Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 92 Hankintaosaamisen kehittäminen Tuusulan kunnan organisaatiossa, aloite

TUUDno-2021-2442

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ari Koponen esitti seuraavan hänen ja 8 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen: 

"Hankinnat muodostavat merkittävän osan kuntien menoista, joten on tärkeää, että ne toteutetaan taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.  

Laadukkaalla kilpailu- ja hankintaosaamiselle varmistetaan ettei kunnalle synny turhia veroeurojen menetyksiä mitkä ovat poissa muista tärkeistä kohteista.  

Hankinnoilla on myös tärkeä tukea paikallisia yrityksiä, jotka luovat työtä paikkakunnalle.  

Edellä olevan perusteella ehdotan, että ryhdytään toimenpiteisiin hankintaosaamisen kehittämiseksi Tuusulan kunnan organisaatiossa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Inkeri Kontiola, hankintapäällikkö, inkeri.kontiola@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hankintatoimi on hajautettu, toimialueet tekevät itse omat hankintansa hankintaohjeiden mukaisesti ja hankinnat-palveluyksikön ohjauksessa. Hajautetussa mallissa on tunnistettu yhtenä haasteena hankintaosaaminen, kun hankintoja tehdään pääosin oman työn ohessa. Lisäksi on tunnistettu myös muita haasteita mm. hankintatoimen sujuvuuden ja roolien suhteen.

Hankintatoimen kehittämisen tueksi Tuusulan kunta osallistui vuoden 2021 lopulla Keino-osaamiskeskuksen vaikuttavien hankintojen kehittämisohjelmaan, KEINO-akatemiaan, jonka tarkoituksena on auttaa julkisorganisaatiota kehittämään hankintatoimeaan siten, että ne voivat johtaa hankintoja strategisten tavoitteiden avulla. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ja rahoittama KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) on osa valtion hallitusohjelman toteutusta, konsortion muodostaa Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel O. Kolmanteen akatemiakauteen valittiin joukko organisaatioita, jotka aloittivat kehittämistyönsä ohjelmassa lokakuussa 2021.

Kehittämissuunnitelman pohjaksi valittiin tulevaisuuspolku, jonka avulla kunta määrittelee tuleville vuosille hankintatoimen kehittämisen toimenpiteet. Kehittämistyön tavoitteena on mm. hankintatoimen kehittäminen suuntaan, jossa

  • hankinnoilla paremmin huomioidaan ja edistetään kunnan yhteisiä strategisia tavoitteita
  • hankintatoimen organisointi niin, että prosessit on kuvattu ja työnjako on selkeä
  • hankintaosaamista vahvistetaan ja että hankintoja johdetaan tiedolla.

 

Toimenpiteiden määrittelemiseksi on kevään 2022 aikana pidetty kolme työpajaa, joihin osallistui laaja joukko kunnan hankintatehtävissä toimivia henkilöitä. Toimenpiteet on nyt toukokuussa 2022 saatu kirjattua, ja aloitamme kesäkuussa 2022 kanssa toimenpiteiden tärkeysjärjestyksen määrittämisen ja niihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisen.

Työ tulee jatkumaan suunnitelmallisesti tulevina vuosina, tavoitteena on hankintatoimen ja -osaamisen jatkuva kehittäminen hyödyntäen laajaa kirjoa eri menetelmiä. Hankintatoimen kehittämisen ohjausryhmänä toimii kunnan johtoryhmä, projektiryhmänä on toimialueilla nimetty projektiryhmä, projektipäällikkönä toimii hankintapäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Ari Koposen 8.11.2021 § 159 ja kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Ari Koposen ja kahdeksan muun valtuutetun 8.11.2021 § 159 allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.