Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tuusulan Jäähalli Oy, osakkeiden ostaminen Tuusulan kunnalle

TUUDno-2020-2768

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta omistaa 51,5 % kuntakonserniin kuuluvan Tuusulan Jäähalli Oy:n osakkeista. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. Jääaikaan oikeuttavat kantaosakkeet (A-sarja) ja jääaikaan oikeuttamattomat osakkeet (B-sarja), jotka ovat Tuusulan kunnan osakkeita. Molemmilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon.

Tuusulan Jäähalli Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä seuraavasti:

 1. Tuusulan kunta                            420 B-Sarjan osaketta
 2. Tuuskiekko ry.                              325 A-sarjan osaketta
 3. Tuusula Ringette ry.                       48 A-sarjan osaketta
 4. Tuusulan Luistelijat ry.                   23 A-sarjan osaketta

 

Tuusulan Jäähalli Oy:n toimialana on omistaa ja hallita urheilukeskuksen alueella olevaa jäähallirakennusta laitteineen ja rakenteineen. Jäähallirakennus sijaitsee Tuusulan kunnan vuokratontilla. Tuusulan Jäähalli Oy:n omistaman jäähallirakennuksen vieressä sijaitsee Tuusulan kunnan suorassa omistuksessa oleva jäähalli.

Tuusulan kunnan strategisena tavoitteena on kehittää Tuusulan urheilukeskuksen toimintoja mm. jääurheilun osalta. Nykyinen omistusrakenne ei mahdollista alueen ja jääurheilun pitkäjänteistä kehittämistä.

Tuusulan kunta on käynyt Tuuskiekko ry:n kanssa neuvotteluja yhdistyksen omistamien osakkeiden ostamisesta Tuusulan kunnalle. Neuvottelut kaupan yksityiskohdista ovat vielä kesken, ja tavoitteena on päästä kaupan yksityiskohdista sopimukseen lähipäivien aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 7.12.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.11.2020 pidettävässä kokouksessa.

 

Markku Vehmas selosti asiaa.

Harri Lipasti, Mika Mäki-Kuhna ja Jani Peltonen olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta (”Ostaja”) on jatkanut neuvotteluja TuusKiekko ry:n (”Myyjä”) kanssa marraskuussa 2020 kariutuneiden osakekauppaneuvotteluiden jälkeen. Ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet 24.3.2021 kauppakirjan Tuusulan Jäähallin Oy:n (”Yhtiö”) osakkeiden ostamisesta. Kaupan toteutumisen ehtona on, että Tuusulan kunnanhallituksen päätös kaupan hyväksymisestä ja Tuusulan valtuuston päätös kaupan vaatimasta määrärahan hyväksymisestä ovat saaneet lainvoiman.

Neuvoteltu osakkeiden lopullinen kauppahinta on 220 000 euroa. Alla on kuvattu kauppakirjan keskeiset ehdot:

 • Osakkeiden omistusoikeuden siirtyessä Myyjältä Ostajalle, Myyjä siirtää kaikki Osakkeita koskevat oikeutensa, vastuunsa ja velvoitteensa Yhtiön osakkaana Ostajalle
 • Myyjän jääaikavuoroja koskevat sopimukset ja oikeus myydä jäätä pysyvät sellaisinaan voimassa 30.4.2021 saakka
 • Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan yhtiökokouksessa, Yhtiön osakkeenomistajana siihen, että Yhtiön jääaikavuoroja jaettaessa kaudella 2.8.2021 - 29.4.2022, Myyjälle annetaan maksuttomia jääaikavuoroja yhteensä enintään 285 tuntia.
   

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (lunastaja), on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti milloin tahansa lunastusedellytysten täyttyessä oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista.

Vaikka Tuusulan kunnan omistus Yhtiön osakkeista nousisi kaupan myötä yli 90 %:n, kunta ei kuitenkaan käytä aktiivisesti lunastusoikeuttaan. Mahdollisesta jäljelle jäävien vähemmistöosakkaiden lunastuksesta tehdään myöhemmin tarpeen mukaan erillinen päätös. Vuoden 2021 talousarvioon varataan kuitenkin jo tässä vaiheessa 270 000 euron määräraha koko osakekannan ostamiseen (TuusKiekko ry., 325 A-sarjan osaketta, Tuusula Ringette ry., 48 A-sarjan osaketta ja Tuusulan Luistelijat ry., 23 A-sarjan osaketta).

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ostaa TuusKiekko ry:ltä 325 Tuusulan Jäähalli Oy:n A-sarjan osaketta 220 000,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.
 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää 

 • lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,00 euron määrärahan Tuusulan Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,​00 euron määrärahan Tuusulan Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Janne Mellin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Mellinin tilalle tuli kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.