Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille, aloite

TUUDno-2020-2962

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Tuhkunen esitti seuraavan Vihreän valtuustoryhmän aloitteen:

"Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että jokaisessa Tuusulan koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen.  Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Tuusula tuo jokaiseen kouluun tiiviin mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin."
 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Helena Palola, kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, helena.palola@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen: 

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen on tavoitteellista ja tärkeää työtä:  

Kiitos tärkeän asian esille nostamisesta. Oppilaan hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsikädessä ja onnistuaksemme tehtävässämme molempia on tuettava.  

Tärkeämpää kuin yksittäisen kurssin tuominen koulun opetussuunnitelmaan on koulun toimintakulttuuri, joka tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. On tärkeää, että koulukohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan säännöllisesti tapahtuvat hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat toimintamallit kuten esimerkiksi luokkien ryhmäyttämiset, luokan ohjaajan tunnit sekä erilaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevien toimintamallien säännöllinen käyttö osana opetus ja kasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on, että opettajilla on riittävä tuntemus ko. menetelmistä, mikä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Tuusulan kunnan opetustoimen henkilöstön koulutuskalenterissa on säännöllisesti mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä koulutuksia. Myös yksittäisissä oppiaineissa kuten terveystiedossa, käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. 

Lapsen ja nuorten mielenterveyden kehitys muotoutuu ympäristön ja lapsen omien ominaisuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys tapahtuu ekologisessa kontekstissa, jossa erilaiset ympäristöt kuten perhe, koulu ja vapaa‐ajan kehitysympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja lapseen.  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä. 

Tunne‐ ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan ihmissuhteisiin ja omaan tunne‐ elämään liittyviä taitoja.  Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja yhteisten sääntöjen noudattaminen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Myös ongelmanratkaisutaitoja, ongelmien tunnistamista ja ratkaisua sekä taitoa asettaa realistisia tavoitteita pidetään tunne‐ ja vuorovaikutustaitoina. Tunne‐ ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä paitsi mielenterveyden myös oppimisen kannalta. Hyvät tunne‐ ja vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja pärjäämiseen elämässä ja myöhemmin yhteiskunnassa. 

Edellä mainitut asiat ovat osa koulun päivittäistä toimintaa. Tuusulan peruskouluissa on käytössä tutkimusperustaisia toimintamalleja mm. ProKoulu, Kiva Koulu, Lions‐Quest. Näiden toimintamallien avulla pystytään vahvistamaan hyvää koulupäivää ja rakentamaan säännöllisesti toteutettavia, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia opetuksellisia hetkiä. Näiden kaikille kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa toteutetaan kohdennettuja ryhmiä yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa esimerkiksi ART (epäsosiaalisesti käyttäytyville oppilaille), Maltti (tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö), MAESTRO‐ stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä masennusoireista kärsiville). Oppilaalla on mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea oppilashuollon henkilöstöltä. Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten masennusoireiden varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille oppilaille. 

Mikäli koulujen oppilashuolto näkee hyvänä mielenterveyden ensiapukoulutuksen oman yksikkönsä hyvinvointityössä, on tällaisiin koulutuksiin osallistuminen tai koulutusten järjestäminen mahdollista.

OPPIVA -verkosto:  

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on liittynyt vuoden 2021 alusta osaksi kansallista OPPIVA -verkostoa. OPPIVA-verkosto on 30 kunnan verkosto, jossa kehitetään yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta valtakunnallisesti. Työ syventää käynnissä olevaa muutosta, jossa toimintakulttuurin ytimessä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppimisen laatu ja koulutuksen tasa-arvo. Oppiva -verkoston kautta voimme lisätä koulutusmahdollisuuksia Tuusulan kunnan opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Tämän kevään yksi teemoista on hyvinvointi poikkeusolojen keskellä.  

Kalliomaan koulun tuki: 

Kalliomaan koulussa on kuukauden tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle tullaan erikoissairaanhoidon tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä. 

Kalliomaan koulu tarjoaa lisäksi konsultaatiopalveluita oppilaaksiottoalueen perustasolle alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat erityisluokanopettajat sekä ALVA:n oppilashuollon henkilöstö. Konsultaation avulla saamme apua luokkiin, jos lapsella tai nuorilla ilmenee laajempia hyvinvoinnin ja koulunkäynnin haasteita.  

Kehittämishankkeet: 

Tuusulan kunta on mukana valtion rahoittamissa hankkeissa. Yhteistyössä muiden Kuuma-kuntien kanssa menossa on Kaikille yhteinen koulu hanke ja käynnistymässä Sitouttavan kouluyhteistyön hanke. Molemmissa hankkeissa järjestetään koulutusta ja menetelmäohjausta mm. oppilaiden kohtaamisen ja heidän hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen.  

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen 7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

 

__________

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun, sivistysjohtaja täydensi lausuntoa seuraavasti: Koulutusta voidaan mahdollisesti toteuttaa osana Oppiva-verkostoa. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä täydennyksen lausuntoon.

 

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa alla olevan muutetun vastauksen aloitteeseen:

Vastaus aloitteeseen: 

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen on tavoitteellista ja tärkeää työtä:  

Kiitos tärkeän asian esille nostamisesta. Oppilaan hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsikädessä ja onnistuaksemme tehtävässämme molempia on tuettava.  

Tärkeämpää kuin yksittäisen kurssin tuominen koulun opetussuunnitelmaan on koulun toimintakulttuuri, joka tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. On tärkeää, että koulukohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan säännöllisesti tapahtuvat hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat toimintamallit kuten esimerkiksi luokkien ryhmäyttämiset, luokan ohjaajan tunnit sekä erilaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevien toimintamallien säännöllinen käyttö osana opetus ja kasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on, että opettajilla on riittävä tuntemus ko. menetelmistä, mikä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Tuusulan kunnan opetustoimen henkilöstön koulutuskalenterissa on säännöllisesti mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä koulutuksia. Myös yksittäisissä oppiaineissa kuten terveystiedossa, käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. 

Lapsen ja nuorten mielenterveyden kehitys muotoutuu ympäristön ja lapsen omien ominaisuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys tapahtuu ekologisessa kontekstissa, jossa erilaiset ympäristöt kuten perhe, koulu ja vapaa‐ajan kehitysympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja lapseen.  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä. 

Tunne‐ ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan ihmissuhteisiin ja omaan tunne‐ elämään liittyviä taitoja.  Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja yhteisten sääntöjen noudattaminen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Myös ongelmanratkaisutaitoja, ongelmien tunnistamista ja ratkaisua sekä taitoa asettaa realistisia tavoitteita pidetään tunne‐ ja vuorovaikutustaitoina. Tunne‐ ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä paitsi mielenterveyden myös oppimisen kannalta. Hyvät tunne‐ ja vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja pärjäämiseen elämässä ja myöhemmin yhteiskunnassa. 

Edellä mainitut asiat ovat osa koulun päivittäistä toimintaa. Tuusulan peruskouluissa on käytössä tutkimusperustaisia toimintamalleja mm. ProKoulu, Kiva Koulu, Lions‐Quest. Näiden toimintamallien avulla pystytään vahvistamaan hyvää koulupäivää ja rakentamaan säännöllisesti toteutettavia, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia opetuksellisia hetkiä. Näiden kaikille kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa toteutetaan kohdennettuja ryhmiä yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa esimerkiksi ART (epäsosiaalisesti käyttäytyville oppilaille), Maltti (tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö), MAESTRO‐ stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä masennusoireista kärsiville). Oppilaalla on mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea oppilashuollon henkilöstöltä. Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten masennusoireiden varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille oppilaille. 

Mikäli koulujen oppilashuolto näkee hyvänä mielenterveyden ensiapukoulutuksen oman yksikkönsä hyvinvointityössä, on tällaisiin koulutuksiin osallistuminen tai koulutusten järjestäminen mahdollista.

OPPIVA -verkosto:  

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on liittynyt vuoden 2021 alusta osaksi kansallista OPPIVA -verkostoa. OPPIVA-verkosto on 30 kunnan verkosto, jossa kehitetään yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta valtakunnallisesti. Työ syventää käynnissä olevaa muutosta, jossa toimintakulttuurin ytimessä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppimisen laatu ja koulutuksen tasa-arvo. OPPIVA -verkoston kautta voimme lisätä koulutusmahdollisuuksia Tuusulan kunnan opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Tämän kevään yksi teemoista on hyvinvointi poikkeusolojen keskellä. Mielenterveyden ensiapukoulutusta voidaan mahdollisesti toteuttaa osana OPPIVA-verkostoa.

Kalliomaan koulun tuki: 

Kalliomaan koulussa on kuukauden tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle tullaan erikoissairaanhoidon tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä. 

Kalliomaan koulu tarjoaa lisäksi konsultaatiopalveluita oppilaaksiottoalueen perustasolle alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat erityisluokanopettajat sekä ALVA:n oppilashuollon henkilöstö. Konsultaation avulla saamme apua luokkiin, jos lapsella tai nuorilla ilmenee laajempia hyvinvoinnin ja koulunkäynnin haasteita.  

Kehittämishankkeet: 

Tuusulan kunta on mukana valtion rahoittamissa hankkeissa. Yhteistyössä muiden Kuuma-kuntien kanssa menossa on Kaikille yhteinen koulu hanke ja käynnistymässä Sitouttavan kouluyhteistyön hanke. Molemmissa hankkeissa järjestetään koulutusta ja menetelmäohjausta mm. oppilaiden kohtaamisen ja heidän hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen.  


Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen 7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Helena Palola, kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, helena.palola@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen 7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen 7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.