Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Jätintie, asemakaavan muutos, kaava nro 3575

TUUDno-2017-364

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Kkl § 84/31.5.2017           

Vireilletulo ja käynnistämissopimus

Alueen yksityinen maanomistaja on tehnyt asemakaavan muutosaloitteen omistamilleen maille Riihikallioon korttelin 32003 alueelle. Kaavamuutoksen mahdollisuutta tarkasteltaessa myös Tuusulan kunnan omistamaa puistoaluetta on sisällytetty käynnistettävän asemakaavan muutoksen alueeseen. Asemakaavan käynnistämissopimus on allekirjoitettu 8.6.2016 (§86 ja §87). Asemakaava on tullut vireille vireilletulokuulutuksella 8

Asemakaavan muutostarve ja tavoite

Asemakaavan muuttamiselle on tarve, koska Tuusulan kunnassa on tarve uusille pientalotonteille. Jätinpuisto on vähäisellä käytöllä oleva hoitamaton puistoalue, joka on tarkoituksenmukaista muuttaa osittain pientalotonteiksi siten, että alueen viheryhteydet edelleen säilyvät. Alueella on valmis katuverkosto ja      kunnallistekniikka, joten lisärakentamisen mahdollistaminen uusia pientalotontteja kaavoittamalla ei aiheuta kunnalle mainittavia kustannuksia.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa nykyisen asemakaavan mukaista PX-puistoaluetta pientalorakentamiseen siten, että alueen läpi säilyy edelleen luode-kaakko-suuntainen viheryhteys. Tällöin saadaan hoitamaton ja valmiiksi kunnallistekniikan piirissä oleva maa-alue tarkoituksenmukaiseen käyttöön vaarantamatta alueen viheryhteyksiä. Tavoitteena on sopeuttaa mahdollinen uudisrakentaminen luontevasti alueelle niin, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja yleisilme jopa kohenee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkinen nähtävilläolo

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.2.-6.3.2017 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) sekä Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 6 mielipidettä ja 4 lausuntoa. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä. Alueen asukkaiden palaute oli OAS:n nähtävilläolon aikana hanketta kohtaan kriittistä – tavoitteena on pääosalla palautteen jättäneistä säilyttää oleva virkistysalue virkistyskäytössä.

Kaavaehdotus

Alue rajautuu kaakkoisreunaltaan Jätintiehen ja luoteisreunaltaan Pahanjäljentiehen sekä lounais- ja koillisreunoiltaan AO-tontteihin. Kaavamuutosalueeseen ei sisälly katualueita. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,5119 ha. Asemakaavamuutoksessa n. 73% (0,3745 ha) nykyisen asemakaavan PX-korttelialueesta muuttuu AO –korttelialueeksi (Erillispientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa omakotitaloja ja paritaloja). Kyseisen AO-korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 749 k-m2. Yksikerroksiset, loivalla harjakatolla varustetut asuinrakennukset ohjataan rakennusaloin ja nuolimerkinnöin rajaamaan katutilaa yhtenäisesti naapuruston kanssa. Katon harjansuunta on määrätty kadun suuntaiseksi.

Kaavamuutosalueen läpi on suunniteltu VL-alue (lähivirkistysalue).

Kaikkien AO-tonttien tonttitehokkuus on e=0,20. Korttelinumerot muuttuvat 32003:sta ja 32007:sta 8514:ksi ja 8515:ksi.

Maankäyttösopimukset

Asemakaavan muutoksesta laadittiin suoraan ehdotus. Näin ollen maankäyttösopimukset voidaan solmia vasta, kun ehdotus on ollut julkisesti nähvtävillä ja tätä koskeva palaute on käsitelty.

 Kaavaselostus liitteineen.

 Lisätiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

Ehdotus kp      

 Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • asettaa Jätintien asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Khall § 289/5.6.2017

Ehdotus kap

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa Jätintien asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

 

Kuntakehityslautakunta 8.5.2019

Jätintien asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako on ollut nähtävillä 15.6.–30.6.2017 ja 31.7.–14.8.2017 (kunnantalo suljettuna 3.7.–28.7.2017). Naapureille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä esittäneille lähetettiin kirjeitse tieto asemakaavan muutoksen nähtävillä olosta. Asemakaavan yhteydessä hyväksytään tonttijako korttelin 8514 tonteille 1 ja 2 sekä korttelin 8515 tonteille 1 ja 2.

Ehdotuksesta saatiin yhteensä kuusi lausuntoa, ei yhtään muistutusta. Lausunnot saatiin Elisa Oyj ja Caruna Oy:ltä, muut lausunnonantajat ilmoittivat, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaava ratkaisua.

Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen maanomistajien kanssa on laadittu maankäyttösopimukset.

Asemakaavamuutoksen selostusta on päivitetty Uudenmaan maakuntakaava tilanteen, Tuusulan yleiskaava 2040 tilanteen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta. Kaavakarttaan on tonttijako korjattu vastaamaan maanomistustilannetta. Muutokset eivät anna aihetta asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville.

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon
 • hyväksyy lausuntoihin laaditut vastineet
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

...

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon
 • hyväksyä lausuntoihin laaditut vastineet 
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käsitellyt asiat