäsenkunta kuitenkin valitsee, aidosti valitsee, jäsenet lautakuntaan. Näin on meilläkin toimittu aina vuoteen 2017 saakka. On kunnallisen demokratian vastaista ja äänestäjien tahdon vastaista Tuusulassa, että päätösvalta tästä on annettu kunnan ja valtuuston päätösvallan ulkopuolelle."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, asia on ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat, että asia käsitellään tässä kokouksessa äänestävät "jaa" ja jotka kannattavat palautushdotusta äänestävät "ei". 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 "jaa"-ääntä (Lilli Salmi, Aila Koivunen, Kalle Ikkelä, Mika Timonen, Kim Kiuru, Annika Lappalainen, Johanna Sipiläinen, Päivö Kuusisto, Aarno Järvinen, Emmi Sirniö, Karita Mäensivu, Ulla Rosenqvist, Outi Huusko, Jukka Ahlgren, Janne Mellin, Mika Mäki-Kuhna, Jari Immonen, Kirsti Ruislehto, Antti Kaikkonen, Ari Koponen, Jari Räsänen, Hanna Catani, Henri Savolainen, Sanna Kervinen, Lauri Untamo, Topi Korpinen, Mirka Kovalainen, Monica Avellan, Tapio Tammilehto, Risto Rämö, Ari Loponen, Anu Åberg, Laura Åvall, Janne Hermunen, Mila Lehtonen, Arto Lindberg, Antti Seppälä, Ari Nyman, Ruut Sjöblom), 11 "ei"-ääntä (Jussi Salonen, Kati Lepojärvi, Elisa Laitila, Mira Lehtinen, Margita Winqvist, Jari Anttalainen, Laura Nyholm, Liisa Palvas, Tuija Reinikainen, Raimo Stenvall, Kari Friman) ja 1 "tyhjä"-ääni (Eeva-Liisa Nieminen).

Äänin 39 - 11 kunnanhallitus päätti, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

   
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Mika Heino (Kok.) Milla Siiri (Kok.)
Eeva Särkiniemi (PS) Pasi Huuhtanen (PS)
Antti Vaittinen (Kesk.) Jari Hagström (SDP)

 

 

 

 

 

 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Teemu Ovaska (Heidi-Elina Mantere), Riitta Saarnivuo (Sami Styrman) ja Anne Uotinen (Päivi Haapala)

Kerava: Atte Kolehmainen (Satu Kuosmanen), Sanna Sarenius-Majala (Eerik Jortikka) ja Sami Carlenius (Filip Gruszczynski)

Mäntsälä: Maarit Turunen (Timo Leino), Merja Vikman-Kanerva (Hannu Salin) ja Eero Linnamäki (Katri Roivainen)

Nurmijärvi: Taru Mansnerus (Kaisa Hallikas), Esa Lahtela (Ritva Örling) ja Jari Renlund (Leena Tuomisto)

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajan Mika Heinon lautakunnan puheenjohtajaksi ja Atte Kolehmaisen (Kerava) varapuheenjohtajaksi, molemmat 31.5.2023 saakka.

   

Jari Anttalainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Mäntsälän kuntaa Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Katri Roivainen on Mäntsälän kuntaan 10.1.2022 päivätyllä viestillä ilmoittanut eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä.  Mäntsälän valtuusto on 7.2.2022 § 9 myöntänyt Katri Roivaiselle eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valinnut hänen tilalle Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan Eero Linnamäen varajäseneksi Sinikka Ekosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski-​ Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4-​ kohdan mukaan Keski-​ Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa yhteistoimintasopimuksen 4.3-kohdan mukaan Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan,​ joka toimii Tuusulan valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Katri Roivaiselle eron Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Roivaisen tilalle Eero Linnamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sinikka Ekosen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Katri Roivaiselle eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Roivaisen tilalle Eero Linnamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sinikka Ekosen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 25.4.2022 § 32 myöntänyt Anne Uotiselle pyynnöstään eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pasi Torkkelin. 

Järvenpään kaupunginvaltuusto on edelleen kokouksessaan 25.4.2022 § 31 myöntänyt Heidi-Elina Mantereelle pyynnöstään eron Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen Teemu Ovaskan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lea Lehtolan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4-​ kohdan mukaan Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa yhteistoimintasopimuksen 4.3-​kohdan mukaan Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan,​ joka toimii Tuusulan valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Anne Uotiselle eron Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijaansa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pasi Torkkelin
 • myöntää Heidi-Elina Mantereelle eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä  ja valitsee hänen sijaansa Teemu Ovaskan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lea Lehtolan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Anne Uotiselle eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijaansa Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pasi Torkkelin
 • myöntää Heidi-​Elina Mantereelle eron Keski-​​Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä  ja valitsee hänen sijaansa Teemu Ovaskan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lea Lehtolan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Anne Uotiselle eron Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijaansa Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pasi Torkkelin
 • myöntää Heidi-​Elina Mantereelle eron Keski-​​Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä  ja valitsee hänen sijaansa Teemu Ovaskan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lea Lehtolan.

 

Tiedoksi

Anne Uotinen, Heidi-Elina Mantere, valitut, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kirjaamo

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.