Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 84 Kellokosken Ruukin yleinen sauna, 858-404-3-1876 (M), myynti- ja hinnoittelupäätös

TUUDno-2022-665

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt Kellokosken ruukin yleisen saunan ja muiden kunnan omistamien vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnista edellisen kerran 8.6.2020 § 65. Kellokosken ruukin yleinen sauna kuului päätöksessä niin sanottuun kehitettävät kiinteistöt I -koriin, jossa kiinteistöistä luopuminen edellytti niiden kehittämistä asemakaavan muutoksella. Kellokosken ruukin yleinen sauna sai uuden lainvoimaisen asemakaavan 12.8.2020 (kehitettävät kiinteistöt - asemakaavan muutos, kaavanumero 3552).

Tässä päätöksessä valtuustolle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta ja -tapa.

Myytävän kiinteistön perustiedot

 • Kaupan kohde: määräala kiinteistöstä 858-404-3-1876 ja siellä sijaitseva Kellokosken ruukin yleinen sauna. Määräala muodostaa asemakaavan mukaisen tontin numero 1 korttelissa 7051.
 • Pinta-ala: noin 706 m²
 • Rakennusoikeus: rakennettu, noin 150 k-m²
 • Käyttötarkoitus: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)
 • Muuta: rakennus merkitty suojeltavaksi (sr-30) ja alue kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (kh)
 • Ulkopuolinen kuntoarvio: rakennus edellyttää mittavaa ja kokonaisvaltaista saneerausta

 

Kunnanvaltuusto oli 8.6.2020 (§ 65) hyväksymässään vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis-​ ja realisointisuunnitelmassa edellyttänyt, että ennen Kellokosken ruukin yleisen saunan avointa myyntiä tulee Kellokosken vapaaehtoiselta palokunnalta (Kellokosken VPK) kysyä heidän kiinnostustaan kiinteistön ostolle. Kunta on käynyt päätöksen jälkeen Kellokosken VPK:n kanssa neuvotteluja ja saanut yhdistyksen hallitukselta kirjallisen vastauksen, ettei Kellokosken VPK ole kiinnostunut kiinteistön ostamisesta.

Kunta on tilannut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta.

Arvion mukaan kohteen markkina-arvo on 45.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Kellokosken ruukin yleisen saunan ja sen asemakaavan mukaisen tontin numero 1 korttelissa 7051 myyntiin tarjouskilpailulla. Tontti muodostuu määräalasta kiinteistöä 858-404-3-1876 ja sen pinta-ala on noin 706 m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan.
 • asettaa tarjouskilpailun pohjahinnaksi 45.000 euroa.
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään lopullisen myyntipäätöksen.
 • että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, hän muutti päätösehdotuksen seuraavaksi:

"Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 20.6.2022 esityslistalle
 • tehdä ehdotuksen valtuustolle 13.6.2022 kokouksessaan."

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • ottaa asian valtuuston 20.6.2022 esityslistalle
 • tehdä ehdotuksen valtuustolle 13.6.2022 kokouksessaan.

Valmistelija

Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Kellokosken Ruukin yleisen saunan ja sen asemakaavan mukaisen tontin numero 1 korttelissa 7051 myyntiin tarjouskilpailulla. Tontti muodostuu määräalasta kiinteistöä 858-​404-​3-​1876 ja sen pinta-​ala on noin 706 m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan.
 • asettaa tarjouskilpailun pohjahinnaksi 45.000 euroa.
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään lopullisen myyntipäätöksen.
 • että tämä hinnoittelu-​ ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • asettaa Kellokosken Ruukin yleisen saunan ja sen asemakaavan mukaisen tontin numero 1 korttelissa 7051 myyntiin tarjouskilpailulla. Tontti muodostuu määräalasta kiinteistöä 858-​​404-​​3-​​1876 ja sen pinta-​​ala on noin 706 m². Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan.
 • asettaa tarjouskilpailun pohjahinnaksi 45.000 euroa.
 • valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään lopullisen myyntipäätöksen.
 • että tämä hinnoittelu-​​ ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

kasvu ja ympäristö, valmistelija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.