Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-974

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulan kunnalla on tällä hetkellä budjetissa metsätulojen tuottotavoite. Vuotuisen kasvun perusteella sen suuruus on 200 000€.  Kunnan metsät eivät ole kuitenkaan talousmetsiä, vaan niillä on asukkaille tärkeitä arvoja, joiden arvioiminen perustuu ihmisten kokemuksiin sekä lisääntyvän ilmastovaikutuksen ja monimuotoisuuden merkityksen tunnustamiseen.  Tuottotavoitteista tulisi luopua. Se ei tarkoita, etteikö metsiä hoidettaisi. Kunnan metsissä ei tule tehdä metsien uudistamiseen tähtääviä avohakkuita. Puustoa voidaan uudistaa vaiheittain pienaukkojen, kaistaleiden ja poimintahakkuiden avulla. 

Metsä on ihmeellinen tuotantolaitos 

Metsä yhteyttää ja kierrättää ravinteita. Puustolla on kyky sitoa ilmasta hiilidioksidia, maaperällä kyky imeä hulevesiä, metsä viilentää ilmastoa ja sitoo pienhiukkasia. Metsä tuottaa marjoja, sieniä ja riistaa. Metsä tuottaa kulttuuripalveluja tarjoamalla virkistyskäytöllä ihmisille henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Monille asukkaille kodin lähellä oleva lähimetsä on tärkeä, jokapäiväinen virkistyspaikka ja hyvinvoinnin lähde. Metsä tarjoaa esteettisiä elämyksiä, ja on oppimispaikka.

Uusien asuinalueiden sovittaminen maisemaan

Myös uusia asuinalueita rakennettaessa ennen kuin metsä hakataan ja myllätään maaperä sekä mahdollisesti louhitaan kallio, tulee arvioida, mitä kaikkea joko menetetään tai voidaan saavuttaa jos sitä vaalitaan. Uusien asuinalueiden sovittaminen olemassa olevaan maisemaan edellyttää ammattitaitoista maisemansuunnittelua. 

Lähimetsän merkitys

Lähimetsällä on erilaisia hoitotavoitteita kuin asutuksesta kauempana sijaitsevalla metsällä. Peltoaukeisiin rajautuva metsä kaukana asutuksesta uusiutuu maisemana. Eri-ikäiset kaistaleet luovat vaihtelua. 

Sen sijaan asutuksen viereen muodostuva hakkuuaukea vie lähiasukkailta tavoitellun virkistyksen ja luontoelämykset, aiheuttaa mielipahaa sekä laskee hyvinvointia ja viihtymistä kenties vuosikymmeniksi. Asutuksen lähimetsän yleisilme tulee pitää hoidettuna, hyväkuntoisena ja vaihtelevana. Kouluilla ja päiväkodeilla tulee olla lähimetsä."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.