Valtuusto, kokous 11.4.2022

§ 39 Sidonnaisuusilmoitukset

TUUDno-2021-437

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblomin sidonnaisuusilmoituksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut Seppo Noro.
 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Seppo Noron sidonnaisuusilmoituksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Seppo Noro poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi osallisuusjääviyden vuoksi. Lautakunta valitsi väliaikaiseksi puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi Annina Nuutisen.

 

Perustelut

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Räsänen, jari.rasanen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä tähän saakka saadut sidonnaisuusilmoitukset julkaistavaksi kunnan nettisivuilla.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla henkilöiden Jari Anttalainen, Outi Huusko, Janne Mellin, Laura Nyholm, Liisa Palvas, Ulla Rosenqvist, Liisa Sorri ja Jussi Salonen sidonnaisuusilmoituksen.

 

Puheenjohtaja Jussi Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi osallisuusjääviyden vuoksi. Varapuheenjohtaja Jari Räsänen toimi lautakunnan puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. 

 

 

Esteellisyys

Jussi Salonen

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

(Kati) Johanna Aho
Aila Koivunen
Aki Aaltonen
Anne Vähätalo
Antti Ellonen
Antti Seppälä
Ari Koponen
Ari Loponen
Ari Nyman
Cecilia Veikkolainen
Daniel Levander
Eeva Särkiniemi
Eeva-Liisa Nieminen
Elisa Laitila
Heikki Lonka
Janne Hermunen
Janne Mellin
Jari Anttalainen
Jari Räsänen
Johanna Sipiläinen
Jukka Sahlakari
Jussi Salonen
Kalle Ikkelä
Kari Friman
Kari Kinnunen
Kim Kiuru
Laura Åvall
Leena Sjöblom
Liisa Sorri
Margita Winqvist
Marianna Simo
Marjut Kylliäinen
Markku Vehmas
Matilda Kivinen
Matti Rantanen
Miia Suurkuukka
Mikko Simpanen
Outi Huusko
Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Päivö Kuusisto
Reetta Gustafsson
Saku Nurminen
Taina Ketvel
Tiina Simons
Tuija Reinikainen
Ulla Palomäki
Ulla Rosenqvist
Virpi Lehmusvaara.


 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainittujen sidonnaisuusilmoitukset
 • pyytää puuttuvat ilmoitukset 18.3.2022 mennessä
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Hanna Catani
 • Kalle Ikkelä
 • Jari Immonen
 • Marjut Kylliäinen
 • Kati Lepojärvi
 • Arto Lindberg
 • Karita Mäensivu
 • Ilari Roihuvuo
 • Ulla Rosenqvist
 • Kirsti Ruislehto
 • Risto Rämö
 • Lilli Salmi
 • Jussi Salonen
 • Sanna Takala
 • Tapio Tammilehto
 • Petri Tonteri
 • Anna Yltävä

Ehdotus

Esittelijä

Jari Räsänen, jari.rasanen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainittujen sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainittujen sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.