Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 80 Tilinpäätös 2021 ja tuloksen käsittely

TUUDno-2022-210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • ­merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Perustelut

Tilintarkastaja Juha Huuskonen on asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tiintarkastuksen väliraportin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tiintarkastuksen väliraportin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tytäryhteisöineen tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Kunnan vuoden 2021 talous toteutui kokonaisuutena selvästi talousarviota parempana ja tilivuoden 2021 ylijäämä nousi 10,8 milj. euroon. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 7,0 milj. euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmaan on tehty 1 milj. euron investointivaraus vesihuoltoliikelaitoksen tulevia investointeja varten. Tulosta rasittivat yhteensä 0,4 milj. euron arvonalennukset.
 
Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 12,2 milj. euroa. Tuottojen hyvä kasvu perustui pääosin käyttöomaisuuden myyntivoittojen hyvään kehitykseen; myynti- ja luovutusvoitot nousivat 15,3 milj. euroon; lisäystä edelliseen vuoteen nähden kertyi 10,4 milj. euroa ja talousarvioon nähden oli 7,8 milj. euroa. Kunnalle tuloutui korvauksia maankäyttösopimuksista 3,0 milj. euroa; toteuma vastasi talousarviota ja lisäys edelliseen vuoteen oli 0,5 milj. euroa. Sivistyksen maksutuotot jäivät budjetoidusta koronan vuoksi (lisäys ed. vuoteen 0,3 milj. euroa ja talousarvioon - 0,6 milj. euroa). Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut ylittivät talousarvion 0,4 milj. euroa.

Vuoden 2021 ulkoiset toimintamenot olivat 254,2 milj. euroa, kasvu oli 3,4 milj. euroa (1,3 %). Keusoten maksuosuus laski 116,5 milj. euroon (-2,0 %). Toimintamenoihin sisältyi Hyökkälän, Kirkonkylän, Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen väistötilojen kustannuksia yhteensä 2,0 milj. euroa. Koronaepidemia vähensi edelleen mm. ostopalveluihin, koulutus- ja matkustus- sekä ruokapalveluihin liittyviä kustannuksia

Kunnan ulkoiset nettomenot (toimintakate) vähenivät -4,3 %.  Toimintakatetta paransivat lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittojen vahva kasvu sekä toimintamenojen maltillinen kehitys. Vuosikate oli 30,8 milj. euroa (2020 21,8 milj. euroa). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat valmistuneiden investointien sekä poisto-ohjelman muutosten vuoksi 1,8 milj. eurolla 18,5 milj. euroon.

Kunnan tilikauden investoinnit olivat yhteensä 40,2 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella ja lainamäärä kasvoi 12,8, milj. euroa. Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 144,2 milj. euroa, josta pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 135 milj. euroa. 

Vuonna 2021 kunta sopeutti toimintamenojaan erillisellä tuottavuus- ja säästöohjelmalla, jolla saavutettiin 2,0 milj. euron säästöt. Syksyllä 2021 tehtiin päivitetyt kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaiset laskelmat ja talouden linjaukset vuosille 2022 - 2031 palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa 6–7 vuoden tähtäimellä 10 milj. euron säästöjen ja tuottavuushyötyjen saavuttamisen.

Talousarvion toteumavertailu ja poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Verorahoitus ylitti kokonaisuutena alkuperäisen talousarvion 8,6 milj. euroa. Verotuloja kertyi 8,0 milj. euroa yli budjetoidun ja valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 0,6 milj. euroa suunniteltua enemmän. 

Talousarvion käyttötalousosaan tehtiin muutoksia tilivuoden aikana yhteensä nettona - 3,9 milj. euroa; suurimpina erinä Keusoten palveluostot - 4,0 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut - 0,4 milj. euroa. Investointiosan vähennykset olivat nettona yhteensä + 0,5 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan muutokset olivat yhteensä + 8,7 milj. euroa (verotulot + 5,0 milj. euroa, valtionosuudet + 0,5 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 3,2 milj. euroa). Toimintakate toteutui 11,7 milj. euroa muutettua talousarviota (30.9.2021) parempana.

Kunnanviraston johdossa alun perin budjetoitu Keusoten maksuosuus alittui 2,4 miljoonaa euroa, toteuma yhteensä 116,5 milj. euroa (MTA verrattuna poikkeama +6,4 milj. euroa). Maksuosuuden vähennys johtui pääosin ennakoitua suuremmista valtion koronakorvauksista sekä kuntayhtymän omassa, että HUS:n toiminnassa. Keusoten oman toiminnan menokasvu ylitti talousarvion etenkin vastaanottopalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. HUS:n tilikauden tulos oli 15 milj. euroa positiivinen, jolla katetaan vuoden 2019 alijäämä. Jäsenkunnille palautettiin 57 milj. euroa. HUS:n hyvä tulos perustui ennakoitua suurempiin valtion koronakorvauksiin sekä lähetteiden, päivystyskäyntien ja koko toiminnan talousarviota pienempään volyymiin. Tuusulan osalta HUS:n talousarvio alitti budjetin 2,4 milj. euroa.

Sivistyksen toimialueen toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Toimialueen maksutuotot jäivät koronan vuoksi 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikommiksi. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 1,0 milj. euroa

 • Henkilöstökulut -1,5 milj. euroa; tilapäinen työvoima hankkeisiin ja koronan vuoksi kasvanut sijaisten käyttö.
 • Palveluiden ostot -0,3 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet -0,2 milj. euroa sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet +0,4 milj. euroa. 
 • Hankerahoituksen avustukset toteutuivat +1,0 milj. euroa ja kotikuntakorvaukset +0,5 milj. euroa (nettovaikutus) budjetoitua parempana. 

 

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakate toteutui 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota ja 1,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

 • Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys johtui lähinnä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen maankäytön (0,4 milj. euroa) hyvästä kertymästä.
 • Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa. Merkittävimpiä alituksia henkilöstökulut (0,3 milj. euroa) sekä asiantuntijapalvelut (0,3 milj. euroa).

 

Yhteisten palveluiden toimialueen toimintakate toteutui 0,37 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,7 milj. euroa alkuperäistä heikompana. Toimintakatteen keskeiset ylitykset olivat hallinto- ja asiakaspalveluissa 0,23 milj. euroa (sijaisten ja tilapäisten palkat, kuntavaalien erilliskorvaukset, luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja lomapalkkavelka) sekä talouden ohjauksessa 0,28 milj. euroa (Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmä 0,15 milj. euroa ja tapaturmavakuutuksen tasauslasku 0,09 milj. euroa).

Tilikauden poistot (18,5 milj. euroa) ylittivät talousarvio 1,8 milj. euroa. Kunta lisäsi käyttöomaisuuden poistoja lähivuosina tyhjenevien koulurakennusten osalta; tilikaudelle 2021 kohdistuva poistojen lisäys on 1,2 milj. euroa. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 0,43 milj. euroa; 0,27 milj. euroa Hyrylän päiväkodista ja 0,16 milj. euroa Väinolän päiväkodista.

Investointeja toteutui 24,9 milj. euron edestä. Alkuperäisen talousarvion mukaiset bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 33,1 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointien oli määrä nousta yhteensä 30,9 milj. euroon. 

Investointeja toteutui yhteensä 40,2 milj. euron edestä. Alkuperäisen talousarvion mukaiset bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 52,1 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointien oli määrä nousta yhteensä 51,7 milj. euroon. Keskeiset syyt investointien toteutumiseen huomattavasti määrärahoja alhaisemmalla tasolla olivat

 • Rakennusinvestoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 6,5 milj. euroa;  Kirkonkylän koulukampuksen aloitus viivästyi ja Martta Wendelinin päiväkodin, Riihikallion monitoimikampuksen sekä Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun rakennus- /suunnittelutyöt etenivät hieman ennakoitua hitaammassa tahdissa.
 • Kunnallistekniikan investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 3,8 milj. euroa. Lähinnä Etelä-Tuusulan investoinnit viivästyivät.
 • Maanostot (12,6 milj. euroa) toteutuivat 4,0 milj. euroa muutettu talousarvio suurempina.

 

Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti Tuusulan kunnan talouteen vuonna 2021. Valtion tukitoimet kattoivat kuitenkin koronasta aiheutuvat kunnan tulojen menetykset sekä menojen lisäykset.

Tilinpäätöksen valtuustoon nähden sitovien erien ylitykset olivat:

 • Käyttötalous; yhteiset palvelut, toimintakatteen alitus 0,365 milj. euroa
 • Investoinnit; kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kiinteät rakenteet ja laitteet, menomäärärahan ylitys 0,210 milj. euroa. 

 

Tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätös on päätösehdotuksen liitteenä. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, raportin talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilinpäätös esitetään allekirjoitettavaksi kokouksessa. Tilintarkastuksen valmistuttua tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Hallitukselta pyydetään lupaa tilinpäätöksen liitetietojen täydentämiseen ja tekstissä havaittujen mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaamiseen.

Ehdotus, pormestari
Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
 • hyväksyä, että tilinpäätöksen liitetietoja voidaan täydentää ja tekstissä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet korjata
 • saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää, että

 • tilikauden tuloksesta tehdään 1 000 000 euron investointivaraus vesihuoltoliikelaitokselle tulevia investointeja varten
 • tilivuoden 2021 ylijäämä 10 814 958,06 kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

 

---
Konsernijaosto 28.3.2022

Kunnanhallitus käsittelee asiaa em. ehdotuksen pohjalta kokouksessaan 28.3.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tytäryhteisöineen tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Kunnan vuoden 2021 talous toteutui kokonaisuutena selvästi talousarviota parempana ja tilivuoden 2021 ylijäämä nousi 10,8 milj. euroon. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 7,0 milj. euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmaan on tehty 1 milj. euron investointivaraus vesihuoltoliikelaitoksen tulevia investointeja varten. Tulosta rasittivat yhteensä 0,4 milj. euron arvonalennukset.
 
Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 12,2 milj. euroa. Tuottojen hyvä kasvu perustui pääosin käyttöomaisuuden myyntivoittojen hyvään kehitykseen; myynti- ja luovutusvoitot nousivat 15,3 milj. euroon; lisäystä edelliseen vuoteen nähden kertyi 10,4 milj. euroa ja talousarvioon nähden oli 7,8 milj. euroa. Kunnalle tuloutui korvauksia maankäyttösopimuksista 3,0 milj. euroa; toteuma vastasi talousarviota ja lisäys edelliseen vuoteen oli 0,5 milj. euroa. Sivistyksen maksutuotot jäivät budjetoidusta koronan vuoksi (lisäys ed. vuoteen 0,3 milj. euroa ja talousarvioon - 0,6 milj. euroa). Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut ylittivät talousarvion 0,4 milj. euroa.

Vuoden 2021 ulkoiset toimintamenot olivat 254,2 milj. euroa, kasvu oli 3,4 milj. euroa (1,3 %). Keusoten maksuosuus laski 116,5 milj. euroon (-2,0 %). Toimintamenoihin sisältyi Hyökkälän, Kirkonkylän, Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen väistötilojen kustannuksia yhteensä 2,0 milj. euroa. Koronaepidemia vähensi edelleen mm. ostopalveluihin, koulutus- ja matkustus- sekä ruokapalveluihin liittyviä kustannuksia

Kunnan ulkoiset nettomenot (toimintakate) vähenivät -4,3 %.  Toimintakatetta paransivat lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittojen vahva kasvu sekä toimintamenojen maltillinen kehitys. Vuosikate oli 30,8 milj. euroa (2020 21,8 milj. euroa). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat valmistuneiden investointien sekä poisto-ohjelman muutosten vuoksi 1,8 milj. eurolla 18,5 milj. euroon.

Kunnan tilikauden investoinnit olivat yhteensä 40,2 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella ja lainamäärä kasvoi 12,8, milj. euroa. Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 144,2 milj. euroa, josta pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 135 milj. euroa. 

Vuonna 2021 kunta sopeutti toimintamenojaan erillisellä tuottavuus- ja säästöohjelmalla, jolla saavutettiin 2,0 milj. euron säästöt. Syksyllä 2021 tehtiin päivitetyt kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaiset laskelmat ja talouden linjaukset vuosille 2022 - 2031 palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa 6–7 vuoden tähtäimellä 10 milj. euron säästöjen ja tuottavuushyötyjen saavuttamisen.

Talousarvion toteumavertailu ja poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Verorahoitus ylitti kokonaisuutena alkuperäisen talousarvion 8,6 milj. euroa. Verotuloja kertyi 8,0 milj. euroa yli budjetoidun ja valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 0,6 milj. euroa suunniteltua enemmän. 

Talousarvion käyttötalousosaan tehtiin muutoksia tilivuoden aikana yhteensä nettona - 3,9 milj. euroa; suurimpina erinä Keusoten palveluostot - 4,0 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut - 0,4 milj. euroa. Investointiosan vähennykset olivat nettona yhteensä + 0,5 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan muutokset olivat yhteensä + 8,7 milj. euroa (verotulot + 5,0 milj. euroa, valtionosuudet + 0,5 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 3,2 milj. euroa). Toimintakate toteutui 11,7 milj. euroa muutettua talousarviota (30.9.2021) parempana.

Kunnanviraston johdossa alun perin budjetoitu Keusoten maksuosuus alittui 2,4 miljoonaa euroa, toteuma yhteensä 116,5 milj. euroa (MTA verrattuna poikkeama +6,4 milj. euroa). Maksuosuuden vähennys johtui pääosin ennakoitua suuremmista valtion koronakorvauksista sekä kuntayhtymän omassa, että HUS:n toiminnassa. Keusoten oman toiminnan menokasvu ylitti talousarvion etenkin vastaanottopalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. HUS:n tilikauden tulos oli 15 milj. euroa positiivinen, jolla katetaan vuoden 2019 alijäämä. Jäsenkunnille palautettiin 57 milj. euroa. HUS:n hyvä tulos perustui ennakoitua suurempiin valtion koronakorvauksiin sekä lähetteiden, päivystyskäyntien ja koko toiminnan talousarviota pienempään volyymiin. Tuusulan osalta HUS:n talousarvio alitti budjetin 2,4 milj. euroa.

Sivistyksen toimialueen toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Toimialueen maksutuotot jäivät koronan vuoksi 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikommiksi. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 1,0 milj. euroa

 • Henkilöstökulut -1,5 milj. euroa; tilapäinen työvoima hankkeisiin ja koronan vuoksi kasvanut sijaisten käyttö.
 • Palveluiden ostot -0,3 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet -0,2 milj. euroa sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet +0,4 milj. euroa. 
 • Hankerahoituksen avustukset toteutuivat +1,0 milj. euroa ja kotikuntakorvaukset +0,5 milj. euroa (nettovaikutus) budjetoitua parempana. 

 

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakate toteutui 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota ja 1,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

 • Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys johtui lähinnä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen maankäytön (0,4 milj. euroa) hyvästä kertymästä.
 • Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa. Merkittävimpiä alituksia henkilöstökulut (0,3 milj. euroa) sekä asiantuntijapalvelut (0,3 milj. euroa).

 

Yhteisten palveluiden toimialueen toimintakate toteutui 0,37 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,7 milj. euroa alkuperäistä heikompana. Toimintakatteen keskeiset ylitykset olivat hallinto- ja asiakaspalveluissa 0,23 milj. euroa (sijaisten ja tilapäisten palkat, kuntavaalien erilliskorvaukset, luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja lomapalkkavelka) sekä talouden ohjauksessa 0,28 milj. euroa (Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmä 0,15 milj. euroa ja tapaturmavakuutuksen tasauslasku 0,09 milj. euroa).

Tilikauden poistot (18,5 milj. euroa) ylittivät talousarvio 1,8 milj. euroa. Kunta lisäsi käyttöomaisuuden poistoja lähivuosina tyhjenevien koulurakennusten osalta; tilikaudelle 2021 kohdistuva poistojen lisäys on 1,2 milj. euroa. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 0,43 milj. euroa; 0,27 milj. euroa Hyrylän päiväkodista ja 0,16 milj. euroa Väinolän päiväkodista.

Investointeja toteutui 24,9 milj. euron edestä. Alkuperäisen talousarvion mukaiset bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 33,1 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointien oli määrä nousta yhteensä 30,9 milj. euroon. 

Investointeja toteutui yhteensä 40,2 milj. euron edestä. Alkuperäisen talousarvion mukaiset bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 52,1 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointien oli määrä nousta yhteensä 51,7 milj. euroon. Keskeiset syyt investointien toteutumiseen huomattavasti määrärahoja alhaisemmalla tasolla olivat

 • Rakennusinvestoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 6,5 milj. euroa;  Kirkonkylän koulukampuksen aloitus viivästyi ja Martta Wendelinin päiväkodin, Riihikallion monitoimikampuksen sekä Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun rakennus- /suunnittelutyöt etenivät hieman ennakoitua hitaammassa tahdissa.
 • Kunnallistekniikan investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 3,8 milj. euroa. Lähinnä Etelä-Tuusulan investoinnit viivästyivät.
 • Maanostot (12,6 milj. euroa) toteutuivat 4,0 milj. euroa muutettu talousarvio suurempina.

 

Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti Tuusulan kunnan talouteen vuonna 2021. Valtion tukitoimet kattoivat kuitenkin koronasta aiheutuvat kunnan tulojen menetykset sekä menojen lisäykset.

Tilinpäätöksen valtuustoon nähden sitovien erien ylitykset olivat:

 • Käyttötalous; yhteiset palvelut, toimintakatteen alitus 0,365 milj. euroa
 • Investoinnit; kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kiinteät rakenteet ja laitteet, menomäärärahan ylitys 0,210 milj. euroa. 

 

Tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätös on päätösehdotuksen liitteenä. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, raportin talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilinpäätös esitetään allekirjoitettavaksi kokouksessa. Tilintarkastuksen valmistuttua tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Hallitukselta pyydetään lupaa tilinpäätöksen liitetietojen täydentämiseen ja tekstissä havaittujen mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
 • hyväksyä, että tilinpäätöksen liitetietoja voidaan täydentää ja tekstissä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet korjata
 • saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää, että

 • tilikauden tuloksesta tehdään 1 000 000 euron investointivaraus vesihuoltoliikelaitokselle tulevia investointeja varten
 • tilivuoden 2021 ylijäämä 10 814 958,06 kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee kokouksessa tilinpäätöstä vuodelta 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Räsänen, jari.rasanen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

 • merkitä asian tiedoksi.

Puheenjohtaja Jussi Salonen jatkaa puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Tilintarkastaja Juha Huuskonen antaa raportin tilikauden 2021 tilintarkastuksesta. Varsinainen kertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen tulee seuraavaan kokoukseen

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätettiin merkitä raportti tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja lähettää kunnanhallitukselle
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen
 • että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

---
Asia poistettiin listalta.

Päätös

Asia poistettiin listalta.

Perustelut

Tarkastuslautakunta on aiemmin todennut Jussi Salosen esteellisyyden ajalta ennen 16.8.2021 (apulaispormestari, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, konsernijaoston jäsen ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja) ja Jari Räsäsen 16.8.2021 alkaen (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja).

Koska Salonen on lautakunnan puheenjohtaja ja Jari Räsänen varapuheenjohtaja, lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan johtamaan tätä pykälää.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Ketvel, marko.ketvel@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
 • todeta, ettei Jussi Salonen eikä Jari Räsänen ole osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn
 • ehdottaa valtuustolle, että


VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen
 • että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

 

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää

 • että kokouksen pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan ja hyväksytään välittömästi tässä kokouksessa.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
 • ehdottaa valtuustolle, että


VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen
 • että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

 

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti

 • että kokouksen pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan ja hyväksytään välittömästi tässä kokouksessa.

 

todettiin, että Jussi Salonen eikä Jari Räsänen ole osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Lisäksi Nina Salmela jääväsi esteellisyyden vuoksi itsensä pykälän käsittelystä

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuusto päättää

 • tilikauden tuloksesta tehdään 1 000 000 euron investointivaraus vesihuoltoliikelaitokselle tulevia investointeja varten
 • hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen
 • tilivuoden 2021 ylijäämä 10 814 958,​06 kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-​/alijäämätilille
 • että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Lepojärvi saapui asian käsittelyn aikana ja Kari Friman poistui kokouksesta.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.