Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 91 Koululiitu-järjestelmän uudelleen arviointi, aloite

TUUDno-2021-291

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kati Lepojärvi esitti seuraavan hänen ja Karita Mäensivun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan käyttöönottaman koulumatkojen turvallisuutta arvioivan Koululiitu-systeemin on todettu aiheuttaneen virheellisiä turvallisiksi luokitteluja aiemmin vaaralliseksi luokitelluille kouluteille. Koulukuljetuspäätöksiä on tullut kielteisenä moniin osiin Tuusulaa alueilla, missä kulkee mm. paljon raskasta liikennettä, eikä kevyen liikenteen väyliä ole kattavasti. 

Perimmäisenä ongelmana Koululiituun siirtymisessä on, että Kasvatus- ja sivistyslautakunta on määritellyt ( https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kasvatus_ja_sivistyslautakunta/Kokous_1662020/Koulukuljetusperiaatteiden_muutokset_ja_(23987) ) että ”Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään arviointiperusteena Koululiitu –menetelmää.” 

Koululiidun kehittäneen Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Teemu Kinnunen on kuitenkin mediassa sanonut, että oikea tapa Koululiidun käyttöön on käyttää sitä vain apuvälineenä muiden arviointimenetelmien ohella. Tuntuu itsestään selvältä, ettei pelkkään Koululiituun voisi siis näissä kunnan linjauksissa nojata, vaan tiestön vaarallisuus tai turvallisuus tulee arvioida kokonaisvaltaisesti.

Kunnan linja on ollut niin, että vanhemmat voivat valittaa koulukyytien kieltävistä tai peruutuspäätöksistä kuntaan ja tapaukset tarkastellaan yksi kerrallaan. Ei ole kuitenkaan kestävää ottaa käyttöön pelkästään Koululiituun pohjaavaa uutta tiestöarviointia ja muuttaa luokituksia mahdollisesti vain vanhempien valitusprosessien kautta. Vanhemmille siirretyn vastuun, huolen ja vaivan lisäksi siinä ei ole myöskään huomioitu niitä perheitä, jotka muuttavat vaarattomaksi virheellisesti luokitellun tien varteen, eivätkä yllättäen saakaan lapselleen koulukyytiä, koska virheellinen tien turvallisuusmääritys on jätetty voimaan.

Esitän, että Koululiitu-päätöksessä vaarallisista turvallisiksi muutetut tiet käydään kaikki kunnan puolesta tarkastamassa (yhteistyössä poliisin, ELYn ja muiden vastuullisten tahojen kanssa) ja asukkaat osallistetaan arviointiin kysymällä heiltä myös keliolosuhteista tai vuodenajoista riippuvaisista vaaranpaikoista. Esitän myös, että kasvatus- ja sivistyslautakunta, sekä muut halukkaat luottamushenkilöt käyvät turvallisuuskävelyillä alueilla, kuten vanhemmat ovat ehdottaneet mm. Rusutjärven koulun vanhempainkerhon aloitteessa.

Tätä ei voi jättää vain vanhempien harteille."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueella todettiin tarve koulumatkojen vaarallisten teiden luettelon tarkastamiseen ja päivittämiseen. Vaarallisten teiden luokittelua on tehty aikojen saatossa eri perustein, joten tulevaisuuden suunnittelua ja koulukuljetusten tasapuolista järjestämistä varten tarvitaan reaaliaikainen ohjelma, joka päivittyy säännöllisesti ja tarkastelee Tuusulan kunnan jokaista tieosuutta samoin perustein.  

Ramboll Oy:ltä tilattiin selvitys keväällä 2020 koskien Tuusulan kunnan vaarallisten teiden luokittelua ja uusia koulukuljetusperiaatteita. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.6.2020 uusista koulukuljetusperiaatteista ja Koululiitu-ohjelman käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen. 

Koululiitu-ohjelma toimii laskentakaavalla, joka huomioi seuraavat asiat: tien toiminnallinen luokka, arkipäivän keskivuorokausiliikenne yhteensä / raskas liikenne, nopeusrajoitukset, piennarleveydet, päällystetyn pientareen leveys, tien reunan käyttömahdollisuus, asutus, näkemäprosentti 300 m matkalla, kevyenliikenteen väylät, teiden valaistus ja hoitoluokka, tien päällyste, tien ylitystapa. Ohjelma asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen turvattomuutensa mukaan, jotta koulumatkojen turvallisuuden arviointi on:  

 • tasapuolinen kaikille oppilaille 

 • objektiivinen  

 • eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa  
   

Ohjelma saa tietonsa tierekisteristä, joka on Väylä-viraston ylläpitämä tietokanta maanteiden ominaisuuksista. Tietokanta päivittyy kerran vuodessa. 

Menetelmässä käytettävä laskentakaava perustuu kolmeen toisiaan täydentävään lähtökohtaan:  

 1. Tilastollinen vaarallisuus, eli eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten liikenneonnettomuuksissa 

 1. Lasten kokema vaarallisuus eli liikennepsykologien näkemys muuttujien keskinäisistä painoarvoista  

 1. Kuntien ja poliisin kokemusperäinen tieto vaarallisuuden arvioinnista  


Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista 5 pistettä alhaisempaa raja-arvoa. 

Kulkeminen turvatonta tieosaa alle 100 metrin matkan lähimmälle bussipysäkille, pyörätielle tai turvalliselle väylälle ja tien ylittäminen esimerkiksi linja-autopysäkille tai kotiliittymästä tien yli pyörätielle arvioidaan tarvittaessa sivistyksen toimialueen hallinnossa Koululiitu-sovelluksen käyttösuosituksien mukaisesti. 

Sivistyksen toimialueen hallinnossa Koululiitu-sovelluksen lisätietoihin perustuen on tarkasteltu uudelleen tiettyjä tieosuuksia saadun palautteen takia. Seuraavat lisäykset täydentävät Koululiidun arviointeja: 

Esi-9.-luokkalaisile vaaralliseksi luokitellut tiet: 

• Ridasjärventie (siltä osin kun nopeusrajoitus on 80 km/h ja kevyenliikenteen väylä puuttuu) 

Esi-6.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  

• Kellokoskentie Linjamäen koululta pohjoiseen/pyörätien päättymisen jälkeen)  
• Linjatie (välillä Vanha Valtatie-Vanha Lahdentie)  
• Rusutjärventie (siltä osin kun kevyenliikenteen väylä puuttuu)  
• Siippoontie  
• Vanha Hämeentie  
• Vanhankylän koulutie 

Esi-4.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  
 
• Hynnänkorventie  
• Kaunisnummentie  
• Nummitie  
• Nuppulinnantie  
• Jäniksenlinnantie 
• Pertuntie (siltä osin kun kevytliikenteen väylä puuttuu) 

Esi-2.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  

• Vanhan Valtatien ylitys Kirvesmiehentien kohdalta 

Kellokosken alueen vaarallisten teiden luokitusten osalta on tarkistettu myös Mäntsälän käyttämät vaarallisten teiden luokitukset, koska Kellokosken koululle tulee vuosiluokille 7-9 mäntsäläläisiä oppilaita. Tien vaarallisuusluokitus Linjatiellä välillä Vanha Valtatie/Ohkolantie-Vanha Lahdentie/moottoritieE75 on sekä Tuusulassa että Mäntsälässä samanlainen. Mäntsälän kunta käyttää myös Koululiitu-ohjelmaa pohjana vaarallisten teiden luokittelussa. 

Rehtori tekee kuljetuspäätökset lautakunnan vahvistamien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Rehtorin kuljetuspäätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vain yhdestä keväällä 2021 tehdystä kuljetuspäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, Oikaisuvaatimus koski Kellokosken yläkoulun oppilaan kuljetuspäätöstä ja Linjatien vaarallisuutta. Sivistyksen toimialue totesi lausuntonaan hallinto-oikeudelle Linjatien vaarallisuudesta seuraavasti:  

“Linjatien (välillä Vanha Valtatie - Vanha Lahdentie) vaarallisuusluokitus on määritelty vuosiluokille 1-6. Mäntsälän kunnan vaarallisuusluokitus kyseiselle tieosuudelle on saamamme tiedon mukaan sama. Tien vaarallisuuden arviointiin vaikuttaa tien hyvä näkyvyys (tie on suora), alhainen nopeusrajoitus (50km/h) ja tien hyvä kunto. Osa yläkoululaisista saa koulukuljetusetuuden matkan perusteella, kun koulumatkan pituus on yli 5 kilometriä.” Hallinto-oikeuden päätöstä oikaisuvaatimuksen johdosta ei ole vielä saatu. 

Sivistyksen toimialue toteaa, että jos oppilaan koulumatka on vaarallinen matkan pituudesta riippumatta, vaarallisten teiden määrittelyssä käytetään edelleen apuna Koululiitu-sovellusta lautakunnan päätöksen mukaisesti.  Koululiitu-sovelluksesta saadaan ajantasaiset tiedot teiden ominaisuuksista ja kuljetuspäätökset voidaan tehdä yhdenvertaisin perustein. Koululiitu-sovellusta hyödynnetään kuljetuspäätöksissä 1.8.2021 lähtien, ja kesken lukuvuoden tehtäviä kuljetusperiaatteiden muutoksia ei pidetä oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kannatettavana. Koululiitu-sovelluksen käyttöönotto on vielä uusi asia, joten pitemmän kokemuksen saaminen sovelluksen hyödyntämisestä koulukuljetuspäätösten tekemisessä on tarpeen.  

Tieosuuksien uudelleentarkastelua tehdään sivistyksen toimialueen hallinnossa huoltajien pyynnöstä Koululiidun arviointeihin ja lisätietoihin perustuen.  

Koulukuljetusperiaatteet ja koulukuljetuksia koskevat tiedot on koottu koulukuljetusoppaaseen. Koulukuljetusoppaassa on myös linkki Koululiitu-karttaan. Koulukuljetusopas on luettavissa kunnan www-sivuilla › Varhaiskasvatus ja koulutus › Perusopetus › Perusopetuksessa › Koulukuljetukset. Sivuilta on myös luettavissa tehdyt täydennykset Koululiidun arviointeihin.  

Koulukuljetusopas sekä täydennykset Koululiidun arviointeihin ovat liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Kati Lepojärven ja Karita Mäensivun esittämän aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta päätti lisäksi ottaa käsittelyyn lokakuussa pykäläasiana Koulukuljetusoppaan päivityksen ja kuljetusperiaatteet.

 

Valmistelija

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Tuija Reinikainen ehdotti Ari Nymanin kannattamana, että lisätään päätösehdotukseen lautakunnan päättämä kohta, että lautakunta ottaa käsittelyyn lokakuussa pykäläasiana Koulukuljetusoppaan päivityksen ja kuljetusperiaatteet.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tuija Reinikaisen tekemää muutosehdotusta äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääni (Outi Huusko, Kalle Ikkelä, Ulla Rosenqvist, Kim Kiuru, Lilli Salmi 6 "ei" ääntä (Tuija Reinikainen, Aila Koivunen, Jari Immonen, Ari Koponen, Ari Nyman, Raimo Stenvall), ) ja 2 "tyhjä" (Kati Lepojärvi, Riitta Sedig).

Äänin 6 - 5 kunnanhallitus päätti, että päätösehdotukseksi tuli kannatettu muutosehdotus.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Kati Lepojärven esittämän ja Karita Mäensivun allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • todeta, että lautakunta ottaa käsittelyyn lokakuussa pykäläasiana Koulukuljetusoppaan päivityksen ja kuljetusperiaatteet.
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Kati Lepojärven ja Karita Mäensivun esittämän aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi.


Kati Lepojärvi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Kati Lepojärven esittämän ja Karita Mäensivun allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi teki Hanna Catanin, Matti Alangon ja Johanna Sipiläisen kannattamana seuraavan palautusesityksen: 

"Esitän asian palauttamista kiireellisenä valmisteluun siten, että - Koululiitualgoritmia käytetään jatkossa vain apuvälineenä, ei yksinomaisena tietolähteenä kouluteiden turvallisuuden määrittämisessä, - että kouluteiden turvallisuuden arviointia ja turvallisuuspuutteista valittamisvelvoitetta ei aseteta vanhempien vastuulle, vaan kunta sitoutuu varmistamaan kaikkien kouluteidensä turvallisuuden omin toimin, - ja, että Koululiituprosessin käyttöönotossa kaikille turvattomista turvallisiksi Koululiitualgoritmin myötä muutetuille teille tulisi tehdä turvallisuusselvitys, kattaen kohdekatselmukset, huomioiden myös huonot keliolosuhteet, ja vasta sitten määrittää teille tai tien osille lopullinen turvallisuus-/turvattomuusmääritys. Aiemmin kymmeniä vuosia käytössä olleet koulukuljetusperusteet muodostavat hyvän viitekehyksen Koululiitu-algoritmin muodostamalle turvallisuusdatalle. Lisäksi teiden turvallisuusmääritysprosesseissa tulee vanhempien lisäksi muille alueella asuville ja asianosaisille antaa mahdollisuus lausua näkemyksensä, jotka otetaan prosessissa huomioon."

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.6.2020 uusista koulukuljetusperiaatteista ja Koululiitu-sovelluksen käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen.  

Kokouksessaan 23.11.2021 kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti, että koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään apuna Koululiitu-sovellusta. Lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle Linjatien kevyen liikenteen väylän toteuttamista yhdessä Mäntsälän kanssa ja Linjatien turvallisuuden lisäämistä hidasteilla ja nopeusvalvonnalla. Lisäksi lautakunta päätti esittää sivistyksen hallinnolle, että se käy neuvottelua Rambollin kanssa Koululiitu-palvelun tuottamisesta. 

Koululiitu-sovelluksesta saadaan tiedot teiden ominaisuuksista Liikenneviraston ylläpitämästä tierekisteristä. Tierekisterin tiedot päivittyvät kerran vuodessa Koululiitu-sovellukseen. Tietöiden tai muiden tilapäisten tieolosuhteiden muutosten vuoksi on tärkeää, että tieosuuksien tarkastelua tehdään tarvittaessa sivistyksen toimialueen hallinnossa Koululiitu -sovelluksen arviointeihin ja lisätietoihin perustuen. 

Koulukuljetuspäätökset tehdään kasvatus- ja sivistyslautakunnan määrittelemien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti ja päätökset tehdään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen. 


Koulumatkan vaarallisuuden arviointi, Linjatie 

Yhdestä keväällä 2021 tehdystä kuljetuspäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus koski Kellokosken yläkoulun oppilaan kuljetuspäätöstä ja Linjatien vaarallisuutta. Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen kyseistä koulukuljetuspäätöstä koskevasta valituksesta 1.2.2022. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että  

“Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin (542/2018) mukaan, jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Tuusulan koulukuljetusoppaan 16.6.2020 mukaan kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen, tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos 3.–9. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli viisi kilometriä. Koulumatkan vaarallisuuden määrittelyssä käytetään Koululiitu-sovellusta. Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista viisi pistettä alhaisempaa raja-arvoa.  

Tuusulan kunnan selvityksen mukaan koulumatka Linjatietä pitkin on turvallinen yläluokan oppilaalle Koululiitu-sovelluksella arvioiden. Kun otetaan huomioon koulureitistä esitetty selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että matkaa XX:n kotoa kouluun ei ole pidettävä perusopetuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hänelle liian vaarallisena siten, että hänelle tulisi myöntää koulukuljetus. Valituksenalaista päätöstä ei siten ole syytä muuttaa.” 

Sivistyksen hallinnon linjauksen mukaan Linjatie välillä Kaukolantie-Vanha Lahdentie on määritelty vaaralliseksi 1.12.2021 alkaen lukuvuoden 2022-23 loppuun eli 2.6.2023 saakka työmaaliikenteen vuoksi. Kuljetusetuus on määritelty päättyväksi, jos tien vaarallisuusluokitus muuttuu työmaan päättymisen vuoksi tai muusta syystä. Linjatien vaarallisuutta tarkastellaan viimeistään keväällä 2023. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,​ että VALTUUSTO päättää katsoa Kati Lepojärven ja Karita Mäensivun esittämän aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Kati Lepojärven ja Karita Mäensivun esittämän aloitteen 8.2.2021 § 21 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Kati Lepojärven ja Karita Mäensivun 8.2.2021 § 21 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.