Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaava

TUUDno-2018-1244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Mikkolan koulun eteläpuolelle suunnitellaan uutta päiväkotia. Asemakaava laaditaan kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Uuden päiväkodin liikennejärjestelyjä kehitetään ja mahdollistetaan melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylän on tarkoitus säilyä.

Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Etelä-Tuusulan päiväkodin rakentaminen. Tavoitteena on myös kehittää päiväkodin liikennejärjestelyjä ja mahdollistaa melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylä on tarkoitus säilyttää. Tuusulan kunnan strategiatavoitteista kaava tukee erityisesti laadukkaiden varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumista.


Suunnittelun taustatietoa
 
Kasvatus- ja sivistystoimi on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut kevään 2018 aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokehittämisestä. Valtuusto on hyväksynyt 4.6.2018 pidetyssä kokouksessaan Tuusulan kunnan palveluverkkoluonnoksen vuosille 2018-2028. Varhaiskasvatuksen palveluverkosta on valtuusto tehnyt päätöksen 7.5.2018 pidetyssä kokouksessaan. Uudistetun palveluverkon myötä Tuusulaan rakennetaan kaksi (2) uutta päiväkotia, Etelä-Tuusulan päiväkoti ja Kirkonkylän kampuksen päiväkoti, korvaamaan seuraavat kuusi (6) päiväkotia: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Nykyinen Mikkolan neliryhmäinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1990 ja on nyt vähintäänkin peruskorjauksen tarpeessa.
 
Etelä-Tuusulan päiväkoti käsittäisi 10 päiväkotiryhmää. Uuden päiväkodin suunnittelun lähtökohtana on tilojen muuntojoustavuus sekä tilojen tehokas käyttö toiminnan ja tilankäytön suhteen huomioiden kaikki eri käyttäjäryhmät. Päiväkodin monimuotoisten tilojen tarkoitus on palvella myös kunnan asukkaita ja toimijoita: asukasyhdistys, vanhempainyhdistys, kansalaisopisto, urheiluseurat, kirjasto- ja nuorisopalvelut sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät. Piha-alueiden ja ympäristön oppimisympäristöön ja kasvatukselliseen sisältöön sekä käytön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella.
 
Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueen maasta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
 
Alueen yleiskuvaus
 
Suunnittelualue on pääosin lehtipuuvaltaista metsää. Aluetta rajaa pohjoisesta kevyen liikenteen väylä sekä Mikkolan koulu, idästä Tuusulanväylä ja lännestä Pähkinämäentie. Suunnittelualueen eteläpuoli on metsä- ja peltoaluetta. Tuusulanväylän itäpuolella noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Tuusulan Urheilupuisto. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Lahelan 1. luokan pohjavesialueella.
 
Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksessä (2018) suunnittelualue on merkitty rakennetuksi kulttuurialueeksi osaksi Vanha Hyrylän maalaiskylää. Suunnittelualueen eteläpuolella on Viksbergin pihapiirin eli Rusthollin rakennuskulttuurikohde sekä muinaisjäännösalue 2012 (Museovirasto), mikä on luokiteltu rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi, 1 luokan kohteeksi. 


Kaavoitustilanne
 
Alue on asemakaavoittamaton, uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat 2028 –osayleiskaava, mikä on oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tuusulan yleiskaava 2040 on kaavaehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Lisäksi alueelle on ositettu kevyenliikenteen runkoverkko.
 
Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaan Mikkolan koulu suunnitellaan suljettavan ja oppilasvirtojen ohjattavan Lahelan, Riihikallion ja Rykmentinpuiston yhtenäiskouluihin. Lahelan monitoimitalon valmistuminen ajoittuu vuodelle 2025.

Etelä-Tuusulan päiväkodin sijoittuminen  kaavassa esitetyllä on hiukan haasteellinen saavutettavuuden näkökulmasta.  Päiväkodille pitäisi saada pääväylältä lähemmäs liittymä tai kulku bussipysäkille. Asiakasvirta osaltaan koulun kuljetusliikenteen kanssa tekee Pähkinämäentielle lisää liikennettä.

Päiväkodissa tulee olemaan päivittäin n. 200 lasta, joten reilusti yli 100 huoltajaa tuo päivittäin lapsensa päiväkotiin ja useimmat autoilla. Mikkolan koulun ympärille on rakennettu alueen lähiliikuntapaikka, joka palvelee hyvin päiväkotia. Tontti sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Tuusulanväylän varressa ja sen liikennemäärien ennustetaan kasvavan seuraavan 20 vuoden aikana. Liikenteen hiukkaspäästöt ja laskeumat päiväkodin piha-alueelle tulee selvittää.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Etelä-Tuusulan päiväkodin asemakaavan nro 3584 / Martta Wendelinin päiväkodin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi

Perustelut

Asemakaava koskee rakentamatonta aluetta, joka sijaitsee Hyrylän eteläosassa Pähkinämäentien varressa, Tuusulanväylän länsipuolella, Mikkolan koulun ja Hyrylän koulukeskuksen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen rakentamisen. Päiväkoti korvaa valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia, huonokuntoisia päiväkoteja: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Päiväkodin sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta.

Päiväkotihankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava päiväkoti Martta Wendelin on yksi Varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen päiväkoti, mikä on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä että autolla. Tavoitteena on kaavassa huomioida melusuojaus liikennemelua vastaan sekä suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Tuusulasta kehittyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Suunnittelualue on noin kaksi hehtaaria. Yleisten rakennusten korttelille on osoitettu 5 000 k-m2 kerrosalaa. Rakennus tulee suunnitella Tuusulanväylän suuntaisena niin, että sen länsipuolelle muodostuu melulta suojaisa piha-alue. Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Päiväkotikorttelin eteläpuolelle on osoitettu kaavassa uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti sekä pohjoispuolelle olemassa oleva yhteys, jotka yhdistävät joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: päiväkodin rakentamiskustannukset ovat arviolta 9,057 M€ ja kunnallistekniikan toteutuksen kustannukset ovat arviolta 800 000 €. Kunnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa euroa. Asemakaava nostaa maanarvoa suunnittelualueella.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Asemakaava on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 19.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 20.9.-19.10.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä, viranomaisilta saatiin kuusi lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Päiväkoti Martta Wendelini asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 18.3.2019 § 95 päättänyt asettaa Päiväkoti Martta Wendelin, asemakaavan ehdotus nro 3584, MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. Kuntasuunnittelu/kaavoitus pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnalta ko. kaavasta lausunnon 3.5.2019 mennessä. Ehdotus on nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Asemakaava koskee rakentamatonta aluetta, joka sijaitsee Hyrylän eteläosassa Pähkinämäentien varressa, Tuusulanväylän länsipuolella, Mikkolan koulun ja Hyrylän koulukeskuksen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen rakentamisen. Päiväkoti korvaa valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia, huonokuntoisia päiväkoteja: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Päiväkodin sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta.

Päiväkotihankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018 § 124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava päiväkoti Martta Wendelin on yksi varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen päiväkoti, mikä on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä että autolla. Tavoitteena on kaavassa huomioida melusuojaus liikennemelua vastaan sekä suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Tuusulasta kehittyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Suunnittelualue on noin kaksi hehtaaria. Yleisten rakennusten korttelille on osoitettu 5 000 k-m2 kerrosalaa. Rakennus tulee suunnitella Tuusulanväylän suuntaisena niin, että sen länsipuolelle muodostuu melulta suojaisa piha-alue. Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Päiväkotikorttelin eteläpuolelle on osoitettu kaavassa uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti sekä pohjoispuolelle olemassa oleva yhteys, jotka yhdistävät joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: päiväkodin rakentamiskustannukset ovat arviolta 9,057 M€ ja kunnallistekniikan toteutuksen kustannukset ovat arviolta 800 000 €. Kunnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa euroa. Asemakaava nostaa maanarvoa suunnittelualueella.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Asemakaava on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 19.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 20.9.-19.10.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä, viranomaisilta saatiin kuusi lausuntoa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Osana päiväkodin strategista kehittämisselvitykstä on tutkittu tontin soveltuvuutta päiväkotikäyttöön ja tehty tarvittavat selvitykset yhteistyössä tilapalvelujen ja kaavoituksen kanssa.

Toteamme että, selvityksessä esille nostetut seikat melusta sekä hiukkaspäästöistä tulee huomioida sijoitettaessa päiväkotia tontille. Alustavien melu- ja ilmanlaatuselvitysten mukaan rakentaminen edellyttää rakenteellista suojausta sekä Tuusulanväylän että Pähkinämäentien puolelle ja että oleskelu- ja leikkialueet tulee sijoittaa hiukkas- ja melualueet huomioiden. Rakennus itseään toimii pihan puolelle meluesteenä, rakennuksen muoto ja sijoittelu.

Haluamme tuoda esille, että päiväkodille on varattu normaalia suurempi tontti, jotta voidaan taata pihan optimaalinen toiminnallinen käyttö. Osa tontista jää rakennuksen taakse melu- ja hiukkaspäästöjen vuoksi eikä lasten käytettävissä.

Rakennuspaikka on metsäinen, asemakaavoittamaton alue Tuusulanväylän ja Pähkinämäentien rajaamalla alueella. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Mikkolan koulu ja sekä tonttia rajaava kevyenliikenteenväylä, eteläpuoli on metsä- ja peltoaluetta. Tontin eteläpuolitse varataan asemakaavoituksen yhteydessä sijoituspaikka uudelle kevyenliikenteenreitille. Toteamme, että kaavassa pitää ottaa huomioon riittävät kevyenliikenteenväylät, sekä yhteys ja kulku päiväkodin tontilta niille.

Saatto- ja liityntäliikenteen osalta on strategisessa kehittämisselvityksessä laadittu viitesuunnitelma saatto- ja huoltoliikenteen huomioimiseksi. Liittymä tontille voidaan järjestää Pähkinämäentien puolelta, tontin eteläisestä osasta. Tuusulanväylän puolelta ei liittymää sallita, eikä tontin maastomuodot salli toista liittymää Pähkinämäentielle. Päiväkodin saatto- ja keittiön huoltoliikenteen turvallisuuteen yhden tonttiliittymän kautta tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tontinkäyttösuunnitelmassa (alustava asemapiirustus) on esitetty autopaikkoja yhteensä 55 autopaikkaa, joista 1 ap / 2 työntekijää kohden ja saatto- ja iltakäytölle 35 autopaikkaa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan vähintään yksi sähköautojen latauspiste ja putkitukset sähköauton latauspisteille sekä latauspiste/-eet sähköpyörille

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa sekä julkisella liikenteellä että yksityisellä ajoneuvolla ja kevyenliikenteen kulkuvälineillä. Tuusulanväylän itäpuolella noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Tuusulan Urheilupuisto.

Liikenteen sujuvoittamiseksi on hyvä tehdä toiminnallista suunnittelua Mikkolan koulun saattoliikenteen kanssa Pellavanmäentielle esim. joustava aamupala-aikataulu päiväkodissa ja koulun aloittamisajan kanssa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan ehdotuksesta nro 3584 asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 18.3.2019 § 95 päättänyt asettaa Päiväkoti Martta Wendelin, asemakaavan ehdotus nro 3584, MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. Kuntasuunnittelu/kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ko. kaavasta lausunnon 3.5.2019 mennessä. Ehdotus on nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Asemakaava koskee rakentamatonta aluetta, joka sijaitsee Hyrylän eteläosassa Pähkinämäentien varressa, Tuusulanväylän länsipuolella, Mikkolan koulun ja Hyrylän koulukeskuksen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen rakentamisen. Päiväkoti korvaa valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia, huonokuntoisia päiväkoteja: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Päiväkodin sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta.

Päiväkotihankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018 § 124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava päiväkoti Martta Wendelin on yksi varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen päiväkoti, mikä on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä että autolla. Tavoitteena on kaavassa huomioida melusuojaus liikennemelua vastaan sekä suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Tuusulasta kehittyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Suunnittelualue on noin kaksi hehtaaria. Yleisten rakennusten korttelille on osoitettu 5 000 k-m2 kerrosalaa. Rakennus tulee suunnitella Tuusulanväylän suuntaisena niin, että sen länsipuolelle muodostuu melulta suojaisa piha-alue. Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Päiväkotikorttelin eteläpuolelle on osoitettu kaavassa uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti sekä pohjoispuolelle olemassa oleva yhteys, jotka yhdistävät joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: päiväkodin rakentamiskustannukset ovat arviolta 9,057 M€ ja kunnallistekniikan toteutuksen kustannukset ovat arviolta 800 000 €. Kunnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa euroa. Asemakaava nostaa maanarvoa suunnittelualueella.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Asemakaava on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 19.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 20.9.-19.10.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä, viranomaisilta saatiin kuusi lausuntoa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Tuusulan varhaiskasvatuksessa on tehty ansiokasta työtä lasten luontaisen liikkumisen edistämiseksi. Tästäkin näkökulmasta on huolehdittava, että alueen pihapiiristä löytyy aluevaraus ja riittävästi tilaa, jossa leikkiä ja liikkua turvallisesti hoitopäivän aikana. Martta Wendelin päiväkodista tulee rakentaa kohde, jossa pienten lasten liikkumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja joka toimii esimerkkinä erityisen kekseliään ja liikkumista edistävän yksikön mallista, joka on toteutettu kustannustehokkaasti.

Päiväkoti on kooltaan kymmenryhmäinen päiväkoti, jossa työntekijöitä tulee olemaan yhteensä 45-55 henkilöä. Lautakunta katsoo, että on tilojen kokopäiväinen käyttö on tärkeää ja päiväkodin tulee tarjota alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Suunnittelualue on Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta -selvityksessä osoitettu rakennetuksi kulttuurialueeksi, jonka eteläpuolella on säilynyt Hyrylän vanhaa kylätonttia, jossa on sijainnut Gästgifvarsin ratsutila ja kievari. Nykyisin paikalla oleva Viksbergin tila on syntynyt Gästgifvarsin 1700-luvun lopulla tapahtuneen jakamisen yhteydessä. Tilan päärakennuksen vanhin osa on vuodelta 1820. Lisäksi pihalla on muutama vanha aita sekä vuonna 1793 rakennettu kaksikerroksinen piharakennus. Alueella on muinaisjäännöksiä ja pihapiiri on kokonaisuudessaan merkitty muinaisjäännösalueeksi. Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta -selvityksessä Rusthollin pihapiiri on arvotettu korkeimpaan arvoluokkaan 1. Se on säilyttänyt hyvin alkuperäiset ominaispiirteensä ja on erittäin merkittävä maisema-, rakennuskulttuuri- ja muinaismuistoalue. Suunniteltu päiväkotirakennus ei ulotu eteläpuolella sijaitsevan Viksbergin eli Rusthollin pihapiiriin, mutta on varmistettava etteivät tilan pihapiirin arvot vaarannu.

Tuusulan kunnan tilapalveluiden hankesuunnitelmassa on linjattu rakennuksen nimeäminen Päiväkoti Martta Wendeliniksi Tuusulassa asuneen ja työskennelleen taiteilija Martta Wendelinin (1893-1986) mukaan. Rakennuksen arkkitehtuurin tulee ilmentää rakennuksen käyttötarkoitusta, ja Wendelinin taiteen tulee näkyä teemallisesti rakennuksen ja piha-alueiden jäsentelyssä esim. värityksen tai julkisivuaiheiden muodossa. Asemakaavassa osoitettu pohjoinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys on nimetty Martta Wendelinin poluksi. Kaava-alueen eteläosan jalankulun ja pyöräilyn yhteyden nimestä on järjestetty nimikilpailu Mikkolan koulussa ja Mikkolan päiväkodissa. Nimeksi valikoitui Tarulinnanpolku.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan ehdotuksesta nro 3584 asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut 

Kunnanhallitus päätti 18.3.2019 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet, sekä asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia eikä nähtävillä oloajan ulkopuolella saapunut kirjeitä. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pohjaveteen, perustamistapaan, liikenteeseen, meluun ja ilmanlaatuun, ulko-oleskelutiloihin, suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevaan Rusthollin pihapiiriin, puistomuuntamoon, tietoliikenneverkkoon ja sähkönjakeluun.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Liiteraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

 • asemakaavaan on lisätty määräys: Perustamistapaa ja -materiaaleja valittaessa tulee ottaa huomioon pohjavesiolosuhteet.
 • asemakaavan ulko-oleskelua koskevaa määräystä on täydennetty niin, että määräys koskee sekä leikki- että ulko-oleskelualueita ja että liikennemelutasojen ohjearvot päiväohjearvo 55 dB ja yöohjearvo 50 dB tulee alittaa.      
 • asemakaavaselostusta on täydennetty pohjavettä, liikennettä, toteutusta sekä päivitettyjä kaavamääräyksiä koskevilta osuuksilta

Caruna Oy:n lausunnon johdosta:

 • asemakaavaan on lisätty määräys ja kaavakarttaan on merkitty rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Rakennukset ja rakennelmat tulee sopeuttaa ympäristöön istutusten avulla ja julkisivuissa tulee toteuttaa teemaa taiteilija Martta Wendelinistä.
 • selostusta on täydennetty vastaavilta osin kohdassa yhdyskuntatekninen huolto

 Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 • päiväkotitontin käyttötarkoitus on muutettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) kaavaehdotuksen muodosta ”yleisten rakennusten korttelialue, joka on varattu kunnan tarpeisiin (Y/k)”
 • asemakaavaan on lisätty määräys: Pähkinämäentien puoleiselle istutettavan alueen osalle ei saa istuttaa syvään juurtuvia puita tai pensaita

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia tekstin ja kappaleiden osalta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 • kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, päivitettyjen kaavamääräysten, pohjaveden, liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon, kulttuuriperinnön ja teknisen huollon järjestämisen vaikutuksien ja toteutuksen osalta
 • kaavaselostuksen liitemateriaalia on päivitetty

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

 

Lisätiedot:               kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditut vastinee
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

hyväksyä päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditut vastinee
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditus vastineet
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käsitellyt asiat