Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pakolaisten kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen tuominen valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-972

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti hänen, Tommi Partasen ja Johanna Sipiläisen seuraavan aloitteen:

"Valtuustoaloite pakolaisten kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen tuomisesta valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana.

Kunnan kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2016. Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017 pidetyssä kokouksessa, että Tuusula solmii toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 1.1.2018 alkaen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta. Vuosittaiseksi vastaanotettavien määräksi päätettiin tuolloin 15-20 henkeä.

Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö kotouttamisohjelmassa 2021-2022 on 20-30 kiintiöpakolaista tai oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa vuosittain. ELY-keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kohdentamisen vallitsevan tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Kotouttamisohjelma päivitetään kotouttamislain mukaisesti valtuustokausittain. Uusi valtuusto aloittaa kuntavaalien siirron takia työskentelynsä vasta syksyllä 2021. ELY-keskuksen kanssa solmitun sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Onkin ensiarvoisen tärkeää jo uuden valtuustokauden alussa määritellä irtisanotaanko sopimus kokonaan tai vähennetään vuosittain vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrää. Maahanmuuttopalveluihin suhteessa muihin työllistymispalveluihin on satsattu merkittävässä määrin enemmän.

Maahanmuuttotiimin henkilöstöresurssit: 1 kokopäiväinen maahanmuuttokoordinaattori, 1 vakituinen pakolaisohjaaja, 1 määräaikainen pakolaisohjaaja sekä Keusote-kuntayhtymässä työskentelevä vakituinen, kokoaikainen sosiaaliohjaaja. Lisäksi maahanmuuttotiimissä työskentelee ajoittain velvoitetyöllistettyjä ja palkkatuella työllistettyjä henkilöitä. 

Tuusulassa oli työttömiä tammikuun 2021 lopussa 1 969 henkilöä, 774 enemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan (1 195 v. 2020). Työttömien osuus oli 10,0 % työvoimasta. 

Pitkäaikaistyöttömiä oli 527 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 206 henkilöä. Kuntatalouden kannalta pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys on merkittävässä roolissa. Uuden valtuuston onkin syytä vakavasti harkita suuntaako se työllistymispalveluiden resurssit 200 nuoren ja yli 500 pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen kuin 15-30 pakolaisen kotouttamispalveluiden tuottamiseen."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.